<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bestride sykemelding? Arbeidsgivere vinner frem ved uenighet om arbeidsuførhet hos arbeidstaker

‹ Tilbake til artikler

Arbeidsgivere som hevder en arbeidstaker ikke reelt sett er syk vinner frem i ankenemnda 2 av 3 ganger.

Nylig har Oxford Research på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet evaluert Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden. Den oppsiktsvekkende nyheten som fremkommer i evalueringen er at hele to av tre arbeidsgivere som anker NAV sitt vedtak om sykepenger i arbeidsgiverperioden til Ankenemnda vinner frem med sin sak.

Uberettiget sykefravær: et omfattende problem

Norge ligger på et høyt nivå sammenlignet med andre land når det kommer til sykefravær. Siste måling fra SSB (3. kvartal 2016) viser at sykefraværet i Norge ligger jevnt rundt 6,3 %. Andre undersøkelser tyder på at en betydelig andel av dette er uberettiget fravær som ikke «klart skyldes sykdom eller skade», som er folketrygdlovens (§ 8-4) vilkår for rett til sykepenger.

Arbeidsgiverperioden

Arbeidsgiver er forpliktet til å dekke arbeidstakers sykepenger de første 16 kalenderdagene vedkommende er borte fra jobb. Denne perioden kalles arbeidsgiverperioden.

Årsaker til mistanke

Flere årsaker kan være bakgrunnen for at arbeidsgiver bestrider arbeidstakers sykemelding i arbeidsgiverperioden. Noen eksempler er: 

  • pågående konflikt på arbeidsplassen, hvor sykemeldingen kommer tett opp mot diskusjoner eller irettesetting,
  • sykemelding i en oppsigelsesprosess; sykemeldingen kommer i tilknytning til drøftelsesmøte og/eller kort tid etter at oppsigelsen gis,
  • arbeidstaker sykemelder seg i perioder hvor han eller hun tidligere har fått avslag på søknad om ferie, kanskje spesielt ved såkalte «klemdager»,
  • indikasjoner fra sosiale medier eller andre vitner på at arbeidstaker utøver aktiviteter som tyder at vedkommende faktisk ikke er syk eller skadet.

Taushetsrett for sykdom, opplysningsplikt for funksjonsevne

For arbeidsgiver kan det være utfordrende med sikkerhet å vite hva som feiler arbeidstaker, og hvordan sykdommen/skaden påvirker arbeidsevnen. Arbeidsgiver har på den ene side en plikt til individuell tilrettelegging for syke arbeidstakere, men på den annen side har arbeidstakeren en taushetsrett for private forhold, herunder sykdom og diagnose.

Likevel har arbeidstaker en medvirkningsplikt ved å opplyse om sin egen funksjonsevne, altså hva, hvordan og hvor mye vedkommende kan bidra med, hensyntatt sykdommen/skaden. Likevel er det ikke alltid arbeidsgiver slår seg til ro med arbeidstakers opplysninger om funksjonsevne.

Bestride arbeidstakers sykemelding - saksgangen

I korte trekk vil en prosess hvor arbeidsgiver bestrider arbeidstakers faktiske sykdom foregå slik; arbeidsgiver nekter utbetaling av sykepenger i arbeidsgiverperioden. Dette bør gjøres i form av et skriftlig brev til arbeidstaker, med kopi til det lokale NAV-kontoret. I brevet bør det fremkomme klart at sykepenger i arbeidsgiverperioden ikke kommer til å bli utbetalt, med en begrunnelse. Arbeidstaker må da søke NAV om å forskuttere sykepenger i arbeidsgiverperioden. Søknaden behandles av NAV, som innhenter lønnsopplysninger fra arbeidsgiver. Normalt benytter arbeidsgiver denne anledningen til samtidig å begrunne hvorfor man er uenig i sykemeldingen.

NAV foretar så en vurdering om vilkårene for å motta sykepenger er til stede. I denne vurderingen vil NAV innhente redegjørelse fra arbeidstaker og arbeidsgiver (dersom ikke den allerede foreligger fra innhentingen av lønnsopplysninger), samt journalnotat fra arbeidstakers fastlege. NAV innhenter ofte i tillegg en medisinsk vurdering fra NAV sin egen rådgivende lege. Deretter fatter NAV Forvaltning vedtak om enten å innvilge eller å avslå forskuttering av sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Reaksjonsmuligheter på NAV sitt vedtak

Dersom NAV Forvaltning avslår søknaden på forskuttering av sykepenger (NAV kommer til at det ikke er grunnlag for arbeidstaker til å motta sykepenger), vil arbeidstaker kunne klage vedtaket inn for NAV Klageinstans og deretter Trygderetten. Saken kommer ikke til Ankenemnda.

I tilfeller hvor NAV Forvaltning innvilger søknaden og forskutterer sykepenger i arbeidsgiverperioden, vil NAV Forvaltning kreve refusjon for dette fra arbeidsgiver. Vedtaket kan da påklages av arbeidsgiver. Dersom NAV Forvalting ikke velger å omgjøre vedtaket, vil arbeidsgivers klage bringes inn for Ankenemnda. I en slik situasjon vil partene være arbeidsgiver og NAV, ikke arbeidstaker.

Ankenemndas behandling vil da normalt sett føre til at enten:

a) Vedtaket stadfestes (NAV gis medhold); NAV Forvaltning vil da innkreve refusjonskravet for utbetalte sykepenger fra arbeidsgiver.

b) Vedtaket oppheves (arbeidsgiver gis medhold); NAV Forvaltning sletter da refusjonskravet mot arbeidsgiver.

I praksis viser det seg altså at 2 av 3 saker går i arbeidsgivers favør i Ankenemnda.

Arbeidsgiver kan, dersom han er uenig i Ankenemndas kjennelse, bringe saken inn for domstolene.

Andre arbeidsrettslige konsekvenser

Dersom en arbeidstaker melder seg syk på uriktig grunnlag, vil dette ikke bare kunne kvalifisere for tap på rett til sykepenger, men også andre mer alvorlige arbeidsrettslige konsekvenser. Advarsel, oppsigelse og/eller avskjed er blant disse. Dette vil bero på en nærmere konkret vurdering i hvert enkelttilfelle.

Vår anbefaling

Arbeidsgivere bør ved mistanke om misbruk av sykeordningen hos sine ansatte trå varsomt. Som tidligere påpekt har arbeidstaker en taushetsrett når det kommer til egne helseforhold, noe som kan innebære at arbeidsgiver ikke alltid får med seg hele bildet i slike saker. Å nekte utbetaling av sykepenger i arbeidsgiverperioden bør derfor forbeholdes de klare tilfeller, hvor arbeidsgiver har en berettiget mistanke om at arbeidstaker ikke er syk/skadet.

Signaleffekten ved å nekte en arbeidstaker sykepenger vil kunne være sterk på både godt og vondt. På den ene side vil arbeidsgiver tydelig vise at man er bevisst på at sykeordningen skal forbeholdes de som faktisk trenger den. På den annen side vil slike saker kunne virke konfliktskapende og mistenkeliggjørende overfor den enkelte ansatt.

Dersom arbeidsgiver har en sterk mistanke om urettmessig sykefravær, viser imidlertid rapporten fra Oxford Research at arbeidsgivere ikke uten videre bør akseptere vedtak fra NAV som går ut på at arbeidstaker har rett til sykepenger. I rapporten fremkommer det nemlig at NAV sin vurdering i flere tilfeller er mangelfull, og at enkelte saker har et preg av å være avgjort på «automatikk». Dette kan være en mulig forklaring på at klager til Ankenemnda ofte fører til at arbeidsgiver vinner frem til slutt.

 

Dette blogginnlegget er skrevet av Sigurd T. Kinge. 

[1] http://www.oxfordresearch.no/

[2] https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/sykefratot/kvartal/2016-12-15

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Offentlige anskaffelser - hva gjør du ved kjøp av forsikring?

Ved å gjennomføre en anskaffelse av forsikringstjenester i tråd med anskaffelsesregelverket, kan det offentlige oppnå høyere kvalitet til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Bruk av Google Analytics er i strid med personvernforordningen

Onsdag 1. mars 2023 kunngjorde Datatilsynet varsel om vedtak i den såkalte Google Analytics-saken. Tilsynets foreløpige konklusjon er at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Adgangen til innleie av arbeidskraft begrenses fra 1. april

Den 1. april 2023 innføres nye regler som har stor betydning for bedrifter som leier inn ansatte. Det mest brukte rettslige grunnlaget for ...

Les artikkelen