<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Borettslag og eierseksjonssameier – praksisendringer – momskompensasjon

‹ Tilbake til artikler

Finansdepartementet har i en tolkningsuttalelse av 25. august 2021 uttalt at praksis om borettslag (og eierseksjonssameiers) rett til merverdiavgiftskompensasjon har vært for streng. I dette blogginnlegget gir jeg deg en oppdatering på det viktigste i tolkningsuttalelsen.

Hvem gjelder tolkningsuttalelsen for?

Tolkningsuttalelsen er aktuell for borettslag og eierseksjonssameier hvor beboerne (andelshaverne eller seksjonseierne) mottar helse og omsorgstjenester fra kommunen, og hvor det er aktuelt for borettslaget eller boligsameiet å kreve kompensasjon for merverdiavgift på oppførings- og driftskostnader.

Borettslag (og eierseksjonssameier) ble med virkning fra 1. januar 2017 gitt rett til kompensasjon på merverdiavgift for kostnader til oppføring og drift av boliger særskilt tilrettelagt for helseformål eller sosiale formål. Bakgrunnen for lovendringen var å legge til rette for likebehandling av ulike private aktører og økt fleksibilitet i valg av samarbeidsløsninger mellom kommuner og private aktører.

Hvilke deler av regelverket er det Finansdepartementet mener har vært for strengt praktisert?

Et av kravene for at borettslag og eierseksjonssameier skal ha rett til merverdiavgiftskompensasjon er at boligene «må være tilknyttet en egen personalbase med 24 timers alarmsystem ved borettslaget eller eierseksjonssameiet.» 

Skattemyndighetenes praksis har siden 2017 vært at borettslag må ha et eget fysisk alarmsystem for å kunne være kompensasjonsberettiget. Hvis andelshaverne i borettslaget ikke har kunnet kontakte helsepersonell gjennom et installert alarmsystem i borettslaget har kompensasjon for merverdiavgift blitt nektet.

Finansdepartementet mener at praksis har vært for streng. Borettslag hvor beboernes vedtak om heldøgns pleie- og omsorgstjenester ivaretas gjennom  døgnkontinuerlig bemanning vil oppfylle kravet til at boligene er særskilt tilrettelagt selv om det ikke er installert 24 timers alarmsystem.

Hva med borettslag og eierseksjonssameier som har blitt nektet kompensasjon for tidligere år?

Avslutningsvis i tolkningsuttalelsen skriver departementet at betydningen av praksisendringen reguleres av foreldelsreglene i merverdiavgiftskompensasjonsloven. 

Vi forstår uttalelsen slik at borettslag og eierseksjonssameier som har blitt nektet merverdiavgiftskompensasjon pga. manglende alarmsystem vil kunne kreve kompensasjon for anskaffelser bakover i tid forutsatt at kravet ikke er foreldet.

Finansdepartementets uttalelse er veldig kortfattet på dette punktet, men standpunktet synes å innebære at praksisendringen ikke gis virkning for kostnader pådratt i perioden 2017-2019. Dette fordi foreldelsesfristen for borettslag er sammenfallende med fristen for å sende inn kompensasjonsoppgave for 6. termin påfølgende år. Kompensasjonskrav for anskaffelser et borettslag foretok i 2019 ble foreldet 11. februar 2021. 

Vi gjør oppmerksom på at foreldelse vil kunne stille seg annerledes for borettslag og eierseksjonssameier hvor vedtak om tildeling av heldøgns helse- og omsorgstjenester først forelå i 2020. I så fall vil foreldelsesfristen først starte å løpe det året vedtakene forelå, noe som vil kunne omfatte både oppførings- og driftskostnader.

Virkningen av eventuell foreldelse er altså noe som må vurderes konkret i hver enkelt sak.

Hva med de øvrige kravene for å ha rett til merverdiavgiftskompensasjon?

Det er verdt å merke seg at Finansdepartementet gjennom sin tolkningsuttalelse kun gir føringer for hvordan kravet om 24 timers alarmsystem skal praktiseres. Et av disse kravene, som det dessverre kan være lett å overse, er at et borettslag eller et eierseksjonssameie må ha en egen personalbase for at boligene skal oppfylle kravet til særskilt tilretteleggelse. Skattemyndighetene praktiserer dette kravet slik at personalbase må inngå boligkomplekset som borettslaget eier. Det er altså ikke tilstrekkelig med døgnbemanning dersom helsepersonellet benytter en personalbase som borettslaget ikke er eier av. Skattemyndighetenes praksis om dette og de øvrige vilkårene for kompensasjon blir ikke kommentert av Finansdepartementet.

Ola Fredriksen

Ola Fredriksen

Jeg heter Ola Fredriksen og arbeider som advokat i Advokatfirmaet PwC. Til daglig jobber jeg med å bistå næringsdrivende og offentlige virksomheter med rådgivning om merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon. Jeg har jobbet med disse fagområdene siden 2007, og bistår både kommuner og fylkeskommuner med rådgivning om merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon. Merverdiavgift er et område med et komplisert regelverk og stadige praksisendringer. Målet mitt er derfor å spre kunnskap og gi gode og nyttige råd.

Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe du lurer på.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i revidert nasjonalbudsjett for 2022

Revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble lagt frem kl 10.45 i dag.  Det er få store nyheter på skatte- og avgiftsområdet, hvor blant annet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Høringsforslag om innføring av generell merverdiavgift på fjernleverbare tjenester levert til Norge

Norske skattemyndigheter har publisert et høringsforslag om å innføre norsk merverdiavgift på alle typer fjernleverbare tjenester. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Oppdeling av (fylkes-)kommuner - unngå unødvendig merverdiavgiftskostnader

Regjeringen har åpnet for at fylkeskommuner og kommuner som søker om oppdeling skal få sin søknad behandlet. En oppdeling vil ha en rekke ...

Les artikkelen