<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Svenske myndigheter forkaster finansskatten!

Av Cathrine Lund , 28. februar 2017

pwc.jpg

Svenske myndigheter har det siste året arbeidet med å innføre en finansskatt på 15 % knyttet til lønnsgrunnlaget for selskap som omsetter finansielle tjenester som er unntatt fra merverdiavgift, lik finansskatten som fra 1. januar i år (2017) er innført i Norge. Den svenske regjeringen har imidlertid avsluttet dette arbeidet og valgt å skrinlegge denne skatten!

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Konserthus-sakene – hva med ikke-bruken?

Av Oddgeir Wiig , 20. februar 2017

PwC_PC_Portugal_MB_05.jpg

Skattedirektoratets vedtak av 5. juli 2016 medførte at tidligere vedtak om tilbakebetaling av momskompensasjon for Stavanger Konserthus og Kilden Teater- og Konserthus i det alt vesentligste ble opphevet. Direktoratet har imidlertid lagt til grunn at den såkalte ikke-bruken – det vil si tiden hvor de enkelte konsertsaler ikke brukes til et arrangement – skal begrense retten til momskompensasjon. For kommersielle arrangementer (økonomisk aktivitet) vil konserthuseier da ha et incentiv til å leie ut lokalene til en ekstern arrangør framfor å egenprodusere arrangementet. Dette er neppe i samsvar med kompensasjonslovens formål.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

PwCs pensjonsskole – del 2: Ytelser fra folketrygden I

Av Ida Solberg Henning , 16. februar 2017

Ida Solberg Henning.jpg

Folketrygden som offentlig pensjonsordning gjelder fortsatt som en bærebjelke i det nye pensjonssystemet. God pensjonsplanlegging krever kunnskap om folketrygdlovens regler om pensjon. Per dags dato regulerer folketrygdloven fire parallelle alderspensjonsordninger. Etter å ha lest denne bloggposten vil du kunne identifisere hvilken ordning som gjelder for deg. Det kan få vesentlig betydning for din fremtidige pensjon.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Kompensasjon av mva for idrettslag - frist 1. mars 2017

Av Marit Barth , 15. februar 2017

577A7524_banner.jpg

Har ditt idrettslag bygget- eller rehabilitert idrettsanlegg? Visste du at det er mulig å søke om refusjon av merverdiavgift i forbindelse med bygging og drift av idrettsanlegg?

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Finansskatten og holdingselskaper – behov for avklaring

Av Bård Ivar Koppang , 14. februar 2017

Innlegg Julie_ESG.jpg

Det er kun en begrenset gruppe holdingselskaper som relativt klart faller innenfor finansskatten. Det er imidlertid en del grensedragninger siden mange holdingselskaper ikke driver rendyrket virksomhet innenfor eller utenfor finansskattens område.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Få avklaringer om ansvar fra Delingsøkonomiutvalget

Av Heidi Beate Daaland , 8. februar 2017

advokat-heidi-daaland.jpg

Den 6. februar 2017 kom rapporten fra Delingsøkonomiutvalget vedrørende muligheter og utfordringer med delingsøkonomien. Forslagene til tiltak knyttet til det avtalerettslige og fra et forbrukervernperspektiv er få og lite inngripende. I mitt blogginnlegg av 9. januar 2017 reiste jeg flere problemstillinger knyttet til ansvarsforholdet under delingsøkonomien og jeg stilte spørsmål ved om det var tale om en deling med tilstrekkelig og korrekt fordeling av ansvar. Etter å ha lest utvalgets innstilling er min oppfatning at utvalget ikke kommer med noen løsningsforslag som vil føre til at ansvarsfordelingen under delingsøkonomien verken vil bli tilstrekkelig eller korrekt.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Import-mva – hvilke endringer må gjøres i bokføringen?

Av Per Kirknes , 7. februar 2017

per-kirknes-2.jpg

Fra 1. januar skal importørene selv beregne og rapportere import-mva i avgiftsoppgaven. Dette setter krav til bokføringen. Tollmyndighetene har nå for første gang publisert import for den enkelte importør i Altinn, og importørene må ta stilling til hvordan oversikten og import-mva skal implementeres i bokføringen.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Skatt og avgift i delingsøkonomien – Rapport fra Delingsøkonomiutvalget ble overlevert Finansdepartementet mandag 6. februar

Av Sunniva Lillebø Wahl , 7. februar 2017

577A7493_banner.jpg

Mandag 6. februar leverte det såkalte Delingsøkonomiutvalget sin rapport om muligheter og utfordringer med fremveksten av delingsøkonomien. Utvalget ble oppnevnt i fjor vår og har arbeidet under ledelse av Tommy Staahl Gabrielsen, professor i økonomi ved Universitetet i Bergen.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Finansdepartementet svarer ESA; fastholder at rentebegrensningsreglene ikke strider mot EØS-avtalen

Av Sander Seeberg , 3. februar 2017

Innlegg Julie_ESG.jpg

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) slo i oktober 2016 fast at de norske rentebegrensningsreglene strider mot EØS-avtalen. I sitt svarbrev av 31. januar i år avviser Finansdepartementet at det foreligger traktatbrudd. Departementet opplyser likevel at det vurderes endringer i rentebegrensningsreglene, herunder en sikkerhetsventil i tråd med ESAs uttalelse. ESA kan nå enten avvente de varslede endringene eller velge å bringe saken inn for EFTA-domstolen.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

PwCs pensjonsskole – del 1: Pensjonsreformen gir økt ansvar for egen pensjon

Av Ida Solberg Henning , 2. februar 2017

Innlegg Julie_ESG.jpg

Velkommen til PwCs pensjonsskole!

De siste årene har det skjedd endringer på pensjonsområdet som krever at du tar større ansvar for din egen alderspensjon. Manglende kunnskap om viktige begreper og regler, kan medføre tap av vesentlige pensjonsandeler. I tillegg til å unngå pensjonsfeller, er det også helt nødvendig at du tar bevisste valg knyttet til egen pensjonssparing.

Les artikkel

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter