<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Delingsøkonomiens skatte- og avgiftsmessige utfordringer – Ny BFU fra Skattedirektoratet vedrørende utleie av leiligheter via AirBnB

‹ Tilbake til artikler

pwc.jpg

Delingsøkonomien har det siste året utvilsomt slått rot i Norge, og det dukker stadig opp nye nettbaserte portaler og løsninger for å dele eller leie ut alt fra drillen du fikk til jul til familiehytten på fjellet. Flere og flere benytter delingsøkonomiens muligheter til å tjene noen ekstra kroner. Det som til nå har vært noe uklart, er hvordan slik utleie og «deling» skal håndteres skatte- og avgiftsmessig. Det er fra myndighetenes side satt ned et utvalg som skal utrede konsekvensene av delingsøkonomien, herunder om det er behov for tilpasninger av lovgivningen. Utvalget har frist til 1. februar 2017 med å legge frem sin innstilling. Skatteetaten har imidlertid allerede nå publisert en bindende forhåndsuttalelse knyttet til utleie gjennom løsningen AirBnB, hvor de bekrefter at slik utleie kan ha både en skattemessig og en merverdiavgiftsmessig side dersom aktiviteten overstiger et visst nivå.

I dag velger flere og flere å leie ut gjesterommet eller "ekstraleiligheten" gjennom nettsteder som AirBnB og Finn.no. Benytter du ikke bilen din hver dag kan du leie den ut gjennom Nabobil.no og tjene penger på den de dagene den ellers ville stått ubrukt. Skulle du imidlertid ønske å kjøre mer bil kan du registrere deg som Über-sjåfør, og tjene penger gjennom å kjøre passasjerer fra A til B.

Tanken bak delingsøkonomien er like smart som den er god og idealistisk – vi har alle gjenstander og formuesobjekter som skulle vært benyttet mer. Deles det på godene og etableres effektive betalingsløsninger kan alle spe på inntektene, samtidig som det generelle forbruket og miljøavtrykket reduseres. Kanskje kan man også få bukt med noe av den dårlige samvittigheten som gnager fordi en aldri får tid til å bruke den dyre hytten på fjellet.

Utfordringene fra et skatte- og avgiftsperspektiv er imidlertid mange. Dagens regelverk er ikke tilpasset delingsøkonomien slik den har vokst frem. Tjenester som AirBnB og Über skyver ansvaret for å vurdere skatte- og avgiftsplikt over på den enkelte som tilbyr hus, bil eller drill til leie, noe som i i de fleste tilfeller vil kreve solid juridisk kompetanse.

Når det gjelder utleie av fast eiendom til boligformål, har hovedregelen som har vært praktisert av skattemyndighetene vært at utleie av inntil 4 leiligheter/enheter har blitt beskattet som kapitalinntekt (25 %), mens utleie av over 4 leiligheter/enheter har blitt ansett som inntekt fra næringsvirksomhet (inntil 50,4 %). Begrunnelsen for dette har vært at ved utleie av over 4 leiligheter/enheter, så regner man med at omfanget av aktiviteten til utleier er av et slikt nivå at det må anses som næringsvirksomhet.

Ved korttidsutleie via AirBnB har problemstillingen for skattyter vært at aktivitetsnivået overstiger det som er ved «vanlig» langtidsutleie. Det er mer arbeid med hyppig utskiftning av leietakere.

Skattemyndighetene har til nå skissert noen generelle retningslinjer, men med det utgangspunktet at hvert tilfelle må vurderes konkret. Dersom aktiviten som utøves har et visst omfang og varighet, er egnet til å gi overskudd, og drives for skattyters egen regning og risiko anses det som virksomhet. For folk flest vil det dermed ofte være vanskelig å vurdere på egen hånd om egen utleievirksomhet kvalifiserer til næringsvirksomhet Det er derfor gledelig å se at Skattedirektoratet nå har tatt stilling til en konkret sak hvor utleie av leiligheter via AirBnB var tema.

I en bindende forhåndsuttalelse av 30. juni 2016, har Skattedirektoratet konkludert med at en skattyters kontinuerlige utleie av så lite som to leiligheter via AirBnB skattemessig vil være å anse som næringsvirksomhet.

Skattyter hadde i den konkrete saken tenkt å gå til anskaffelse av to leiligheter som utelukkende skulle leies ut på AirBnB på dags-, ukes- og månedsbasis. Skattyter skulle blant annet ta seg av utvask, skifte sengetøy og besørge rene håndklær mv. mellom hver leietaker, men det skulle ikke bli tilbudt noe renhold underveis i hvert enkelt leieforhold. Det var videre lagt opp til selvhushold.

Skattedirektoratet konkluderte med at skattyter i dette tilfellet ville ha en aktivitet av et slikt omfang at det var å regne som næringsvirksomhet. De øvrige vilkårene for næringsvirksomhet var også klart oppfylt.

Videre konkluderte Skattedirektoratet med at dette klart falt inn under utleie av «ferieleiligheter» som er avgiftspliktig med redusert sats (10 %).

For skattyter får dette flere konsekvenser som må håndteres korrekt.

Skattemessig vil inntekten bli beskattet som ordinær næringsinntekt fra et enkeltpersonforetak. Dette må samtidig innebære at skattyter får fradragsføre kostnader som er relatert til utleievirksomheten. At utleien anses som MVA-pliktig innebærer at skattyter må fakturere sine leietakere med tillegg for MVA, men samtidig at skattyter vil få fradrag for inngående MVA på anskaffelser benyttet i virksomheten.

At myndighetene nå har satt grensen for omfang av virksomhet så lavt at man allerede ved utleie av to leiligheter via AirBnB kan bli ansett som næringsdrivende og avgiftspliktig, tilsier etter vår vurdering at det er svært mange utleiere som må vurdere om de må rapportere inntektene sine på andre måter og momsregistrere seg. Dette skaper en usikkerhet i bransjen.

Når det gjelder utleie av rom i egen leilighet/hus, så har Skatteetaten fastslått på sine nettsider at så lenge du leier ut mindre enn halvparten av boligen, regnet etter utleieverdi, så er inntektene skattefrie. Det er på nåværende tidspunkt ikke gitt signaler om at dette er forventet endret. Et spørsmål som oppstår ved rom-utleie på korttid, f.eks via AirBnB, er om sammenligningsgrunnlaget er AirBnB-pris (korttidsleie) for rommet, mot utleiers «verdi» av egen bruk (langtidsleie), eller om man må kalkulere en antatt AirBnB-pris for det arealet utleier selv benytter.

Delingsøkonomien kommer definitivt ikke til å forsvinne, så myndighetenes utfordring blir nå å finne en praktiserbar måte for skattyterne å håndtere dette på opp mot gjeldende regelverk. Vi gleder oss til innstillingen fra regjeringens utvalg i februar 2017!

                                                        ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Henning Tomren og Trine Agathe Lorentzen. 

Ståle Wangen

Ståle Wangen

Jeg heter Ståle Wangen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges avdeling for internasjonal skatt og jobber til daglig med å bistå norske og utenlandske virksomheter med skatteplanlegging, strukturering av kjøp og salg av virksomheter, internprising og andre spørsmål knyttet til bedriftsbeskatning i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med skatterådgivning.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Ståle Wangen and I work as a partner and lawyer in PwC Tax and Legal Services in Oslo. I am head of PwC Norway’s international taxation services, and I have more than 20 years of experience assisting Norwegian and foreign businesses with tax planning, cross border restructuring, mergers and acquisitions (M&A), transfer pricing and other issues related to corporate taxation

Tax world is becoming more international and complex. Norwegian companies must increasingly handle tax rules abroad. PwC has offices almost all over the world and we have a unique network of tax advisors who can assist with expertise in most areas.

Please feel free to contact me if you have any questions, comments or input.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Regjeringen foreslår å innføre en produksjonsavgift på laks og ørret

I forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett for 2020 har Regjeringen også kommentert den mye omtalte grunnrenteskatten for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2020

Revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Hovedinntrykket er at det ikke er noen vesentlige endringer på skatte- og ...

Les artikkelen