<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Moms på finansielle tjenester - Statsbudsjettet 2016 – Skattereform

‹ Tilbake til artikler

IMG_1899

Usikre anslag viser at momsunntaket for finansiell sektor medførte et provenytap på ca. 8 milliarder kroner i 2014. Dette ønsker Regjeringen på sikt å gjøre noe med.

Kjerneområdene innenfor bank, forsikring og verdipapirhandel er i dag unntatt fra moms, noe som medfører at det ikke beregnes utgående moms ved omsetning av finansielle tjenester. Motstykket til dette er at det ikke er fradragsrett for inngående moms på anskaffelser til bruk i slik virksomhet.

Scheel-utvalget konkluderte i sin utredning med at momsgrunnlaget bør utvides til å omfatte finansielle tjenester som ytes mot konkrete vederlag i form av gebyrer, provisjon mv., slik som for eksempel skadeforsikring.

Utfordringer ved innføring av moms på finansielle tjenester

En rekke utfordringer melder seg når det vurderes å innføre moms på finansielle tjenester. Nedenfor har vi inkludert noe av det Regjeringen trekker frem som hovedutfordringene:

  • En eventuell utvidelse må gjelde alle virksomheter som omsetter finansielle tjenester mot gebyr i norsk merverdiavgiftsområde.
  • Det må etableres momsplikt for norske virksomheter ved kjøp av tilsvarende tjenester fra utlandet.
  • Det må vurderes om det skal etableres momsplikt for utenlandske tilbydere av finansielle tjenester til norske forbrukere, slik at disse må registrere seg for moms i Norge. Til sammenligning trekker man frem den forenklede registreringsordningen for utenlandske virksomheter som selger elektroniske tjenester til norske forbrukere.
  • I høringsrunden etter Scheel-utvalgets utredning har flere av høringsinstansene trukket frem at Norge bør være forsiktig med å gjennomføre en omlegging til et system som avviker fra andre land. Departementet understreker i denne forbindelse at en momsplikt ikke vil føre til økte kostnader for næringsdrivende på grunn av fradragsretten.
  • Det må gjøres et betydelig regelteknisk arbeid før et konkret forslag kan sendes på høring og deretter legges frem for Stortinget.

Vi er enig i at det må gjøres et grundig forarbeid før moms på finansielle tjenester eventuelt innføres. Jeg synes det er overraskende at Regjeringen ikke i større grad problematiserer forholdet til andre lands unntak for finansielle tjenester. Moms på finansielle tjenester er en problemstilling som har blitt diskutert i EU i mange år uten konkrete resultater. Det vil derfor kreve stort mot å være det første landet som innfører dette i Europa.

Moms på skadeforsikring

Dagens momsunntak for finansielle tjenester omfatter også forsikringstjenester. Departementet uttaler at moms på skadeforsikring vil kunne følge det alminnelige regelverket for beregning av utgående moms på selskapenes salg. Det må imidlertid utarbeides særskilte regler for å håndtere erstatningsutbetalinger, da det kun er differansen mellom premieinntekter og erstatningsutbetalinger som skal avgiftsbelegges.

Departementet viser til at det er andre land som har innført moms på skadeforsikring og at man derfor kan dra nytte av erfaringer fra disse landene. Når det gjelder EU er forsikringstjenester inkludert i det generelle unntaket for finansielle tjenester, slik at det ikke er avgiftsplikt på slike tjenester i andre EU-land.

Også i redegjørelsen for moms på skadeforsikring presiseres det at det må gjøres et betydelig regelteknisk arbeid før et konkret forslag kan presenteres for Stortinget. I arbeidet med å innføre moms på skadeforsikring må det også etableres et skille mellom skadeforsikring som skal være momspliktig og andre typer forsikring, bl.a. livsforsikring, som ikke inkluderes i avgiftsplikten.

Når kan vi vente oss endringer?

Regjeringen tar sikte på å fremme konkrete forslag om moms på finansielle tjenester i kommende statsbudsjetter, og tidligst i 2017-budsjettet.

Regjeringen fremhever selv at et betydelig utrednings- og regelteknisk arbeid vil kreves før moms på finansielle tjenester kan innføres. Reformen som nå er lagt frem inneholder lite nytt og lite konkret. Jeg antar derfor at det er høyst usikkert om vi vil se forslag til regelendringer allerede i 2017.

Synne Hangeland

Synne Hangeland

Jeg heter Synne Hangeland og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Til daglig jobber jeg med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Jeg har jobbet med merverdiavgift siden 2013, og bistår både nasjonale og internasjonale selskaper. Merverdiavgift er et område med stadige lovendringer og et komplisert regelverk. Målet mitt er derfor å spre kunnskap og gi gode og nyttige råd.

Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe du lurer på.

My name is Synne Hangeland and I work as a lawyer at PwC Tax and Legal Services. I assist clients with general VAT advice on Norwegian and international VAT matters, as well as in connection with national and cross border restructurings. I have worked at PwC Tax and Legal Services since 2013. If you have any questions, comments or input, feel free to contact me!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

MVA-behandling av CCS-tjenester (carbon-capture-storage) - viktig avklaring fra Skatteetaten

Det har lenge vært uklart hvordan såkalte CCS-tjenester (carbon-capture-storage) skal behandles avgiftsmessig. Usikkerheten har knyttet seg ...

Les artikkelen
Les artikkelen

SAF-T krav for finansvirksomheter mv. husk frist 31.12.2023

Skatteetaten publiserte i februar 2022 en prinsipputtalelse som avklarte flere spørsmål knyttet til kravet og innholdet i en SAF-T fil for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye retningslinjer for justeringsavtaler fra Oslo kommune - mulighet for utbetalinger av historiske mva-justeringsbeløp

Oslo kommune har vedtatt nye retningslinjer for overtakelse av justeringsrett og -plikt. Dette innebærer at private utbyggere som har ...

Les artikkelen