<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter og forretningsjus

Liv Haneberg Lundqvist

Jeg heter Liv Haneberg Lundqvist og jobber i Advokatfirmaet PwC. Jeg har ansvaret for firmaets satsning mot Financial Services i Oslo, og jobber til daglig med å bistå norske og utenlandske selskaper innenfor finansnæringen. Jeg kan bistå i alle typer skattespørsmål og kan legge til rette for en optimal konsernstruktur. Jeg kan være selskapets faglige støtte i dialogen med skattemyndigheter og har lang erfaring fra bokettersyn, utarbeidelse av selvangivelse og klage på ligningen. Vi i Advokatfirmaet PwC kan også bistå selskapet i å utarbeide og etablere rutiner for å møte stadig nye rapporteringskrav fra myndighetene. Jeg har mer enn 13 års erfaring fra arbeid med norsk og internasjonal selskaps- og næringsbeskatning.

Finansnæringen er en kompleks og morsom bransje som stiller særlige krav til meg som skatterådgiver. Vi i Advokatfirmaet PwC har solid kunnskap om finansbransjen, regulatoriske forhold og om finansbransjens produkter. Vi bygger alle våre tjenester på denne kunnskapen, slik at vi møter finansbransjens behov på en effektiv måte.

Ta gjerne kontakt med meg dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.


liv.lundqvist@pwc.com
Du finner meg på:

Statsbudsjettet 2019 - Nye skatteregler for forsikring

Av Liv Haneberg Lundqvist , 8. oktober 2018

 Liv_bloggbilde

Statsbudsjettet ble lagt frem i dag. Forslaget innebærer store endringer i skattereglene for forsikringsselskaper.

Les artikkel

Interesseområder: Forsikring og pensjon

Dele artikkelen:

Foredrag - Nye skatteregler for forsikring

Av Liv Haneberg Lundqvist , 5. oktober 2018

Liv_bloggbilde

Klart for påmelding til NFØs temamøte, PwC stiller med foredragsholder Liv Haneberg Lundqvist.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Fradragsrett for forvaltningshonorar i Private Equity

Av Liv Haneberg Lundqvist , 16. mars 2018

Liv_bloggbilde.jpg

Høyesterett avsa den 27. februar 2018 dom i Argentum-saken. Det kan ikke kreves fradrag for forvaltningshonorar som private equity fond har betalt til fondsforvalter, dersom avkastning fra investeringene som forvaltes ikke skal inkluderes når skattepliktig inntekt skal beregnes. Forvaltningshonoraret må deles opp i en del som gjelder betaling for forvaltningstjenester og en del som er transaksjonskostnader. Hovedformålslæren kommer ikke til anvendelse.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Høringsnotat om endring av skattereglene for forsikringsselskaper

Av Liv Haneberg Lundqvist , 9. februar 2018

LivLundqvist.jpg

Finansdepartementet sendte i går på høring forslag til endringer i skattereglene for forsikrings- og pensjonsforetak. Som ventet foreslås det store og prinsipielle endringer som får betydelige konsekvenser for selskapene. Nå diskuteres det hvem som må dekke regningen. Endringene foreslås å tre i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2018. Høringsfristen er 7. mai 2018.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Er skattemessig behandling av avkastning fra risikoutjevningsfondet nå endret?

Av Liv Haneberg Lundqvist , 13. desember 2016

LivLundqvist.jpg

Som følge av innføring av Solvens II er det gjort endringer i forsikringsvirksomhetsloven. Forsikringskapitalen innføres som et nytt begrep, og denne forsikringskapitalen definerer selskapets kundemidler. Risikoutjevningsfondet defineres ikke som forsikringskapital. Spørsmålet er om konsekvensene av dette er at fondet nå skal forvaltes i selskapsporteføljen. Hvilke skattemessige konsekvenser oppstår som følge av dette?

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2016 – Rammer ekstraskatt for aksjeinntekter kun personlige skattytere?

Av Liv Haneberg Lundqvist , 9. oktober 2015

LivLundqvist

Vi har mottatt henvendelser fra flere, og særlig fra livsforsikringsselskaper og pensjonskasser, med spørsmål om Regjeringens forslag om endringer av utbyttebeskatningen kun skal gjelde personlige aksjonærer, eller om de kommer til å få generell anvendelse for inntekter som ikke er omfattet av fritaksmetoden.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2016 – Fradrag for forsikringstekniske avsetninger etter innføring av Solvens II i norsk rett

Av Liv Haneberg Lundqvist , 8. oktober 2015

LivLundqvist

Regjeringen endrer ikke fradragsretten for forsikringstekniske avsetninger i 2016. En slik endring ble varslet i mai, men på bakgrunn av høringsinnspillene ble det tidlig i høst klart at den utsettes. Den ordlydsendringen som foreslås i skatteloven § 8-5 er etter min oppfatning unødvendig for å sikre videreføring av dagens nivå på fradragsretten for avsetninger for å dekke eller sikre kontraktsmessig overtatte forpliktelser overfor de forsikrede. Regjeringen vil foreta en nærmere gjennomgang av skattereglene for forsikringsselskap, men varsler at reglene tidligst vil bli endret fra og med inntektsåret 2017.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Sterk kost fra Regjeringen

Av Liv Haneberg Lundqvist , 9. oktober 2014

pwc-blogg

- foreslår å oppheve samordningsadgangen for kommandittister og stille deltakere

Les artikkel

Dele artikkelen:

Følg bloggen

Skribenter