<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Aksepterer momsfradrag ved salg av næringseiendom

boliglaan ‹ Tilbake til artikler

Skatteklagenemnda har i en fersk avgjørelse akseptert momsfradrag ved salg av næringseiendom. Både skattemyndighetene og domstolene har de siste årene vært negative til momsfradrag i lignende tilfeller. Den nye avgjørelsen viser at momsfradrag i visse tilfeller kan aksepteres ved salg av eiendom.

Bygg brukt i egen avgiftspliktig virksomhet

Skatteklagenemnda aksepterte i en avgjørelse i slutten mai at det gis momsfradrag ved salg av en næringseiendom. Saken gjaldt et industrikonsern som drev fullt ut merverdiavgiftspliktig virksomhet. Konsernet solgte hovedkontoret sitt fordi de hadde behov for nye og moderne lokaler. Kontorbygget var i flere tiår benyttet som hovedkontor i den avgiftspliktige virksomheten. Det var selve eiendommen som ble solgt, det vil si ikke noe aksjesalg.

Skatteetaten nektet å godta momsfradrag for de kostnadene konsernet hadde pådratt seg ved salg av hovedkontoret. Dette var hovedsakelig kostnader til advokater og andre rådgivere. Skatteetaten begrunnet sitt standpunkt i en praksisendring fra 2016, og nyere rettspraksis som er negativ til momsfradrag i lignende tilfeller.

Skatteklagenemnda ga imidlertid konsernet medhold i fradragsrett. Dette ble begrunnet med at bygget var en innsatsfaktor i konsernets merverdiavgiftspliktige virksomhet. Kostnadene ved salg av bygget hadde derfor slik nær og naturlig tilknytning til avgiftspliktig virksomhet at betingelsene for momsfradrag var oppfylt. Nemndas avgjørelse hadde en dissens på 3-2, slik at to medlemmer var enige i skattekontorets fradragsnekt.  

Momsfradrag i samsvar med langvarig praksis

Det har vært langvarig praksis hos skatteetaten for å gi momsfradrag ved salg av eiendom brukt i avgiftspliktig virksomhet.

Praksisen har vært gjeldende de siste tiårene, blant annet ved at uttalelser om dette fra rundt 2002, har vært gjengitt i «Merverdiavgiftshåndboken» til Skattedirektoratet i år etter år. I 2014 kom det også en tydelig uttalelse om aksept for momsfradrag ved salg av aksjene i eiendomsselskaper. Forutsetningen var at datterselskapene hadde vært fellesregistrert med mor, og at eiendommene hadde vært benyttet i avgiftspliktig virksomhet.

Merverdiavgiftshåndboken og noen av de nevnte uttalelsene er publisert på skatteetatens nettsider. Praksisen har derfor vært godt kjent for de næringsdrivende og deres rådgivere.

Endring i praksis fra 2016

I en prinsipputtalelse av 20.12.2016 gikk Skattedirektoratet ut og informerte om endring av tidligere praksis. Det ble her fremholdt som «det klare utgangspunkt» at det ikke lenger skulle gis momsfradrag ved salg av fast eiendom og salg av aksjer.

Skattedirektoratet begrunnet denne helomvendingen med Høyesteretts dom i «Telenor-saken» (08.06.2015). Denne saken gjaldt imidlertid salg av aksjene i et fellesregistrert datterselskap som drev telecomvirksomhet.

Domstolene negative til momsfradrag

Etter dette har det kommet flere avgjørelser fra domstolene som har vært negative til momsfradrag, både ved kjøp og salg av eiendom.

I «Skårer Syd-dommen» (29.09.2017) nektet Høyesterett momsfradrag ved kjøp av to eiendomsselskaper. Begge selskapene drev momspliktig utleie av lokaler, og de ble ved kjøpet tatt inn i fellesregistrering med mor.

Oslo tingrett (03.10.2017) nektet fradrag for salg av tre eiendomsselskaper i en sak der Finansdepartementet hadde saksøkt Skatteklagenemnda for ugyldig vedtak. Også her var det tale om eiendomsselskaper som var benyttet i avgiftspliktig utleievirksomhet, og som hadde vært fellesregistrert med mor. Videre har Borgarting lagmannsrett nektet fradrag for salg av eiendom i «Fias Invest-saken» (29.01.2018).

Hvilke regler gjelder nå?

Det er ikke lett å gi entydige svar på i hvilke tilfeller momsfradrag ved kjøp og salg av eiendom nå blir akseptert.

De sakene som har vært oppe for domstolene er forskjellige. Rettspraksis ser imidlertid ut til å ha som utgangspunkt at kjøp og salg av eiendomsselskaper (aksjesalg) ikke gir rett til momsfradrag. Det kan stilles spørsmål ved om kjøp og salg av eiendommen som sådan, gir større muligheter for momsfradrag enn aksjetransaksjoner.

Skatteklagenemndas nye avgjørelse fra mai i år tilsier imidlertid rett til momsfradrag for salg av eiendom brukt i avgiftspliktig virksomhet. En lignende avgjørelse fra nemnda i 2016 (KMVA 8884) godtok også momsfradrag for salg av et bygg brukt til avgiftspliktig utleie. Denne avgjørelsen ligger offentlig publisert på Lovdata, og gir fortsatt veiledning til de næringsdrivende. Det er således en åpning for momsfradrag i disse tilfellene.

Praksis fra både skattemyndighetene og domstolene er sprikende. Det er derfor utfordrende å trekke entydige konklusjoner. På denne bakgrunn kan det være nyttig å søke avklaringer med skattemyndighetene i saker knyttet til eiendomstransaksjoner.

                                                          ***

Artikkelen er første gang publisert den 06.06.18 på Estate Nyheter. 

Bjørnar Elverhøy Michaelsen

Bjørnar Elverhøy Michaelsen

Jeg heter Bjørnar Elverhøy Michaelsen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber til daglig med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Dette er et område med et komplisert regelverk, stadige lovendringer og omfattende praksis. Det er fort gjort å gjøre feil som fører til betydelige kostnader.

Jeg har lang og bred erfaring innen merverdiavgift, og kan bidra med profesjonell bistand knyttet til merverdiavgiftsmessige utfordringer. Målet mitt er å gi råd som bidrar til å spare unødige kostnader, og til å skape verdier hos virksomhetene. De siste årene har jeg opparbeidet meg betydelig erfaring med momsutfordringer innen næringseiendom og finansiell sektor.

Ta gjerne kontakt med meg for en hyggelig og uforpliktende prat om moms!

Bjørnar is an experienced VAT specialist and he gives advice on national VAT issues.

Bjørnar has special expertise in tax issues related to real property, including rental operations, property development, construction, purchase and sale. Bjørnar assists with questions related to mapping of the business, review rental conditions, review of rental contracts, compliance with documentation requirements, deduction of input VAT, preparation of cost allocation rules, formal requirements for the issuance of invoices, accrual of VAT etc. Bjørnar can also help with information and advice on adjustment rules that apply to property.

Bjørnar has extended experience within the FS sector dealing with VAT aspects especially of insurance companies, banks and leasing companies. Items like pro-rata calculation, optimization of tax exemptions especially within outsourcing structures are included.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen
Les artikkelen

MVA-behandling av CCS-tjenester (carbon-capture-storage) - viktig avklaring fra Skatteetaten

Det har lenge vært uklart hvordan såkalte CCS-tjenester (carbon-capture-storage) skal behandles avgiftsmessig. Usikkerheten har knyttet seg ...

Les artikkelen
Les artikkelen

SAF-T krav for finansvirksomheter mv. husk frist 31.12.2023

Skatteetaten publiserte i februar 2022 en prinsipputtalelse som avklarte flere spørsmål knyttet til kravet og innholdet i en SAF-T fil for ...

Les artikkelen