<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Endringer i forslaget til statsbudsjett

Av Kjetil Vinnes Raknerud , 30. oktober 2015

PwC

I dag har Regjeringen kommet med en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet. Bakgrunnen for proposisjonen er økte kostnader i forbindelse med økningen i antall asylsøkere til Norge, og tilleggsproposisjonen var også varslet da statsbudsjettet ble lagt frem.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

BEPS-anbefalingene og virkninger i Norge

Av Lars Hallvard Walby , 29. oktober 2015

pwc-picture

Den 5. oktober i år la OECD frem sine endelige rapporter om BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). I rapportene fremmes tiltak knyttet til 15 aksjonspunkter for å forhindre uthuling av statenes skattefundament og sikre at inntekter skattlegges der verdiskapingen skjer.

Vi har laget et nyhetsbrev om BEPS rapportene. I den første delen av nyhetsbrevet behandler vi de mest sentrale aksjonspunktene med særlig fokus på virkningene i Norge. Deretter behandler vi øvrige punkter, samt særlige spørsmål knyttet til implementering i Norge.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Humankapital i oppkjøpsprosesser

Av Anne-Lene Festervoll , 26. oktober 2015

PwC

Vi lever i en tid preget av organisatoriske omveltninger. Transaksjoner i form av oppkjøp og sammenslåinger står høyt på mange bedriftslederes agenda. Finanser og juridiske aspekter utgjør som regel kjernen i beslutningen og fremstilles ofte som «deal breakers» i tilfeller der transaksjonen ikke blir gjennomført. Men hva med humankapitalen?

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

EU-domstolen feller franske utbyttebeskatningsregler

Av Mats Hestad , 20. oktober 2015

pwc-picture

EU-domstolen har nylig konkludert med at franske utbyttebeskatningsregler for utbytte utdelt fra et utenlandsk datterselskap til et fransk morselskap er i strid med EU-retten. Dommen medfører at franske selskap nå kan søke om refusjon av tidligere ilagt fransk skatt på utbytte utdelt fra utenlandske datterselskap.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Finansnæringen – ingen skattejakt i 2016? Statsbudsjettet 2016

Av Eystein Anders Aarseth , 16. oktober 2015

PwC

Skattereglene for finansnæringen har vært et hett tema det siste året, men regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 medfører ikke mange store endringer. Imidlertid kan oppfølgingen av Scheel-utvalgets rapport i skattemeldingen gi en pekepinn på hva som kan forventes i nær fremtid.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Webseminar om BEPS-prosjektets betydning

Av Ståle Wangen , 16. oktober 2015

blogg_staale-wangen

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Moms på finansielle tjenester - Statsbudsjettet 2016 – Skattereform

Av Synne Hangeland , 16. oktober 2015

IMG_1899

Usikre anslag viser at momsunntaket for finansiell sektor medførte et provenytap på ca. 8 milliarder kroner i 2014. Dette ønsker Regjeringen på sikt å gjøre noe med.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2016 - Hvor mange momssystemer trenger vi?

Av Marit Barth , 13. oktober 2015

blog-bilde-avlang-marit-1

Rett før sommerferien sendte Finansdepartementet forslag om nøytral merverdiavgift for helseforetakene på høring. Forslaget er også omtalt i budsjettet og skal etter planen innføres fra 1. januar 2017. Dersom forslaget blir vedtatt vil vi ha seks ulike ordninger for merverdiavgift i Norge:

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2016 – Rammer ekstraskatt for aksjeinntekter kun personlige skattytere?

Av Liv Haneberg Lundqvist , 9. oktober 2015

LivLundqvist

Vi har mottatt henvendelser fra flere, og særlig fra livsforsikringsselskaper og pensjonskasser, med spørsmål om Regjeringens forslag om endringer av utbyttebeskatningen kun skal gjelde personlige aksjonærer, eller om de kommer til å få generell anvendelse for inntekter som ikke er omfattet av fritaksmetoden.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2016 – Fradrag for forsikringstekniske avsetninger etter innføring av Solvens II i norsk rett

Av Liv Haneberg Lundqvist , 8. oktober 2015

LivLundqvist

Regjeringen endrer ikke fradragsretten for forsikringstekniske avsetninger i 2016. En slik endring ble varslet i mai, men på bakgrunn av høringsinnspillene ble det tidlig i høst klart at den utsettes. Den ordlydsendringen som foreslås i skatteloven § 8-5 er etter min oppfatning unødvendig for å sikre videreføring av dagens nivå på fradragsretten for avsetninger for å dekke eller sikre kontraktsmessig overtatte forpliktelser overfor de forsikrede. Regjeringen vil foreta en nærmere gjennomgang av skattereglene for forsikringsselskap, men varsler at reglene tidligst vil bli endret fra og med inntektsåret 2017.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Regjeringen introduserer nytt statlig organ for offentlige anskaffelser

Av Lene Sakariassen , 8. oktober 2015

trine-lise-fromreide-advokat

I forbindelse med Regjeringens budsjettforslag for 2016 introduseres en reform for deler av statlig innkjøpsvirksomhet. I Avdeling for offentlige anskaffelser i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som hittil kun har hatt en rådgivende funksjon ved statlige innkjøp, skal det nå etableres en egen innkjøpsenhet. Denne enheten skal overta ansvaret for å etablere og forvalte sentralt inngåtte rammeavtaler på vegne av statlige forvaltningsorgan i sivil sektor. Reformen skal gi mer effektive innkjøp, frigjøre ressurser fra innkjøp i departementene og etatene, samt legge til rette for økt konkurranse for private bedrifters leveranse til staten.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

National budget 2016 – Tax reform - Corporate taxation

Av Cecilie Beck Landet , 7. oktober 2015

pwc-portugal

The proposal for the national budget for 2016 and the Government’s follow up of the Scheel committee’s proposal for a tax reform were submitted today at 10 am. The budget and the tax reform report provide fewer surprises than we had expected. However, they give a certain hint of where the Government is headed.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2016 – Skattemessig behandling av verdipapirfond

Av Trine Agathe Lorentzen , 7. oktober 2015

PwC

Finansdepartement har foreslått nye regler for skattemessig behandling av verdipapirfond. Reglene er i stor grad i tråd med vårens høringsforslag, men enkelte endringer er blitt foreslått. Blant annet er sjablongen for beregning av aksjeandel, og dermed skattemessig behandling av utdeling til andelseierne, endret slik at mer enn 80 % aksjeandel gir full aksjebeskatning, mens aksjeandel under 20 % aksjeandel gir full rentebeskatning.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning, skatteendringer

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2016 – Skattereform – Næringsbeskatningen

Av Trine Agathe Lorentzen , 7. oktober 2015

blog-bilde-avlang-trine-2.jpg

Forslag til statsbudsjett for 2016 og Regjeringens oppfølging av Scheel-utvalgets forslag til skattereform ble lagt frem i dag kl 10. Til tross for et betydelig antall lekkasjer i forkant knyttet det seg stor spenning til hva som ville komme. Jeg hadde ventet meg noen flere overraskelser enn det både budsjettet og stortingsmeldingen legger opp til. En viss pekepinn om hvor Regjeringen er på vei har vi imidlertid fått.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2016 - Skattereform - Merverdiavgift

Av Synne Hangeland , 7. oktober 2015

IMG_1899

Scheel-utvalgets forslag til endringer i momssatsene var beregnet til å kunne øke avgiftsinntektene med 5,7 milliarder kroner.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift, avgift

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2016: Foreslåtte endringer på personbeskatningsområdet

Av Therese Karoline Larsen , 7. oktober 2015

Skatteklagenemda

Økt toppskatt, redusert skatt på alminnelig inntekt, innstramming for aksjeinntekter, endringer i skattereglene for bil, for øvrig mindre justeringer. Det var kort oppsummert. I dette blogginnlegget får du flere detaljer om de foreslåtte endringer i Statsbudsjettet for 2016 og Regjeringens tanker om skattereform på personskatt- og lønnsområdet.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2016 - Toll og særavgifter

Av Per Kirknes , 7. oktober 2015

per-kirknes

I årets statsbudsjett foreslås det ingen endringer i tollsatsene. Det er heller ingen store omlegginger når det gjelder særavgifter og gebyrer, og de fleste avgiftene reguleres bare i tråd med konsumprisindeksen. Dette innlegget gir en oversikt over de endringene som foreslås med virkning fra 1. januar 2016.

Les artikkel

Interesseområder: Toll og særavgifter, avgift

Dele artikkelen:

Webseminar om BEPS-prosjektets innvirkning på transfer pricing

Av Ståle Wangen , 5. oktober 2015

pwc

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Grenseløs pendling - ny trend med skattemessige utfordringer

Av Erland Nørstebø , 5. oktober 2015

pwc-portugal

I DN lørdag 3. oktober kunne vi lese om "Ekstrempendlerne" - ansatte som pendler til jobb utenfor Europa. Dette, sammen med pendling innenfor Europa, blir mer og mer vanlig. Internasjonal mobilitet er blitt en naturlig del av norske og utenlandske bedrifters hverdag. Men er det bare å sette de ansatte på flyet og tenke at det blir jo som å pendle mellom Oslo og Trondheim?

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter