<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

COVID-19 og toll

‹ Tilbake til artikler

Mange virksomheter vil i stor grad bli berørt av COVID-19. Dette gjelder også de som driver med internasjonal varehandel. Tollmyndighetene har vedtatt noen forenklinger, som skal sikre at vareflyten over landegrensen går mest mulig som normalt. Epidemien kan også medføre at det blir nødvendig å handle med nye kunder eller at man må søke etter nye leverandører. Dette innlegget omhandler både tiltak iverksatt av myndighetene og enkelte områder det etter mitt syn er nødvendig å være bevisst på.

6 forenklinger fra norske tollmyndigheter

I forbindelse med korona-epidemien er det innført strengere grensekontroll for persontrafikk. Lufthavner og skipshavner er delvis stengt. I følge tollmyndighetene skal imidlertid godstrafikken fortsette som normalt blant annet for å sikre tilførsel av mat og for å holde hjulene i gang for næringslivet. Tollmyndighetene har uttalt at de vil opprettholde sin kapasitet knyttet til vareflyten. Som en følge av COVID-19 er det gjort enkelte forenklinger for grensekryssende vareførsel.

Forenkling 1: Unntak ved direktekjøring av varer

En midlertidig forenkling gjelder de som benytter seg av direktekjøring. Dette gjelder varer som kjøres direkte til varemottaker, i stedet for at varene lagres på et tollager. Mange tollagerholdere har normalt tillatelse for direktekjøring. Varene skal tolldeklareres innen 10 dager. Videre har varemottaker ikke anledning til å ta varene i bruk før de er fortollet.

Tollmyndighetene ønsker å bidra til at kritiske leveranser kommer enkelt frem og at varene kan tas raskt i bruk. Lettelsen innebærer at vareeier kan disponere over direktekjørte varer og ufortollet vare, når dette er nødvendig for forsyningssikkerheten. Fristen for å fremlegge fullstendig deklarasjon er utvidet til 30 dager, dersom tollagerholder som følge av COVID-19 ikke kan overholde den ordinære fristen. 

Forenkling 2: Unntak fra kravet til vareførsel på vei med åpent tollsted

Enkelte transportører har tillatelse til å passere grensen via ubetjente grenseoverganger eller over betjente grenseoverganger utenom åpningstiden. Transportørene må imidlertid stoppe, om de passerer betjente grenseoverganger innenfor åpningstiden.

Transportører kan inntil videre passere grensen på de tollsteder som er nevnt i tillatelsen uten å stoppe. I tillegg kan de passere grensen over betjente grenseoverganger utenom åpningstiden. Formålet med den midlertidige lettelsen er er å redusere smitterisikoen, da transportørene ikke skal melde seg i ekspedisjonslokalet. Dette er en harmonisering med svensk regelverk. 

Forenkling 3: Varesertifikat EUR.1 kan sendes på epost til tollmyndighetene for attestasjon

Varesertifikat EUR.1 brukes som opprinnelsesbevis. Dette gjelder i handel med land der det er inngått frihandelsavtale. EUR.1-sertifikatet skal stemples og attesteres av tollmyndighetene ved eksport. På grunn av korona-situasjonen ønsker ikke tollmyndighetene fysisk oppmøte lenger.  Tollmyndighetene vil at varesertifikatet sendes ferdig utfylt på epost til tvo.oslo@toll.no. Sertifikatet med attestasjon vil også returneres på e-post. 

Tollmyndighetene oppfordrer eksportører til å benytte fakturaerklæring som opprinnelsesbevis.  Erklæringen attesteres ikke av tollmyndighetene. Fakturaerklæring er gyldig opprinnelsesbevis i alle frihandelsavtaler der Norge part, bortsett fra EFTA – GCC (Gulf Co-operation Council). Fakturaerklæringen skal ha en bestemt ordlyd og være påført et handelsdokument, f.eks fakturaen. Enhver eksportør kan benytte fakturaerklæring, dersom verdien på opprinnelsesproduktene ikke overstiger kr 60 000. For såkalte godkjente eksportører er det ingen verdigrense.

Forenkling 4: Godtar skannede kopier av opprinnelsesbevis

Norske tollmyndigheter godtar på nærmere vilkår skannede opprinnelsesbevis. Myndighetene godtar nå også svart/hvit kopier av opprinnelsesbevis. Tilsvarende tiltak er innført i andre land, herunder i EU og i EFTA.

Forenkling 5: Midlertidig toll- og avgiftsfritak for nødsendinger med smittevernutstyr

Import av nødsendinger med smittevernutstyr og annet medisinsk materiell til Norge fritatt toll og importmoms, i forbindelse med koronautbruddet.

Slike sendinger skal tolldeklareres som midlertidig import. Dette gjelder selv om importøren vet at alt vil bli forbrukt. Det er gitt nærmere prosedyrer for hvordan slike varer skal tolldeklareres.

Etter at korona-epidemien er over, kan ikke utstyret videreselges eller forbrukes. Utstyr som ikke er forbrukt, må enten gjenutføres eller fortolles ordinært.  

Det er krav til godkjenning og sertifisering av slike varer, herunder CE-merking. Det er blant annet fastsatt krav til medisinsk utstyr og personlig verneutstyr i egne forskrifter. Vi anbefaler derfor å undersøke kravene til slikt utstyr nærmere.   

Forenkling 6: Unntak for plantehelsesertifikat for visse frukter og bær

Mattilsynet kan etter søknad gi dispensasjoner fra krav om plantesunnhetssertifikat. Dette gjelder ved import av enkelte friske frukter og bær. Bakgrunnen  er at koronautbruddet har medført utfordringer med å få utstedt plantehelsesertifikat i enkelte land. 

Forenklinger fra tollmyndigheter i andre land

Noen av tiltakene som de norske tollmyndighetene har iverksatt, er harmonisert med tilsvarende tiltak i andre land. Basert på tilbakemeldinger vi har fått gjennom PwC-nettverket, har tollmyndighetene i mange land iverksatt tiltak i forbindelse med COVID-19.

Eksempler på tiltak er at enkelte land kun aksepterer å motta tolldeklarasjoner i elektronisk format. Et annet eksempel er betalingsutsettelser for tollavgifter. Flere land har innført tollfri import av medisinsk utstyr, samt lettelser i prosedyrene ved import av slike varer. Enkelte land har også innført generelle lettelser i tollprosedyrene. 

For de som driver grensekryssende varehandel i andre land, kan det derfor være formålstjenlig å undersøke hvorvidt det er innført endringer i de enkelte land. 

Interne forhold i virksomheten

Risiko ved endring i vareflyt for varers opprinnelse og frihandel

Mange virksomheter i Norge importerer innsatskomponenter fra ulike land. Disse komponentene kan inngå i produksjon av varer i Norge, og som eksporteres til land det er inngått frihandelsavtale med.  Dersom ferdigvaren er tilstrekkelig bearbeidet her i landet, kan varen eksporteres som et opprinnelsesprodukt. Kunden i importlandet kan da, f.eks etter EØS-avtalen, nyte godt av tollettelser. Hvorvidt en vare er et opprinnelsesprodukt, kan bestemmes av hvor stor andel tredjelandsmatriale det er benyttet i ferdigvaren. Utgangspunktet for vurderingen er ofte ferdigvarens ex-works pris.

Med dagens utfordrende situasjon, kan det være nødvendig for norske eksportbedrifter å gjøre endringer i sin vareflyt. Enkelte leverandører av innsatskomponenter kan gå konkurs, det kan oppstå prisendringer på innsatskomponentene eller det kan oppstå andre forhold som gjør det nødvendig å bytte leverandør. Det kan også være aktuelt at den norske eksportbedriften må redusere sin salgspris på eksportvaren. Et opprinnelsesprodukt kan miste sin status, ved endringer av leverandører for innsatskomponenter og/eller endringer i pris på innsatskomponenter og ferdigvaren. 

Vi vil derfor minne om nødvendigheten av å undersøke om et opprinnelsesprodukt fortsatt vil være et opprinnelsesprodukt, dersom det gjøres slike endringer.  

Risiko ved permittering av nøkkelpersonell

For mange virksomheter er det dessverre nødvendig å permittere ansatte på grunn av den pågående situasjonen. Dette kan innebære at virksomheten mister den personen eller de personene som «alltid» har håndtert vareflyten og sørget for riktig tollhåndtering. Tollprosedyrer, opprinnelse, klassifisering av varer og tilhørende regelverk kan være kronglete. Det er begrenset med skriftlig litteratur og mange har opparbeidet seg kunnskap gjennom erfaring. Dersom personer med slik kunnskap ikke er i virksomheten lenger, kan feil lett oppstå. Erfaringer tilsier at eventuelle gjentakende feil, kan få store økonomiske konsekvenser.

Vi vil derfor anbefale de som driver internasjonal varehandel om å utarbeide, eventuelt oppdatere skriftlige interne prosess- og rutinebeskrivelser knyttet til import/eksport av varer. Dette kan bidra til at riktig håndtering enklere kan ivaretas av andre.  

Kjetil Øpstad

Kjetil Øpstad

Jeg heter Kjetil Øpstad og jeg jobber som tollrådgiver i Advokatfirmaet PwC. Jeg har arbeidet i PwC siden 2014, og til daglig jobber jeg med rådgivning om særavgifter, toll og innførselsmerverdiavgift.

Med 18 års erfaring fra Tollvesenet, hvor jeg har jobbet som spesialrevisor både i lokalforvaltningen og i Toll- og avgiftsdirektoratet, har jeg bred og variert erfaring med særavgifter, toll og innførselsmerverdiavgift. Dette kan være et komplekst område, men med min bakgrunn fra både den praktiske siden i en tollregion og på et mer strategisk nivå i direktoratet har jeg god erfaring å spille på. Jeg bistår derfor gjerne med generell rådgivning, utforming av søknader eller klager på vedtak, i forbindelse med bokettersyn med videre.

My name is Kjetil Øpstad and I work as a Customs advisor at PwC Tax and Legal Services. I have worked for the Customs authorities for 18 years, and as an educated Customs officer and Customs auditor, I work mainly with issues related to import/export of goods, customs/excise duties and import-VAT. I have been associated with the VAT, Customs and World Trade department of the Law firm since 2014, and assist clients with advice and compliance with obligations and regulations related to import/export of goods and excise duties. If any questions or comments, feel free to contact me.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2024

Statsbudsjettet for 2024 ble lagt frem kl 09.00 i dag. Her følger en oversikt over de viktigste forslagene til endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utleie av fast eiendom til private og kommunale barnehager - Norge klaget inn til ESA

Norge er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, da Klager mener at ulik mva-status for utleier av fast eiendom til kommunale og ...

Les artikkelen