<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

De viktigste skatteendringene i 2018

3.png ‹ Tilbake til artikler

3.png

Nytt år betyr nye skatte- og avgiftsregler. Vi gir deg en oversikt over hva som er nytt fra 2018.

Nedenfor har vi kort oppsummert noen av de viktigste endringene som trådte i kraft 1. januar 2018. 

Endringer av satser

Skattesatsen på alminnelig inntekt er redusert fra 24 % til 23 %. Trinnskattsatsene øker. Marginalskattesatsen for lønnsinntekt går ned fra 46,7 % i 2017 til 46,6 % i 2018.

Som følge av den reduserte skattesatsen har regjeringen sett seg nødt til å øke den lave mva satsen igjen. Den lave momssatsen økes fra 10 % til 12 %. Les mer om dette her. Vi viser også til vår tidligere blogg om den praktiske håndteringen av endringen.

Kostutgifter

Reglene om hva som kan dekkes trekk- og skattefritt i kostgodtgjørelse når ansatte er på reise, er mildt sagt vanskelige. Her kom det endringer i praksis i årets siste timer. Vi har skrevet et eget blogginnlegg om dette her.

Når det gjelder pendlerfradraget er det også vedtatt innskrenkninger i fradragsmuligheten for kost fra 2018 ved at laveste fradragssats bortfaller, og øvrige satser reduseres og tidsbegrenses.

Arbeidsgiveravgift - ingen gjeninnføring av differensierte satser for ambulerende virksomheter

Finansdepartementet gjeninnfører ikke reglene om lavere arbeidsgiveravgiftssats ved ambulerende virksomhet. Unntaksbestemmelsen har vært suspendert i påvente av ESAs godkjennelse, som kom i fjor. Les mer om dette her. I en uttalelse fra finansminister Siv Jensen i juni i fjor ble det varslet om gjeninnføring av unntaksbestemmelsen i 2018, men unntaket er likevel ikke vedtatt.

El-bil

I Regjeringens forslag til statsbudsjett ble det foreslått å fjerne hele skattefordelen for el-biler ved beregning av firmabilfordel. I 2017 var regelen at kun 50 % av listeprisen skulle inngå i beregningsgrunnlaget, i motsetning til 100 % for “vanlige” biler. Dette forslaget ville innebære like skatteregler for elbiler som for bensin- og dieselbiler. Forslaget ble ikke vedtatt, men regelen er justert slik at rabatten ved beregning av den skattepliktige el-bil-fordelen er redusert fra 50 til 40 %.

El-biler er fremdeles fritatt for avgift på trafikkforsikring (tidl. årsavgift) og det er blitt vedtatt nytt fritak for omregistreringsavgift. Begge ordningene avventer imidlertid godkjenning av ESA.

Reduksjon i formuesskatten for aksjer og driftsmidler

Verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler økes fra 10 % til 20 % i 2018, samtidig som verdsettelsen av gjeld tilordnet aksjer og driftsmidler er redusert fra 90 % til 80 %. 

Fradrag for konsernbidrag – utenlandsk selskap med underskudd fra Norge

Selskap innenfor EØS som tidligere har drevet virksomhet i Norge og som har udekket underskudd, vil fra 2018 kunne få utnyttet underskuddsposisjonen ved å motta konsernbidrag fra kvalifiserende norske selskaper eller filialer. I praksis betyr dette at “tomme filialer” nå kan motta konsernbidrag som er fradragsberettiget for avgiver mot å redusere underskudd til fremføring.

Ny ordning for skattlegging av opsjoner i små oppstartsselskaper

Det er vedtatt nye regler for skattlegging av opsjoner for ansatte i små nystartede selskap. Ordningen innebærer at den skattepliktige fordelen først skattlegges ved realisasjon, i motsetning til tidligere, hvor beskatningstidspunktet var ved innløsning av opsjonen. Endringen medfører at eventuell gevinst ved realisasjon skattlegges som en kombinasjon mellom lønnsinntekt og aksjegevinst. Ordningen er begrenset til fordeler på inntil 500 000 kroner, som utgjør en vesentlig økning fra det opprinnelige forslaget på 30 000 kr.

Formålet med endringen er å avhjelpe likviditetsutfordringer for selskapene og deres ansatte som benytter opsjoner som incentivordning. Hvor mange virksomheter som egentlig vil dra nytte av den nye ordningen gjenstår imidlertid å se. Ordningen har flere begrensninger både når det gjelder krav til antall ansatte, virksomhetens årlige omsetning og alder.

 

For fullstendig oversikt over alle endringene som trådte i kraft 1. Januar 2018, se oversikten på Finansdepartementets hjemmeside her.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2020

Revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Hovedinntrykket er at det ikke er noen vesentlige endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - forskriften har kommet -10 viktige oppdateringer

17. april kom forskrift til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall. Forskriften ga flere avklaringer og ...

Les artikkelen