<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Differensiert arbeidsgiveravgift for ambulerende virksomheter suspenderes fra 2016

‹ Tilbake til artikler

Differensiert arbeidsgiveravgift (AGA) ser ut til å bli en «never ending story».

Et norsk selskap i Kirkenes stevnet EFTAs overvå

kningsorgan ESA inn for EFTA-domstolen. Bakgrunnen er ESAs vedtak fra juni i år der ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift i Norge ble godkjent frem til 2020.

Saksøkeren hevder at ESA skulle ha foretatt en mer omfattende granskning av den differensierte arbeidsgiveravgiften. Selskapet har imidlertid ikke reist innvendinger mot ordningen som sådan. Søksmålet gjelder hvilke regler som skal gjelde ved utleie av arbeidskraft.

I media har adm.dir. i det norske selskapet begrunnet søksmålet med at de mener det er galt at regional støtte som skulle styrke nordnorsk næringsliv, benyttes av selskapets konkurrenter i Oslo og Stavanger til å utkonkurrere nordnorske bedrifter.

Nå har EFTA-domstolen fastslått at ESAs undersøkelser av særregelen om redusert arbeidsgiveravgiftssats for ambulerende virksomhet og arbeidsutleie ikke var tilstrekkelige. Godkjenningen for denne delen av ordningen må derfor oppheves inntil ESA har foretatt tilstrekkelige undersøkelser. Mens disse undersøkelsene pågår, har Norge plikt til å stanse tildeling av støtte etter denne bestemmelsen, det vil si at redusert AGA-sats ikke kan anvendes for ambulerende virksomheter eller ved arbeidsleie.

Hva menes med ambulerende virksomhet?

Med ambulerende virksomhet menes alle tilfeller hvor arbeidstaker utfører hoveddelen av arbeidet i en annen sone enn der virksomheten drives, og hvor det ikke er plikt til å registrere en underenhet i denne andre sonen. Det er enhetsregisterreglene sammenholdt med retningslinjer gitt av Statistisk Sentralbyrå (SSB) som avgjør når plikt til å registrere underenheter oppstår

Følgende virksomheter er unntatt fra plikten til å registrere underenhet:

  • Bygge- og anleggsvirksomhet. Det ligger i virksomhetens karakter at den foregår på ulike adresser. Det skal ikke registreres en egen bedrift for hvert sted et bygge- og anleggsforetak har oppdrag. Det skal imidlertid registreres bedrift for hvert sted hvor det er opprettet fast bemannede avdelingskontorer e.l.
  • Transportvirksomhet, skogdrift og annen virksomhet av ambulerende karakter, jf. bygge- og anleggsvirksomhet.
  • Filialer/servicekontorer, for f.eks. forsikringsselskaper, som kun har åpent 1 - 2 dager i uka.
  • Hjemmekontor.
  • Selgere med bosted på annen adresse enn hovedkontoret, og som ikke har fast kontor.
  • Utleie av eiendom med ambulerende ansatte. Hvis det er fast ansatte på hver eiendom/bygg, registreres én bedrift for hver eiendom/bygg.

Opplistingen er ikke uttømmende, men gir eksempler på type virksomheter hvor det er gjort unntak fra plikten til å registrere underenheter.

Hvilken AGA-sats skal utleiebedrifter bruke når arbeid utføres i andre soner enn der arbeidsgiver er hjemmehørende?

Arbeidsgiver som leier ut arbeidskraft skal i utgangspunktet bruke den ordinære differensierte satsen for sin sone. Unntaket som gjelder for ambulerende virksomheter gjelder imidlertid også for slike arbeidsgivere. På tilsvarende måte som for ambulerende virksomheter er som utgangspunkt arbeidsgivers registrerte adresse avgjørende for soneplassering. Men dersom arbeidstakeren utfører hoveddelen av sitt arbeid en kalendermåned i en annen sone enn der arbeidsgiver er registrert, så gjelder unntaksbestemmelsen om at AGA-satsen der arbeid utføres skal anvendes. Det betyr at når en utleier hjemmehørende i Oslo sender sine ansatte til f.eks. Finnmark for å utføre arbeid der, så vil null-satsen for Finnmark gjelde lønnen for dette arbeidet. Det er denne bestemmelsen som nå er suspendert inntil videre - fra 2016 skal AGA-satsen for den sonen der arbeidsgiver er hjemmehørende brukes selv om arbeid utføres i f.eks. Finnmark.

Dette vil gjelde alle former for arbeidsutleie og ikke bare virksomheter som har til formål/hensikt å drive med arbeidsutleie.

Når hoveddelen av det ambulerende arbeidet utføres i en sone med høyere avgiftssats enn i registeringssonen, videreføres plikten til å bruke denne høyere satsen uendret. Dette er nødvendig for å unngå tilpasninger i strid med formålet med ordningen.

Så da får vi i 2016 smøre oss med tålmodighet og se om ESA’s utvidede undersøkelser gir grunnlag for å gjeninnføre differensiert AGA for ambulerende foretak. I mellomtiden kan utleiebedriftene undersøke om de oppfyller vilkårene for å registrere en underenhet i den sonen der arbeid skal utføres - kan underenhet registreres i f.eks. Finnmark, så vil nullsatsen gjelde for ansatte som jobber ved underenheten.

                                                                          ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Elin Sarai.

Torbjørn Sven Stokke

Torbjørn Sven Stokke

Jeg heter Torbjørn Stokke og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber med de fleste spørsmål som dukker opp i forbindelse med internasjonal mobilitet av arbeidskraft. Det er likevel ikke til å komme bort fra at jeg engasjerer meg aller mest i internasjonal personbeskatning. Jeg har også en god del erfaring innenfor nasjonal personbeskatning og kan være en god diskusjonspartner også her.

Jeg startet min arbeidskarriere med personbeskatning i Skattedirektoratet. Senere har jeg fått erfaring fra to andre revisjons- og rådgivningsfirmaer samt som intern skatterådgiver i Aibel, før jeg fant veien til PwC.

Enkelte ganger så dukker det opp spørsmål, nye lovregler, endret praktisering, rettssaker eller enkeltvedtak som virkelig engasjerer. Når jeg blir engasjert så har jeg et formidlingsbehov. Du kan være trygg på at kommer det et blogginnlegg fra meg, så står det en engasjert skatteadvokat bak!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2020

Revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Hovedinntrykket er at det ikke er noen vesentlige endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - forskriften har kommet -10 viktige oppdateringer

17. april kom forskrift til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall. Forskriften ga flere avklaringer og ...

Les artikkelen