<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Aksjesparekonto og overgangsregel - hva lønner det seg å gjøre?

magne-hop.jpg ‹ Tilbake til artikler

magne-hop.jpg

Fra 1. september gjelder det en overgangsregel som innebærer at du skattefritt kan flytte  børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler du eier privat over til en aksjesparekonto (ASK). Slik reglene er vedtatt gjelder overgangsregelen frem til nyttår. Finansministeren har uttalt at det vil bli foreslått å utvide overgangsregelen til å gjelde ut 2018. Mange spør seg om i hvilke tilfeller  det lønner seg å bruke overgangsregelen.

Overgangsregelen - hva lønner seg?

Aksjer med gevinst

Fordi personlige aksjonærer kan overføre aksjer uten beskatning er det nokså åpenbart at det lønner seg å overføre aksjer og aksjefondsandeler med opptjente gevinster til ASK før nyttår, eventuelt etter utløpet av en forlenget frist. Etter utløpet av overgangsregelen vil en overføring fra personlig eie til ASK bli skattlagt med den ordinære forhøyede kapitalskattesatsen (29,76 % i 2017, forventet økt til ca 31 % i 2018).

Aksjer med tap

For aksjer og aksjefond med tap, er hovedregelen motsatt. Overføring til ASK etter overgangsregelen betyr at det ikke gis skattefradrag for tapet, mens ved realisasjon blir det tapsfradrag med høy kapitalskattesats. For aksjer som har tap, men høy skjerming, kan det tenke seg tilfeller der en overføring til ASK er gunstigere enn tapsfradraget. Her må det imidlertid gjøres en vurdering for hver aksje.

Skatteutsettelse

Det er mulig å oppnå en omfattende skatteutsettelse ved bruk av ASK.

Framtidige gevinster blir først skattlagt ved uttak fra kontoen som overstiger samlet innskutt beløp, justert for skjerming. Du må altså først tilbakebetale det som er skutt inn uten beskatning. Deretter blir overskytende gevinst skattlagt når det utdeles.

I mellomtiden kan du selge og kjøpe aksjer innenfor ASK uten skattlegging, så fremt at du ikke tar gevinsten ut fra kontoen.

Har du for eksempel eierandel i et aksjefond med høy gevinst, men hvor du egentlig kunne tenke deg å bytte fond, er overgangsregelen og ASK et godt alternativ til realisasjon.

Overføring til ASK - optimalisere skjerming

For å unngå tilpasninger av beregnet skjerming på kontoen, skal skjerming baseres på laveste beløp på kontoen i løpet av året. Dette er det viktig å være oppmerksom på ved oppstart av konto(er) og overføringer etter overgangsreglene. Det lønner seg således ikke å opprette kontoen med en tilfeldig investering dersom man har tenkt til å benytte seg av overgangsregelen. Man bør heller forsøke samtidig overføring til og investering på kontoen for å få høyest mulig skjerming i 2017. Skattedirektoratet har erkjent at det kan være praktiske problemer med å få til en samtidig overføring til ASK, og har uttalt at “her vil det utvises noe skjønn slik at det er rom for å se disse overføringene i sammenheng dersom det er kort tid mellom overføringene og bestillingen av overføringene, f eks at man anser de første overføringer innen en 2 ukersperiode som en samlet overføring.”

Aksjesparekonto – hva trenger du å vite?

Hovedtrekkene ved ASK kan kort oppsummeres som følger:

 • Utsatt beskatning - gevinster og tap tas ikke til beskatning før ved faktisk uttak fra kontoen - en “fritaksmetode-light” for småsparere.
 • Gevinster kan reinvesteres uten skatt.
 • Ved uttak fra kontoen blir det ikke beskatning før beløpet overstiger sum innskudd på kontoen tillagt skjerming.
 • Utbytte som knytter seg til aksjer mv. beskattes på vanlig måte hos aksjonæren og øker innskudd på kontoen(e) dersom utbyttet legges inn på kontoen.
 • Skjermingsreglene gjelder. Skjermingsgrunnlaget settes til  laveste innskudd på kontoen i løpet av året. Kontoen har ett skjermingsgrunnlag og ett skjermingsfradrag, i motsetning til når man eier enkeltaksjer hvor skjermingen er strengt knyttet til hver enkelt aksje.
 • På ASK kan man investere i  børsnoterte aksjer hvor selskapet anses hjemmehørende i EØS (obs - enkelte aksjer registrert på f.eks. Oslo børs er ikke hjemmehørende i EØS). Aksjene må være notert på Oslo Børs hovedliste, Oslo Axess eller tilsvarende utenlandsk liste.
 • Man kan også investere i aksjefond registrert innen EØS med minst 80 prosent aksjeandel.
 • Kontoen er ikke rentebærende.
 • Man kan ha flere konti hos samme tilbyder, og hos flere tilbydere.
 • Man kan til enhver tid flytte hele kontoer mellom kontotilbydere uten å utløse skatt, herunder ”fusjonere” kontoer hos samme tilbyder, men man kan ikke flytte deler av konto uten beskatning.
 • Kontoen kan overføres ved arv eller gave samt ved skilsmisse uten at den anses realisert.

Skatteetaten har lagt ut noe informasjon om ASK, og vi kommer nok også med flere avklaringer. “Aksjesparekonto - ASK

Magne Hop

Magne Hop

Jeg har jobbet som advokat hos PwC de femten siste årene. Før dette jobbet jeg seks år i Skatteetaten. Jeg arbeider med ulik forretningsjuridisk rådgivning med hovedvekt på både nasjonal og internasjonal skatterådgivning, selskapsrett og prosedyre. I finansbransjen fokuserer jeg mest på forsikring, særlig i skjæringspunktet mellom skatt- og regulatoriske forhold.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2021

Revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Her er de viktigste endringene på skatte- og avgiftsområdet.  ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Endringer i kompensasjonsordning 2 fra mars 2021

Regjeringen har tidligere i år besluttet at kompensasjonsordningen for virksomheter med stort omsetningsfall skal videreføres for perioden ...

Les artikkelen
Les artikkelen

COVID19 - skatteutfordringer for ansatte og deres arbeidsgivere. Nye retningslinjer fra OECD

OECD-sekretariatet har i en nylig tolkningsuttalelse forsøkt å redusere de skattemessige virkningene av at selskap og ansatte på grunn av ...

Les artikkelen