<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Aktuelle fallgruver – MVA ved omorganisering

‹ Tilbake til artikler

pwc.jpg

Skattedirektoratet har hatt en del overraskende uttalelser knyttet til mva de siste årene. I en del tilfeller har de også måttet endre sine konklusjoner. Jeg håper at de også må endre uttalelsene om at overdragelse av maskiner kan utløse uttaks mva og at salg av aksjer fører til tilbakeføringsplikt når man samtidig trer ut av en fellesregistrering. 

Overdragelse av maskiner osv. ved fisjon og fusjon

Dersom maskiner og annet driftstilbehør overdras som ledd i en fisjon eller fusjon kan dette utløse justeringsplikt* for mva. Dette forutsetter at transaksjonen kan anses som en avgiftsfri virksomhetsoverdragelse. Justeringen kan unnlates ved å overføre den potensielle justeringsplikten til mottaker. Men hva skjer dersom det kun er en maskin som overdras, f.eks. fisjoneres maskinparken ut til et eget selskap for å leies tilbake. Dette vil normalt ikke kunne anses som en avgiftsfri virksomhetsoverdragelse. Leser man justeringsreglene fremgår det da at dette ikke anses å utløse justeringsplikt. Så lenge virksomheten er avgiftspliktig før fisjonen, og utleien av maskinen etter fisjonen fortsatt er avgiftspliktig, vil mange tenke at alt er vel.

Så enkelt er det imidlertid ikke. I følge en uttalelse fra Skattedirektoratet datert 15. april 2015 vil en fisjon medføre et eierskifte for maskinen. Maskinen tas dermed ut av den avgiftspliktig virksomheten og det skal beregnes uttaks mva etter mval § 3-21. Problemet med uttaks mva er at den belastes det overdragende selskap, og kan altså ikke fradragsføres av det overtakende. Gjennomfører man fisjonen taper man altså mva tilsvarende 25% av verdien på maskinen.

Det kan diskuteres om dette er riktig, kanskje må man se «virksomheten» i et litt større perspektiv og da kan det hevdes at maskinen fortsatt brukes innenfor den samlede virksomheten. En annen løsning kan være å fellesregistrere det utfisjonerte selskapet i den terminen fisjonen skjer. Dette forutsetter at eierkravet er oppfylt. Begge disse løsningene er usikre. Fra et avgiftsmessig perspektiv bør man forsikre seg om at fisjonen kvalifiseres som en avgiftsfri virksomhetsoverdragelse, hvis den ikke gjør det, selg maskinen med mva til det nye selskapet. Da beregnes det mva på vanlig måte, og kjøper vil kunne få fullt fradrag.

Uttreden av fellesregistrering uten leietaker i lokalene

Avgiftssubjektet beholder egne justeringsforpliktelser

Det fremgår av forskriften til merverdiavgiftsloven at ved uttreden av fellesregistrering** beholder selskapet sine egne justeringsforpliktelser. Uttreden av en fellesregistrering er derfor i seg selv ikke justeringsutløsende. Avgiftsmyndighetene har etter en liten glipp, i form av en BFU tilbake til justeringsreglenes barndom også vært enige i dette.

BFU 2/15 – krav om tilbakebetaling av fradragsført mva ved uttreden av fellesregistrering før lokalene var tatt i bruk

Det har imidlertid i det siste stadig kommet nye uttalelser som gjør det vanskeligere å omorganisere eiendomsvirksomhet med bygg under oppføring eller rehabilitering der det ikke er leietakere til stede i lokalene. Den siste og mest overraskende uttalelsen etter mitt syn kom i BFU 2/15.

Et av spørsmålene i saken gjaldt et frivillig registrert selskap som var fellesregistrert med en rekke andre selskaper i konsernet. Selskapet hadde et lokale under oppføring hvor det var inngått leieavtale med avgiftspliktig leietaker. Selskapet fradragsførte mva på oppføringskostnadene. Det ble vurdert å selge aksjene i selskapet før leietaker fikk flyttet inn. Skattedirektoratet kom til at salg av aksjene fører til uttreden av fellesregistrering og at lokalene dermed ikke lenger er til bruk i det fellesregistrerte avgiftssubjektets virksomhet med utleie av fast eiendom.

Et salg av aksjene og uttreden av fellesregistrering fører dermed til tilbakebetaling av merverdiavgift. Tilbakebetalingen skjer ikke etter justeringsreglene, men etter hovedregelen om mva fradrag i mval § 8-1. Skattedirektoratet legger til grunn av vilkårene for fradrag ikke er oppfylt lenger, men vurderer ikke om det foreligger hjemmel for tilbakeføring.

Normalt vil ikke salg av aksjer få noen avgiftsmessige konsekvenser da det er selskapet som er avgiftssubjektet. Når man legger salg av aksjer sammen med uttreden av fellesregistrering er imidlertid Skatteetaten av den oppfatning at salg av aksjer får betydning for fradragsført mva.

Skatteetaten har tidligere måttet gå tilbake på at formkravene om overføring av justeringsplikt etter merverdiavgiftsforskriften må være oppfylt ved uttreden av fellesregistrering endret ved SKD melding nr. 8/2011.

Kan salg av aksjer få avgiftsmessige konsekvenser?

Tilbakeføring av mva ved uttreden av fellesregistrering etter et salg fremstår etter dette nærmest som et desperat forsøk på omkamp i svært spesielle tilfelle. Etter hva vi erfarer vurderer Finansdepartementet spørsmål knyttet til overdragelse av fast eiendom under oppføring og uttreden av fellesregistrering. Forhåpentligvis vil de også kommentere på dette spørsmålet. Tør vi håpe på en gjentagelse av historien om effektuerte leieavtaler for å avbryte 6 måneders fristen for tilbakegående avgiftsoppgjør som etter et par år med uvisshet ble trukket tilbake/modifisert av Finansdepartementet.

Konklusjon

Konklusjonen må være at man har fokus på når man gjør organisatoriske grep, og heller venter til leietaker er tilstede før aksjene selges.

                                                       ***

* Justeringsplikt innebærer en tilbakeføringsplikt av deler av tidligere fradragsført merverdiavgift som er omfattet av bindingstid.

** Fellesregistrering innebærer at flere selskaper anses som et avgiftskonsern. Det er et eierkrav på minst 85 % av aksjene for at selskaper skal være fellesregistrert.

 

Richard Haave Hanssen

Richard Haave Hanssen

Mitt navn er Richard Haave Hanssen og jeg jobber som advokat i PwC. Jeg har jobbet med merverdiavgift siden 2007, først hos skatteetaten med kontroller, og siden høsten 2010 som advokat i PwC.

Jeg har særlig fokus på fast eiendom, transaksjoner/omorganiseringer og avgiftskontroller. Jeg har prosedert rettssaker mot avgiftsmyndighetene for tingrett og lagmannsrett og trives godt med å utfordre avgiftsmyndigehetenes syn. Dersom du har en sak hvor du mener avgiftsmyndighetene tar feil hører jeg gjerne fra deg.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Utsatt søknadsfrist - MVA refusjon for utenlandske virksomheter

Søknadsfristen for refusjon av norsk merverdiavgift pådratt av utenlandske selskaper er utsatt for inntektsåret 2018 til 30. september ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Forenkling av mva systemet? Høringsfrist 29. august 2019

Som jeg tidligere har blogget om, har et utvalg satt ned av regjeringen fremmet et forslag om forenkling av avgiftssystemet. Forslaget er ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Er tomtearbeider en kapitalvare?

Har du hatt utgifter til tomtearbeider og tror du at du dermed har en kapitalvare som kan være grunnlag for justering etter ...

Les artikkelen