<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lettelser i petroleumsbeskatningen gir forbedret likviditet

‹ Tilbake til artikler

Regjeringens kontroversielle forslag om midlertidige endringer i petroleumsbeskatningen utløste en lang og intens debatt i Stortinget og i mediene. Den 8. juni 2020 ble det inngått et forlik som sikrer stortingsflertall for lettelser i petroleumsbeskatningen. 12. juni 2020 fattet Stortinget lovvedtak i tråd med forliket, og lovendringene ble sanksjonert 19. juni 2020. Reglene innebærer klare forbedringer fra regjeringens opprinnelige forslag og gir grunn til optimisme for fortsatt høy investeringsaktivitet på norsk sokkel.

Selskaper som driver leting, utvinning og rørledningstransport på norsk sokkel er særskattepliktige etter petroleumsskatteloven, og ilegges en særskatt på 56 % i tillegg til den ordinære selskapsskatten på 22 %. Slike selskaper skattlegges dermed etter en samlet sats på 78 %.

Den 12. mai i år foreslo regjeringen midlertidige endringer i petroleumsbeskatningen som ledd i de økonomiske tiltakene for næringslivet i forbindelse med COVID-19 situasjonen.

Etter en langvarig debatt i Stortinget ble det 8. juni 2020 inngått et forlik som sikrer flertall for de midlertidige endringene, med noen viktige justeringer i regjeringens opprinnelige forslag. Stortinget vedtok forliket 12. juni 2020. Regelendringene ble sanksjonert 19. juni 2020.

Avskrivninger og friinntekt

Etter petroleumsskattelovens ordinære regler kan investeringer på sokkelen avskrives lineært over seks år mot hele skattegrunnlaget på 78 %. I tillegg innrømmes et særskilt fradrag - friinntekt - i særskatten (dvs. mot 56 % skatt) på 5,2 % pr. år i fire år, totalt 20,8 %. En investering på 100 i År 1 gir slik profil for avskrivninger og friinntekt:

Bilde 1 tabell petroleum
Reglene for avskrivninger og friinntekt blir nå midlertidig endret, slik at selskapene med virkning for særskatten kan fradragsføre investeringen fullt ut i investeringsåret (År 1). I tillegg kan det kreves friinntekt med 24 %. Friinntekten kan fradras i sin helhet i investeringsåret.

De lineære avskrivningene over seks år er uendret for så vidt angår det ordinære skattegrunnlaget på 22 %. En investering på 100 i År 1 vil dermed gi denne profilen for avskrivninger og friinntekt:

Bilde 2 tabell petroleum
Endringene vil gjelde for investeringskostnader pådratt i 2020 og 2021.

De endrede reglene vil også gjelde investeringskostnader pådratt i senere år i den utstrekning de er omfattet av plan for utbygging og drift (PUD) eller plan for anlegg og drift (PAD) (eller søknad om fritak eller avvik fra plan) innsendt innen utgangen av 2022 og godkjent av Olje- og energidepartementet innen utgangen av 2023. Endringene vil imidlertid bare gjelde kostnader pådratt frem til produksjonsstart.

Betydning for fradragsberettigede rentekostnader i særskattegrunnlaget

For særskattepliktige selskaper fordeles fradragsretten for rentekostnader mot hhv. 78 % skatt og 22 % skatt etter en lovfastsatt formel. Fradrag mot 78 % skatt tilsvarer 50 % av forholdet mellom skattemessig nedskrevet verdi av driftsmidler i sokkeldistriktet og gjennomsnittlig rentebærende gjeld gjennom året. Endringene i avskrivningsreglene innebærer at selskapene vil få ulike nedskrevne verdier i grunnlaget for hhv. 22 % skatt og 56 % særskatt. Med virkning fra og med 2020 er det nedskrevet verdi i særskattegrunnlaget som skal benyttes i formelen.

Utbetaling av skatteverdi av underskudd og ubenyttet

Petroleumsskatteloven gir selskapene krav på å få utbetalt skatteverdien av årets underskudd som skyldes kostnader til leting etter petroleum på norsk sokkel (leterefusjon). Utbetaling skjer i forbindelse med skatteoppgjøret, dvs. i året etter inntektsåret.

Et selskap som avvikler den særskattepliktige virksomheten kan kreve utbetalt skatteverdien av ubenyttet underskudd (opphørsrefusjon) og opptjent, ubenyttet friinntekt ved opphør.

Nå utvides virkeområdet for refusjonsreglene. Selskapene vil nå kunne kreve utbetalt skatteverdien av både underskudd (ikke begrenset til leteunderskudd) og ubenyttet friinntekt som er pådratt i 2020 og 2021, selv om skattyter fortsetter den særskattepliktige virksomheten.

Dette suppleres av en ordning med negativ terminskatt, som gjør at selskapene vil få utbetalt skatteverdien av forventet underskudd gjennom inntektsåret. Denne endringen vil medføre en betydelig likviditetseffekt for de selskapene som ikke er i skatteposisjon.

Relaterte endringer og tiltak

Forliket av 8. juni 2020 innebærer også enkelte andre endringer og tiltak relatert til petroleumsvirksomheten på norsk sokkel:

  • Det vil bli satt ned et utvalg for grønne investeringer for å utrede de samlede rammebetingelsene for å fremme klimavennlige investeringer i Norge
  • I samarbeid med bransjen vil regjeringen utarbeide en plan for hvordan utslippene på norsk sokkel reduseres med 50 prosent innen 2030, sammenlignet med 2005-nivå
  • Forslag til nye krav til null- og lavutslippsløsninger for offshorefartøy i petroleumsproduksjon skal legges frem
  • Plugging av brønner skal prioriteres ytterligere når OG21-strategien skal oppdateres
  • Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet vil få økt sine rammer med 20 millioner kroner

                                                                    ***
Dette blogginnlegget er skrevet av Per Christian Ask og Øystein Andal. 

Øystein Andal

Øystein Andal

Jeg heter Øystein Andal og er advokat i Advokatfirmaet PwC. Med bakgrunn fra bl.a. Oljeskattekontoret og Advokatfirmaet Harboe & Co AS, har jeg mange års erfaring innen nasjonal og internasjonal bedriftsbeskatning.

Mine spesialområder er internprising og petroleumsskatt, og jeg bistår både store og små bedrifter i problemstillinger innenfor norsk og internasjonal skatterett.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Øystein Andal, and I am an attorney with PwC. With a background from the Oil Taxation Office and the Law Firm Harboe & Co AS, I have several years of experience in national and international corporate taxation.

My specialties include Transfer Pricing and Petroleum Taxation, and I support both small and large businesses on issues related to national and international tax law.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Hvem bør lede familiebedriften på andre siden av koronaen?

Et spørsmål som mange eiere og bedriftsledere stiller seg nå er hvordan virksomheten kan bli best mulig rustet for den nye normalen - etter ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Regjeringen foreslår å innføre en produksjonsavgift på laks og ørret

I forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett for 2020 har Regjeringen også kommentert den mye omtalte grunnrenteskatten for ...

Les artikkelen