<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Borettslag og eierseksjonssameier – praksisendringer – momskompensasjon

‹ Tilbake til artikler

Finansdepartementet har i en tolkningsuttalelse av 25. august 2021 uttalt at praksis om borettslag (og eierseksjonssameiers) rett til merverdiavgiftskompensasjon har vært for streng. I dette blogginnlegget gir jeg deg en oppdatering på det viktigste i tolkningsuttalelsen.

Hvem gjelder tolkningsuttalelsen for?

Tolkningsuttalelsen er aktuell for borettslag og eierseksjonssameier hvor beboerne (andelshaverne eller seksjonseierne) mottar helse og omsorgstjenester fra kommunen, og hvor det er aktuelt for borettslaget eller boligsameiet å kreve kompensasjon for merverdiavgift på oppførings- og driftskostnader.

Borettslag (og eierseksjonssameier) ble med virkning fra 1. januar 2017 gitt rett til kompensasjon på merverdiavgift for kostnader til oppføring og drift av boliger særskilt tilrettelagt for helseformål eller sosiale formål. Bakgrunnen for lovendringen var å legge til rette for likebehandling av ulike private aktører og økt fleksibilitet i valg av samarbeidsløsninger mellom kommuner og private aktører.

Hvilke deler av regelverket er det Finansdepartementet mener har vært for strengt praktisert?

Et av kravene for at borettslag og eierseksjonssameier skal ha rett til merverdiavgiftskompensasjon er at boligene «må være tilknyttet en egen personalbase med 24 timers alarmsystem ved borettslaget eller eierseksjonssameiet.» 

Skattemyndighetenes praksis har siden 2017 vært at borettslag må ha et eget fysisk alarmsystem for å kunne være kompensasjonsberettiget. Hvis andelshaverne i borettslaget ikke har kunnet kontakte helsepersonell gjennom et installert alarmsystem i borettslaget har kompensasjon for merverdiavgift blitt nektet.

Finansdepartementet mener at praksis har vært for streng. Borettslag hvor beboernes vedtak om heldøgns pleie- og omsorgstjenester ivaretas gjennom  døgnkontinuerlig bemanning vil oppfylle kravet til at boligene er særskilt tilrettelagt selv om det ikke er installert 24 timers alarmsystem.

Hva med borettslag og eierseksjonssameier som har blitt nektet kompensasjon for tidligere år?

Avslutningsvis i tolkningsuttalelsen skriver departementet at betydningen av praksisendringen reguleres av foreldelsreglene i merverdiavgiftskompensasjonsloven. 

Vi forstår uttalelsen slik at borettslag og eierseksjonssameier som har blitt nektet merverdiavgiftskompensasjon pga. manglende alarmsystem vil kunne kreve kompensasjon for anskaffelser bakover i tid forutsatt at kravet ikke er foreldet.

Finansdepartementets uttalelse er veldig kortfattet på dette punktet, men standpunktet synes å innebære at praksisendringen ikke gis virkning for kostnader pådratt i perioden 2017-2019. Dette fordi foreldelsesfristen for borettslag er sammenfallende med fristen for å sende inn kompensasjonsoppgave for 6. termin påfølgende år. Kompensasjonskrav for anskaffelser et borettslag foretok i 2019 ble foreldet 11. februar 2021. 

Vi gjør oppmerksom på at foreldelse vil kunne stille seg annerledes for borettslag og eierseksjonssameier hvor vedtak om tildeling av heldøgns helse- og omsorgstjenester først forelå i 2020. I så fall vil foreldelsesfristen først starte å løpe det året vedtakene forelå, noe som vil kunne omfatte både oppførings- og driftskostnader.

Virkningen av eventuell foreldelse er altså noe som må vurderes konkret i hver enkelt sak.

Hva med de øvrige kravene for å ha rett til merverdiavgiftskompensasjon?

Det er verdt å merke seg at Finansdepartementet gjennom sin tolkningsuttalelse kun gir føringer for hvordan kravet om 24 timers alarmsystem skal praktiseres. Et av disse kravene, som det dessverre kan være lett å overse, er at et borettslag eller et eierseksjonssameie må ha en egen personalbase for at boligene skal oppfylle kravet til særskilt tilretteleggelse. Skattemyndighetene praktiserer dette kravet slik at personalbase må inngå boligkomplekset som borettslaget eier. Det er altså ikke tilstrekkelig med døgnbemanning dersom helsepersonellet benytter en personalbase som borettslaget ikke er eier av. Skattemyndighetenes praksis om dette og de øvrige vilkårene for kompensasjon blir ikke kommentert av Finansdepartementet.

                                                                            ***
Dette blogginnlegget er skrevet av Ola Fredriksen. 

Marit Barth

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon. Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utleie av fast eiendom til private og kommunale barnehager - Norge klaget inn til ESA

Norge er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, da Klager mener at ulik mva-status for utleier av fast eiendom til kommunale og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen