<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Land-for-land rapport - konvertere XLS til XML

Av Eivind Faafeng Falck-Ytter , 30. oktober 2017

eivind-falck-ytter.jpg

Skal du levere land-for-land rapport (RF-1352), men er usikker på XML-formatet? Har du data i XLS og kommer ikke videre? Ikke fortvil. PwC har utviklet et konverteringsverktøy som løser dine problemer.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Ny dom fra Høyesterett presiserer vilkårene for fradrag ved oppføring av nybygg

Av Richard Haave Hanssen , 23. oktober 2017

pwc-picture.jpg

Høyesterett avsa 12. oktober en dom som presiserer kravet til leieavtale for å få fradrag for inngående mva ved oppføring av fast eiendom. Det må etter denne dommen være avklart hva lokalene skal brukes til. Dommen slår etter min oppfatning fast hva som har vært tidligere praksis fra avgiftsmyndighetene, men reiser samtidig noen nye spørsmål som ikke kan anses fullstendig avklart.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Løper tiden ut for frivillig retting uten tilleggsskatt?

Av Kristine Veiteberg Braaten , 18. oktober 2017

577A7493_banner.jpg

Skatteetaten har i det siste informert i “alle medier” om en ny ordning for informasjonsutveksling mellom internasjonale myndigheter som startet opp 30. september i år. Ordningen innebærer en automatisk utveksling av opplysninger mellom 50 land, og antall land er ment å øke. Skattedirektør Hans Christian Holte sender med dette en advarsel til nordmenn som har uoppgitte penger i utlandet: Fristen for å foreta frivillig retting uten å få ilagt tilleggsskatt kan dermed være ute.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Eksport av varer - Kan du i en kontroll dokumentere at varen er norsk?

Av Kjetil Øpstad , 17. oktober 2017

kjetilopstad.jpg

Alle vet at varer som eksporteres til EU fra Norge er tollfrie på grunn av EØS-avtalen. Mange norske eksportbedrifter er ikke klar over hva som skal til for at kunden skal ha rett til tollfritak. Feil som blir gjort på dette området kan slå tilbake på den norske leverandøren. I verste fall kan du bli møtt med regresskrav på toll som vil spise opp fortjenesten i prosjektet. Det er derfor all grunn til å gjøre skikkelige vurderinger av opprinnelsen til de varene du eksporterer.  

Les artikkel

Interesseområder: Toll og særavgifter

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2018 - personskatt

Av Therese Karoline Larsen , Torbjørn Sven Stokke og Kristine Veiteberg Braaten , 12. oktober 2017

2.png

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 ble lagt frem klokken 10.00 i dag. Her får du en oversikt over de foreslåtte endringene knyttet til personbeskatning- og lønnsområdet.

Les artikkel

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2018 - eiendomsskatt

Av Knut Ekern , 12. oktober 2017

knut-ekern.jpg

Statsbudsjettet for 2018 ble lagt frem kl 10 i dag. Med stor praktisk betydning for kapitalintensiv virksomhet foreslår regjeringen at «produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner» fritas for eiendomsskatt fra 2019, med en overgangsperiode på fem år. Forslaget innebærer i praksis at det stort sett kun blir grunnarealer og bygninger isolert sett som kan eiendomsbeskattes. Vindkraftverk, vannkraftverk og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum omfattes ikke av forslaget, som innebærer at  gjeldende regler for disse anleggene videreføres. Materielle endringsforslag i reglene om eiendomsbeskatning av vannkraftverk omtales også.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2018 - næringsbeskatning

Av Trine Agathe Lorentzen og Einar Riddervold , 12. oktober 2017

1.png

Statsbudsjettet for 2018 ble lagt frem kl 10 i dag. Den største nyheten på næringsområdet knytter seg til forslag om lemping i reglene om eiendomsskatt for produksjonsanlegg.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2018 - avgifter

Av Marit Barth , Per Kirknes og Richard Haave Hanssen , 12. oktober 2017

577A7493_banner.jpg

I budsjettet er det mest spennende forslaget innenfor merverdiavgiftsområdet at den lave momssatsen økes fra 10% til 12%. Satsendringen er estimert å øke provenyet med 700 mill.

350-kronersgrensen for å importere varer uten merverdiavgift forblir uendret. Vi er litt overrasket over at dette ikke nevnes med et ord i budsjettet.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2018 - livestream starter kl 12

Av Trine Agathe Lorentzen , 12. oktober 2017

Statsbudsjettet_bloggbilde.jpg

I dag kl 10 la regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2018.
Vi vil kl 12 kommentere live hva endringene på skatte- og avgiftsområdet vil medføre for deg og din bedrift. Dette blir streamet på denne siden

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Konsernbidragsreglene er i strid med etableringsretten for EØS-selskaper med tidligere norske underskuddsfilialer

Av Hilde Thorstad , 11. oktober 2017

Innlegg Julie_ESG.jpg

EØS-selskaper som tidligere har hatt en norsk filial med skattemessig underskudd til fremføring har i mange år blitt nektet å utnytte det fremførbare underskuddet ved å motta konsernbidrag med skattemessig effekt fra andre konsernselskaper med norsk skatteplikt. Dette var også tilfelle for noen av PwC sine kunder, som med bistand fra PwC tok opp kampen mot skattekontorets praksis ved å ta ut søksmål mot skattekontorenes vedtak.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Skattemyndighetene utfordrer PE-bransjen - igjen!

Av Ståle Wangen , 9. oktober 2017

blogg_staale-wangen.jpg

Ikke før støvet har lagt seg etter at Herkules-saken fikk sin avklaring i Høyesterett høsten 2015 så utfordrer skattemyndighetene private equity bransjen på nytt. Også denne gangen er det beskatningen av carried interest som er i fokus.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2018 - hva venter vi på?

Av Trine Agathe Lorentzen , Therese Karoline Larsen og Marit Barth , 6. oktober 2017

577A7493_banner.jpg

Torsdag 12. oktober kl 10 legger Regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2018. Da kommer også forslag til endringer på skatte- og avgiftsområdet. For å gjøre ventetiden litt kortere har vi spekulert i hva som kan forventes. Noen tips er sikrere enn andre.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning, mva, Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Nok et nei til mva-fradrag for transaksjonskostnader

Av Bjørnar Elverhøy Michaelsen , 5. oktober 2017

bjornar-elverhoy.jpg

Oslo tingrett har nå kommet med en dom som sier nei til mva-fradrag ved salg av eiendoms-AS. Dommen kommer kun noen dager etter at Høyesterett i en annen dom nektet mva-fradrag ved kjøp av eiendoms-AS. Er alle muligheter for mva-fradrag nå stengt?  

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Nektelse av mva-fradrag ved kjøp av eiendoms-AS

Av Bjørnar Elverhøy Michaelsen , 3. oktober 2017

bjornar-elverhoy.jpg

Høyesterett har i en fersk dom slått fast at det ikke gis mva-fradrag for kostnader knyttet til kjøp av eiendomsselskap. Dette selv om eiendommen brukes i mva-pliktig virksomhet. Resultatet er i strid med praksis fra Skatteetaten der mva-fradrag i slike tilfeller tidligere er godtatt.

Les artikkel

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Praktisk informasjon om skatte- og avgiftssatser i 150 land

Av Lina Kliukaite Smorr , 2. oktober 2017

Innlegg Julie_ESG.jpg

Worldwide Tax Summaries - Corporate Taxes 2017/2018 gir detaljert og praktisk oversikt over skatter og avgifter i over 150 land. Her får man også tabeller over aktuelle skatte- og merverdiavgiftssatser. Med andre ord - et meget praktisk verktøy for selskaper som driver virksomhet på tvers av landegrensene og trenger en rask oversikt.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning, Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter