<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Korona-utbruddets konsekvenser for offentlige anskaffelser

‹ Tilbake til artikler

Med restriksjoner fra offentlige myndigheter, samt restriksjoner både i offentlige og private virksomheter, kan det være utfordrende å gjennomføre anskaffelsesprosesser som planlagt. Knyttet til anskaffelsesregelverket er det kanskje mest prekære spørsmålet nå om oppdragsgivere kan gjennomføre direkteanskaffelser uten konkurranse.

1. Hasteanskaffelser

Anskaffelsesforskriften har et snevert unntak fra hovedregelen om konkurranse. Unntak gjelder for de såkalte hastetilfellene, jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 13-4 a). For at unntaket skal være aktuelt, må det være "umulig" å gjennomføre en konkurranse. Bestemmelsen skal forstås strengt - konkurranse må være objektivt umulig. Det er tilfelle ved typiske force majeure-situasjoner, som jordskjelv, oversvømmelser eller andre katastrofer. Da vil det være umulig å gjennomføre konkurranser om visse innkjøp, for eksempel kjøp av livsnødvendige varer, som medisiner, matforsyning eller lignende. 

Departementet har gitt følgende eksempel på når konkurranse ikke er mulig:

«Et særlig aktuelt eksempel på dette er der oppdragsgiveren ikke har tid til å gjennomføre en konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring etter § 13-3 bokstav e på grunn av uforutsette forhold som naturulykker, epidemier e.l. Slike situasjoner kan gjøre det tvingende nødvendig å anskaffe direkte fra en leverandør, det vil si uten å gjennomføre en konkurranse etter § 13-3 bokstav e, fordi enhver forsinkelse kan være til skade for menneskers liv og helse.”

Corona-situasjonen må betraktes som en slik force majeure-situasjon hvor visse oppdragsgivere kan kjøpe visse varer/tjenester direkte uten konkurranse. Det må være årsakssammenheng mellom den aktuelle situasjonen, altså corona-utbruddet, og det aktuelle behovet for varer/tjenester. Det vil typisk kunne være tilfelle for oppdragsgivere i helsesektoren, sykehus og intensivavdelinger. I en så prekær situasjon som er oppstått i forbindelse med corona-viruset må slike oppdragsgivere kunne kjøpe inn ekstrautstyr, smittevernutstyr og annet materiell, uten å gå veien om en tidkrevende prosess. Det er ikke meningen at oppdragsgivere, ved en kritisk situasjon som den vi står overfor nå, skal gjennomføre en offentlig anskaffelsesprosess i henhold til regelverket - heldigvis.

2. Praktisk gjennomføring av påbegynte anskaffelsesprosesser

En praktisk problemstilling som kan oppstå er hvordan planlagte tilbudsbefaringer, forhandlingsmøter mv. skal håndteres. I tillegg kan det være en reell utfordring for leverandører å forholde seg til tilbudsfrister som er satt ettersom tilbudsarbeidet kan bli mindre effektivt for ansatte i virksomheter som har innført hjemmekontor, og oppdragsgiver må forholde seg til spørsmålet om fristutsettelse.

Utgangspunktet i anskaffelsesregelverket er at oppdragsgiver bestemmer hvordan anskaffelsen skal gjennomføres, hvilke frister som skal gjelde, hvilke møter som eventuelt skal avholdes, mv. Offentlige oppdragsgivere har etter vår oppfatning et særlig ansvar for å utvise forsiktighet og hindre smittefare og dermed unngå fysiske møter. 

Tilbudsbefaring

For bygge- og anleggskontrakter er det vanlig å gjennomføre tilbudsbefaring med interesserte leverandører. Det er fortsatt opp til oppdragsgiver om tilbudsbefaring skal gjennomføres, men det sikreste alternativet er å avlyse befaringer for å unngår smittefare. Mindre viktig, men likevel praktisk, er at oppdragsgiver også unngår at leverandører som ikke møter opp kan mene å ikke ha fått samme informasjon som de som møtte opp, slik at oppdragsgivers likebehandling blir trukket i tvil. Det er for så vidt en reell problemstilling også når samfunnet ikke er i en krise som denne, hvor leverandører av andre grunner ikke møter opp på befaring. Risiko for å bli møtt med påstander om forskjellsbehandling kan i alle tilfeller reduseres ved å skrive grundige referater som deles med alle interessenter. 

Likevel har oppdragsgiver, i den situasjonen vi nå er i, en sterkere oppfordring til å avlyse planlagte samlinger for å redusere smittefare. Å avlyse befaringer medfører ingen risiko knyttet til anskaffelsesregelverket. Vi anbefaler at oppdragsgiver anmoder leverandørene om å befare den aktuelle byggeplassen el. på egenhånd og stille eventuelle spørsmål gjennom kontraktsgjennomføringsverktøyet.

Forhandlingsmøter

Tilsvarende gjelder for planlagte forhandlingsmøter. Dersom oppdragsgiver, i konkurransegrunnlaget, har forespeilet at det vil bli gjennomført fysiske møter, er utgangspunktet at møtene skal gjennomføres fysisk. Det er likevel ingen tvil om at situasjonen knyttet til corona-viruset gjør det nødvendig å endre planlagte møter og avholde disse over video/telefon. Alternativt må oppdragsgiver utsette planlagte møter.

Som ellers i anskaffelsesprosessene er det viktige at alle leverandørene blir behandlet likt og tilbudt lik måte å gjennomføre møter på. 

Utsettelse av frister

En annen praktisk konsekvens av tiltakene som er iverksatt som følge av corona-utbruddet, er at tilbydere ber om utsatt tilbudsfrist, fordi tilbudsarbeidet blir mindre effektivt som følge av eksempelvis hjemmekontor. 

Igjen er utgangspunktet det samme: Anskaffelsesprosessen skal gjennomføres i henhold til oppdragsgivers fremdriftsplan. Dersom oppdragsgiver på anmodning, eller av eget initiativ, ønsker å utsette tilbudsfristen, er det tillatt iht. anskaffelsesregelverket. For å sikre likebehandling må informasjon om eventuell utsettelse formidles til alle interessenter samtidig. I motsetning til de to forrige eksemplene er det ikke her snakk om fysisk kontakt som medfører smittefare - oppdragsgiver må gjøre en vurdering ut fra andre hensyn, for eksempel risiko for færre tilbud og svakere konkurranse dersom anmodning om fristutsettelse ikke tas til følge.

 1 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) s. 136

Nina Sørensen

Nina Sørensen

Jeg heter Nina Sørensen og er advokatfullmektig i Advokatfirmaet PwC. Jeg arbeider innenfor flere rettsområder, herunder kontraktsrett, entrepriserett, konkurranserett og offentlige anskaffelser. Jeg har blant annet erfaring som juridisk rådgiver for en offentlig byggherre, og har opparbeidet meg særlig god kunnskap om regelverket for offentlige anskaffelser. Jeg har både erfaring med gjennomføring av konkurranser og juridisk rådgivning i tilknytning til regelverket, og har en praktisk tilnærming til aktuelle problemstillinger. Ta gjerne kontakt med meg dersom du har spørsmål eller kommentarer til artikkelen eller regelverket ellers!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Kraftverksbeskatning i forslag til Statsbudsjettet 2021

De siste årene har fokuset på investeringer i fornybar energi stadig økt. Regjeringen forsøker å komme kravene fra både vannkraftnæringen, ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Forslag til ny fordeling av beskatningsrett og innføring av minimumsskatt - Pilar 1 og 2 - Webcast 16. oktober

Vil du vite mer om forslaget fra OECD om ny fordeling av beskatningsrett mellom statene og innføring av ny minimumsskatt? Meld deg på vår ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Statsbudsjettet 2021 - Finansdepartementet opprettholder forslag om innføring av kildeskatt på renter, royalty og leiebetalinger

Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet som ble lagt frem 7. oktober 2020 å innføre internrettslig hjemmel for kildeskatt på rente-, royalty ...

Les artikkelen