<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

CESOP - Ny rapporteringsplikt for tilbydere av betalingstjenester i EU

‹ Tilbake til artikler

Et nytt EU-direktiv som får virkning fra 1. januar 2024, CESOP, pålegger leverandører av betalingstjenester i EU å rapportere betalingsopplysninger knyttet til grenseoverskridende transaksjoner. Formålet er å bekjempe merverdiavgiftsunndragelse i forbindelse med e-handel ved å styrke samarbeidet mellom de ulike medlemslandenes skattemyndigheter og tilbydere av betalingstjenester.

Når skattemyndighetene i det enkelte land har mottatt betalingsopplysningene vil myndighetene igjen sende dataene til en sentralisert EU-database, Central Electronic System of Payment Information (CESOP). 

Den nye rapporteringsplikten gjelder kun for betalinger over landegrensene. En betaling anses som grenseoverskridende i henhold til CESOP når den foretas av en betaler etablert i en EU-medlemsstat til en mottaker i en annen jurisdiksjon (uavhengig av om dette er innenfor eller utenfor EU).

Hvem og hva omfattes av rapporteringsplikten?

Alle tilbydere av betalingstjenester i EU vil som utgangspunkt være omfattet av rapporteringsplikten. 

Hva som anses som betalingstjenester samsvarer med definisjonen i EU’s betalingstjenestedirektiv (PSD). Alle typer betalinger, både over nett og i butikk omfattes av rapporteringsplikten. I tillegg omfattes andre typer tjenester som uttak, innskudd og pengeoverføringer.

Rapporteringsplikten gjelder for hver enkelt medlemsstat i EU hvor PSPen tilbyr tjenester til betalingsmottakere. Det vil si at dersom en PSP etablert i Danmark tilbyr betalingstjenester til betalingsmottakere i Sverige, Frankrike og Nederland, vil PSPen være rapporteringspliktig i alle disse tre landene. 

Data som skal rapporteres inkluderer blandt annet:

  • BIC, eller en annen unik identifikator for PSP-en som overfører dataene
  • Navn på mottaker
  • MVA-nummer
  • IBAN eller en annen unik identifikator for mottaker
  • Adressen til mottaker

Kvartalsvis rapportering

Rapporteringen skal skje kvartalsvis og fristen er innen utgangen av måneden etter utgangen av kvartalet. Det vil si at første rapporteringsfrist er 30. april 2024 (første kvartal). Rapporteringen skal skjer elektronisk og i XML-format.

Når de lokale skattemyndigheter har mottatt informasjonen vil de overføre dataene til den sentraliserte databasen (CESOP). Dataene vil igjen bli aggregert innenfor CESOP og offentliggjort for skattemyndighetene i det enkelte land, som kan benytte dataene til å kontrollere at korrekt merverdiavgift er innberettet. 

Tidspunktet da de nye reglene trer i kraft (1. januar 2024) nærmer seg fort og det begynner følgelig å haste for aktørene som blir berørt med å få på plass systemer og prosesser for å håndtere rapporteringsplikten.

Onsdag 8. mars arrangerer også PwC en global webcast der temaet belyses nærmere. Ønsker du mer informasjon om temaet er det bare å melde seg på. 

Innholdet i bloggen er ment som generell informasjon, og skal ikke anses som juridisk rådgivning. Innholdet er ofte forenklet og er ikke tilpasset mottakers konkrete situasjon. I tillegg kan det ha kommet endringer etter at bloggen ble publisert som ikke er reflektert. Vi anbefaler derfor at det søkes profesjonell bistand. Advokatfirmaet PwC AS tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i bloggen, herunder beslutninger som helt eller delvis er basert på innholdet.

Cathrine Lund

Cathrine Lund

Mitt navn er Cathrine Lund, og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med avgiftsmessige problemstillinger for nasjonal og internasjonal selskap siden 2009, både i offentlig forvaltning og i privat sektor. Gjennom årene har jeg opparbeidet med betydelig erfaring knyttet til merverdiavgiftsmessige spørsmål, spesielt knyttet til finansiell sektor, offentlig sektor, fast eiendom og M&A.

Jeg ønsker via mine blogginnlegg å dele erfaringer og tanker knyttet til avgiftsrettslige problemstillinger, samt komme med gode og nyttige tips!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utleie av fast eiendom til private og kommunale barnehager - Norge klaget inn til ESA

Norge er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, da Klager mener at ulik mva-status for utleier av fast eiendom til kommunale og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen