<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Aktuelle fallgruver – MVA ved omorganisering

‹ Tilbake til artikler

Skattedirektoratet har hatt en del overraskende uttalelser knyttet til mva de siste årene. I en del tilfeller har de også måttet endre sine konklusjoner. Jeg håper at de også må endre uttalelsene om at overdragelse av maskiner kan utløse uttaks mva og at salg av aksjer fører til tilbakeføringsplikt når man samtidig trer ut av en fellesregistrering. 

Overdragelse av maskiner osv. ved fisjon og fusjon

Dersom maskiner og annet driftstilbehør overdras som ledd i en fisjon eller fusjon kan dette utløse justeringsplikt* for mva. Dette forutsetter at transaksjonen kan anses som en avgiftsfri virksomhetsoverdragelse. Justeringen kan unnlates ved å overføre den potensielle justeringsplikten til mottaker. Men hva skjer dersom det kun er en maskin som overdras, f.eks. fisjoneres maskinparken ut til et eget selskap for å leies tilbake. Dette vil normalt ikke kunne anses som en avgiftsfri virksomhetsoverdragelse. Leser man justeringsreglene fremgår det da at dette ikke anses å utløse justeringsplikt. Så lenge virksomheten er avgiftspliktig før fisjonen, og utleien av maskinen etter fisjonen fortsatt er avgiftspliktig, vil mange tenke at alt er vel.

Så enkelt er det imidlertid ikke. I følge en uttalelse fra Skattedirektoratet datert 15. april 2015 vil en fisjon medføre et eierskifte for maskinen. Maskinen tas dermed ut av den avgiftspliktig virksomheten og det skal beregnes uttaks mva etter mval § 3-21. Problemet med uttaks mva er at den belastes det overdragende selskap, og kan altså ikke fradragsføres av det overtakende. Gjennomfører man fisjonen taper man altså mva tilsvarende 25% av verdien på maskinen.

Det kan diskuteres om dette er riktig, kanskje må man se «virksomheten» i et litt større perspektiv og da kan det hevdes at maskinen fortsatt brukes innenfor den samlede virksomheten. En annen løsning kan være å fellesregistrere det utfisjonerte selskapet i den terminen fisjonen skjer. Dette forutsetter at eierkravet er oppfylt. Begge disse løsningene er usikre. Fra et avgiftsmessig perspektiv bør man forsikre seg om at fisjonen kvalifiseres som en avgiftsfri virksomhetsoverdragelse, hvis den ikke gjør det, selg maskinen med mva til det nye selskapet. Da beregnes det mva på vanlig måte, og kjøper vil kunne få fullt fradrag.

Uttreden av fellesregistrering uten leietaker i lokalene

Avgiftssubjektet beholder egne justeringsforpliktelser

Det fremgår av forskriften til merverdiavgiftsloven at ved uttreden av fellesregistrering** beholder selskapet sine egne justeringsforpliktelser. Uttreden av en fellesregistrering er derfor i seg selv ikke justeringsutløsende. Avgiftsmyndighetene har etter en liten glipp, i form av en BFU tilbake til justeringsreglenes barndom også vært enige i dette.

BFU 2/15 – krav om tilbakebetaling av fradragsført mva ved uttreden av fellesregistrering før lokalene var tatt i bruk

Det har imidlertid i det siste stadig kommet nye uttalelser som gjør det vanskeligere å omorganisere eiendomsvirksomhet med bygg under oppføring eller rehabilitering der det ikke er leietakere til stede i lokalene. Den siste og mest overraskende uttalelsen etter mitt syn kom i BFU 2/15.

Et av spørsmålene i saken gjaldt et frivillig registrert selskap som var fellesregistrert med en rekke andre selskaper i konsernet. Selskapet hadde et lokale under oppføring hvor det var inngått leieavtale med avgiftspliktig leietaker. Selskapet fradragsførte mva på oppføringskostnadene. Det ble vurdert å selge aksjene i selskapet før leietaker fikk flyttet inn. Skattedirektoratet kom til at salg av aksjene fører til uttreden av fellesregistrering og at lokalene dermed ikke lenger er til bruk i det fellesregistrerte avgiftssubjektets virksomhet med utleie av fast eiendom.

Et salg av aksjene og uttreden av fellesregistrering fører dermed til tilbakebetaling av merverdiavgift. Tilbakebetalingen skjer ikke etter justeringsreglene, men etter hovedregelen om mva fradrag i mval § 8-1. Skattedirektoratet legger til grunn av vilkårene for fradrag ikke er oppfylt lenger, men vurderer ikke om det foreligger hjemmel for tilbakeføring.

Normalt vil ikke salg av aksjer få noen avgiftsmessige konsekvenser da det er selskapet som er avgiftssubjektet. Når man legger salg av aksjer sammen med uttreden av fellesregistrering er imidlertid Skatteetaten av den oppfatning at salg av aksjer får betydning for fradragsført mva.

Skatteetaten har tidligere måttet gå tilbake på at formkravene om overføring av justeringsplikt etter merverdiavgiftsforskriften må være oppfylt ved uttreden av fellesregistrering endret ved SKD melding nr. 8/2011.

Kan salg av aksjer få avgiftsmessige konsekvenser?

Tilbakeføring av mva ved uttreden av fellesregistrering etter et salg fremstår etter dette nærmest som et desperat forsøk på omkamp i svært spesielle tilfelle. Etter hva vi erfarer vurderer Finansdepartementet spørsmål knyttet til overdragelse av fast eiendom under oppføring og uttreden av fellesregistrering. Forhåpentligvis vil de også kommentere på dette spørsmålet. Tør vi håpe på en gjentagelse av historien om effektuerte leieavtaler for å avbryte 6 måneders fristen for tilbakegående avgiftsoppgjør som etter et par år med uvisshet ble trukket tilbake/modifisert av Finansdepartementet.

Konklusjon

Konklusjonen må være at man har fokus på når man gjør organisatoriske grep, og heller venter til leietaker er tilstede før aksjene selges.

                                                                      ***

* Justeringsplikt innebærer en tilbakeføringsplikt av deler av tidligere fradragsført merverdiavgift som er omfattet av bindingstid.

** Fellesregistrering innebærer at flere selskaper anses som et avgiftskonsern. Det er et eierkrav på minst 85 % av aksjene for at selskaper skal være fellesregistrert.

Dette blogginnlegget er skrevet av Richard Haave Hanssen.

Marit Barth

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon. Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utleie av fast eiendom til private og kommunale barnehager - Norge klaget inn til ESA

Norge er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, da Klager mener at ulik mva-status for utleier av fast eiendom til kommunale og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen