<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Digitoll - oppdatering og ny høringsrunde

‹ Tilbake til artikler

For å håndtere det stadig voksende omfanget av varer som krysser grensen er tolletaten avhengig av å digitalisere flere prosesser. Digitaliseringen som nå er i gang, sammen med nye krav til forhåndsvarsling og den nye oppdelingen av tolloven som ble innført fra nyttår, bidrar til å sikre harmonisering med EUs regelverk.

Digitaliseringen av Tolletaten vil føre til en mer effektiv og sømløs grensepassering for varer det ikke er behov for å kontrollere eller behandle manuelt. Disse varene vil i stedet bli frigjort automatisk. Det nye hovedløpet som kalles “Digitoll”, er nå sendt ut på høringsrunde nummer to, etter at det kom nye innspill og krav til avklaringer etter den første runden.

Hva er Digitoll?

Gjennom Digitoll-konseptet er målet å fjerne tidkrevende og manuelle prosesser ved innførsel av varer til landet. Digitoll skal bidra til at alle informasjonsplikter ved grensekryssende vareførsel gjennomføres digitalt - før eller senest ved ankomst grensen. Tollerne kan da behandle og risikovurdere informasjonen allerede før varene kommer til landet, og dersom varene viser seg å ikke ha behov for ytterligere kontroll eller manuell behandling, kan lasten frigjøres før grensepassering, ved at lasten får status «ikke-kontroll ved ankomst».

Direktekjøringsordningen avvikles, og det innføres digital melde- og opplysningsplikt.

Dagens direktekjøringsordning, der varer kan kjøres direkte til varemottaker og deklareres inntil ti dager etter grensepassering, vil bli avviklet. Dette gjøres for å sikre at Tolletaten mottar vareopplysninger før eller senest ved grensepassering. Denne avviklingen var i utgangspunktet foreslått til mars 2024, men er nå satt til mars 2025

Du kan lese mer om det nye tollregelverket, herunder avvikling av direktekjøringsordningen, som vi har skrevet om her.

I forlengelsen av den digitale omstillingen i Tolletaten,  innføres det også en digital melde- og opplysningsplikt. Med denne plikten vil Tolletaten få den fullstendige oversikten over hvilke varer som ankommer landet, med hvilket transportmiddel, hvor og når.

Tolletaten vil tilby standardiserte maskin-til-maskin tjenester (API-er) som alle aktører skal bruke for å sende inn digital melde og opplysningsinformasjon før eller ved grensepassering, mens deklarasjoner fortsatt skal sendes inn via TVINN. Systemstøtten for å kunne gjennomføre en digital levering vil innføres gradvis for ulike transportformer, og skal etter planen innføres som hovedregel fra 2025. 

Fra 2025 vil det altså ikke lenger fungere å møte på grensestasjonen med en bunke papirer.

Måtte ut på en ny høring


Første høringsrunde hadde frist 1. november 2022, og mottok en rekke høringssvar, der blant annet NHO LT og Advokatforeningen belyste at næringslivet ikke var enige i den planlagte veien fremover. NHO LT nevnte blant annet at det ikke forelå tilstrekkelig informasjon om de planlagte prosessene, og at høringsprosessen burde være ferdigstilt før det ble satt en dato for nedtrapping og avvikling. I tillegg mente flere av høringsinstansene at avviklingsdatoen ble satt for tidlig.

Det siste poenget ser det ut til at tolletaten har tatt til etterretning, og utsatt avviklingsfristen til 2025.

Høringsrunde nummer to omfatter også de ulike informasjonspliktene, tollprosedyrene, overgangen mellom dem, og konkrete praktiske avklaringer som ble belyst i den første høringsrunden.

Dette betyr at innføringen av Digitoll blir strukket ut i tid, og vil være en mer eller mindre frivillig løsning frem til mars 2025. Det oppfordres likevel til å ta i bruk løsningen så fort som mulig, og tolletaten opplyser om at TVINN nå er klargjort for å kunne motta tolldeklarasjoner opp til 5 dager før man ankommer tollområdet.

Nytt i høring nummer to er at det foreslås enklere opplysningskrav for melde- og opplysningsplikten. Det vil blant annet ikke kreves informasjon om førers nasjonalitet, fødselsdato, og ytterligere informasjon om besetning og crew. Det vil heller ikke bli stilt krav om opplysninger på varelinje-nivå, detaljert varebeskrivelse eller lossested. 

Status for utrulling av Digitoll

Digitoll-løsningen er i dag allerede tilgjengelig blant annet for veitransport over Svinesund, Ørje, Åsnes, Østby, Valudalen, Helligskogen og Bjørnfjell. Flere grenseoverganger følger også utover året. 

Enkelte fergeankomststeder er også åpnet for Digitoll, blant annet Oslo, Larvik og Sandefjord, og for flyfrakt vil løsningen bli mulig å benytte fra 1. oktober 2023. For resten av sjøtransporten og jernbane vil løsningen åpne 30. juni 2024, og fra april 2025 vil det være hovedregelen for alle transportmåter.

Det arbeides også med Digitoll for utførsel, og denne løsningen er estimert igangsatt i løpet av 2025.

Pr mai 2023 er det 92 aktører som har lastet ned API’er for Digitoll, og 1580 transporter har gått via Digitoll-systemet, blant annet over Svinesund og Ørje.

Effektene av arbeidet vil hovedsakelig være merkbar for næringslivsaktører, forhåpentligvis både i form av redusert tidsbruk ved og etter grensepassering når varene kan fristilles ved grensepassering. Før man når gevinstene av Digitoll-prosjektet, er det ingen tvil om at omleggingen vil medføre en betydelig og krevende prosess med blant annet  større bemanningsbehov hos Tolletaten

Digitoll vil kunne gi aktører som etterlever regelverket og leverer informasjonen tidlig et konkurransefortrinn, ettersom varene blir frigitt raskt. Endringene vil trolig også innebære en omfattende ressurseffektivisering og bedre vareførselkontroll for etaten. Vi oppfordrer derfor næringsdrivende som importerer varer til Norge å tilpasse sine digitale systemer og registrere seg som digitale brukere hos Tolletaten.

                        ***

Høringsfristen for runde to er satt til 30. august 2023. Og det er minst like viktig i denne runden at bransjeaktørene gir sine innspill. Vi ser at både avviklingen av direktekjøringsordningen og den pålagte melde- og fremleggelsesplikten vil være ressurskrevende for speditører spesielt, dersom det er behov for en sparringspartner eller det ønskes bistand eller innspill til et høringssvar hjelper vi gjerne til. 

Mer informasjon om Digitoll og de forskjellige tidsplanene kan du lese mer om på Tolletaten sine sider: www.toll.no


Kilde: www.toll.no

Innholdet i bloggen er ment som generell informasjon, og skal ikke anses som juridisk rådgivning. Innholdet er ofte forenklet og er ikke tilpasset mottakers konkrete situasjon. I tillegg kan det ha kommet endringer etter at bloggen ble publisert som ikke er reflektert. Vi anbefaler derfor at det søkes profesjonell bistand. Advokatfirmaet PwC AS tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i bloggen, herunder beslutninger som helt eller delvis er basert på innholdet.

Helene Hval

Helene Hval

Hei jeg heter Helene Øien Hval og jobber som tollrådgiver i Advokatfirmaet PwC. Til daglig jobber jeg med rådgiving til selskaper innenfor toll- og særavgiftsområdet. Et utrolig spennende område hvor vi ser at både norske og utenlandske selskaper trenger bistand i møte med nye tollbarrierer, mer teknisk regelverk og flere dokumentasjonskrav enn tidligere. Jeg har tidligere erfaring fra over 10 år i Tolldirektoratet, og har også undervist på Tolletatens Kompetansesenter i faget "Preferansetoll". Jeg synes toll er utrolig gøy, og har du spørsmål rundt noen av emnene jeg tar opp i bloggen, er det bare å ta kontakt!

Karoline Nordermoen

Karoline Nordermoen

Mitt navn er Karoline Nordermoen og jeg jobber som advokatfullmektig/associate i Advokatfirmaet PwC. Jeg bistår både norske og utenlandske klienter med merverdiavgiftsrettslige spørsmål, og jobber hovedsakelig med import/eksport, toll og særavgifter.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2024

Statsbudsjettet for 2024 ble lagt frem kl 09.00 i dag. Her følger en oversikt over de viktigste forslagene til endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kan spare 45 MNOK i året på forenklet momsregistrering (VOEC)

Det svenske selskapet Boozt har nettopp vunnet en sak mot Skatteetaten i Oslo tingrett. Boozt fikk medhold i at selskapet har rett til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Import av bearbeidede landbruksvarer - Utnytter du mulighetene i RÅK-ordningen?

Råvarepriskompensasjon eller RÅK som det forkortes, har til formål å utjevne konkurransevilkårene for produsenter av bearbeidede ...

Les artikkelen