<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Arbeidsgiver kan få medhold i at arbeidstaker IKKE skal stå i stilling i oppsigelsestid

arbeid ‹ Tilbake til artikler

Ved tvister om oppsigelse er et sentralt spørsmål om arbeidstaker har rett til å stå i stilling under sakens behandling i domstolene. Borgarting lagmannsrett avsa 28. august 2019 kjennelse om spørsmålet om fratreden fra stilling under behandling av tvist om oppsigelse i arbeidsforhold etter nedbemanning i forbindelse med omstillingsprosess i virksomheten.  

Arbeidstaker har som hovedregel rett til å fortsette i stilling når tvist om oppsigelse er reist innen frist fastsatt i arbeidsmiljøloven § 17-4 jf. arbeidsmiljøloven § 15-11 andre ledd første punkt.

Arbeidsgiver har likevel en mulighet til fremsette krav om at arbeidstaker må fratre under sakens behandling etter arbeidsmiljøloven § 15-11 andre ledd andre punktum. Bestemmelsen lyder som følger:

«Etter krav fra arbeidsgiveren kan retten likevel bestemme at arbeidstaker skal fratre under    sakens behandling dersom retten finner det urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes under sakens behandling.»

Lagmannsrettssaken handler om en journalist som var sagt opp fra NRK. Retten konkluderer med at det etter en helhetsvurdering ville være urimelig for arbeidsgiver at arbeidsforholdet ble opprettholdt under behandlingen av oppsigelsestvisten. Den oppsagte journalisten ble derfor dømt til å fratre sin stilling.

Av lagmannsrettens kjennelse fremgår at spørsmålet må avgjøres ved en bred interesseavveining av arbeidsgivers og arbeidstakers interesser og behov, og at hvilke hensyn som er aktuelle og vekten av hensynene vil kunne variere fra sak til sak. Det kreves en interesseovervekt for fratreden, jfr. Ot.prp.nr. 49 (2004-2005) s. 238.

Lagmannsretten viser videre til at det har skjedd en gradvis oppmykning i arbeidsgivers favør. I arbeidsmiljøloven 1977 ble det uttalt at dersom oppsigelsen gjaldt virksomhetens forhold, burde ikke retten avsi kjennelse om fratreden, i motsetning til oppsigelser basert på arbeidstakers forhold hvor krav om fratreden vanligvis tas til følge. Høyesterett har gitt arbeidsgiver medhold i begjæring om fratredelse i saker hvor oppsigelsen skyldes virksomhetens forhold dersom grunnene er sterke nok, likevel slik at det skal relativt mye til, jfr. Rt. 2004 s. 1413 avsnitt 19. Lagmannsretten legger til grunn at terskelen for fratreden er høy ved oppsigelse som skyldes virksomhetens forhold. 

I vurdering av faktum i saken uttaler lagmannsretten følgende:

«Ved avgjørelsen har lagmannsretten særlig lagt vekt på det sannsynlige utfallet av     oppsigelsessaken, tidsforløpet siden oppsigelsen fant sted samt at manglene ved As kompetanse i forhold til stillingene i NRKs nye organisasjon gjør det vanskelig nå å finne arbeidsoppgaver til A.»

Kjennelsen er et eksempel på at arbeidsgiver, til tross for at det foreligger en høy terskel, kan få medhold i at arbeidstaker må fratre under behandling av tvist om oppsigelse i arbeidsforhold etter nedbemanning i omstillingsprosesser i virksomheten. Advokatfirmaet PwC kan bistå selskap i omstillingsprosesser og har betydelig erfaring med prosessoppdrag for retten.

Les kjennelsen i sin helhet her

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Offentlige anskaffelser - hva gjør du ved kjøp av forsikring?

Ved å gjennomføre en anskaffelse av forsikringstjenester i tråd med anskaffelsesregelverket, kan det offentlige oppnå høyere kvalitet til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Bruk av Google Analytics er i strid med personvernforordningen

Onsdag 1. mars 2023 kunngjorde Datatilsynet varsel om vedtak i den såkalte Google Analytics-saken. Tilsynets foreløpige konklusjon er at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Adgangen til innleie av arbeidskraft begrenses fra 1. april

Den 1. april 2023 innføres nye regler som har stor betydning for bedrifter som leier inn ansatte. Det mest brukte rettslige grunnlaget for ...

Les artikkelen