<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Egen pensjonskonto: Startskuddet for økt konkurranse innenfor pensjonsforvaltning?

‹ Tilbake til artikler

Fredag den 6. november ble det besluttet at lovendringene som innfører egen pensjonskonto skal tre i kraft 1. januar 2021. Samme dag besluttet man også utfyllende forskrifter og overgangsregler i forbindelse med den kommende lovendringen. Kort oppsummert innebærer endringene for egen pensjonskonto at pensjonsforvalterne får større kundebase og at det blir enklere å være en reell konkurrent på markedet for forvaltning av pensjonsmidler. Dette kan bety at langt flere selskaper enn de nåværende foretakene som tilbyr pensjonsforvaltning, kan bli en del av dette markedet.

Endringene egen pensjonskonto medfører i et nøtteskall

Reglene om egen pensjonskonto fra 1. januar 2021 går ut på at alle arbeidstakere i bedrifter med innskuddspensjonsordning*, skal få sin totale pensjonsopptjening fra nåværende og tidligere arbeidsforhold samlet på én og samme pensjonskonto. Denne pensjonskontoen skal følge arbeidstakeren hele arbeidslivet. Endringen fraviker fra nåværende ordning for pensjonsforvaltning, som innebærer at arbeidstaker får ny pensjonskonto hver gang man får ny arbeidsgiver, mens oppsparte pensjonsmidler fra tidligere arbeidsforhold omgjøres til pensjonskapitalbevis. Dette har gitt en uoversiktlig, kostbar og lite hensiktsmessig forvaltning av den enkelte arbeidstakers pensjon. 

Den nye ordningen innebærer at pensjonskapitalen i utgangspunktet samles og forvaltes på arbeidsgiverens pensjonsordning, og dermed også hos arbeidsgiverens valgte pensjonsleverandør. Den enkelte arbeidstaker vil imidlertid i tillegg ha frihet til å velge sin egen pensjonsleverandør (selvvalgt leverandør). Arbeidstakeren kan altså frigjøre seg fra valget til arbeidsgiver. 

At den enkelte arbeidstaker står fritt til å velge sin egen pensjonsleverandør innebærer to viktige kommersielle endringer for nåværende og potensielle pensjonsforvaltere.

Kundemassen øker med 1,5 millioner individer

For det første endres kundemassen som produktet kan markedsføres til for pensjonsforvalternes del - fra å kun omfatte arbeidsgivere, til å også omfatte arbeidstakerne. I den første samlingen av pensjonskapitalbevis etter ikraftsettingen er det etter regjeringens tall rundt 1,5 millioner arbeidstakere som får sine pensjonskapitalbevis flyttet og samlet på egne pensjonskontoer. For pensjonsforvaltere innebærer dette at markedet vil få 1,5 millioner nye potensielle kunder. At “kjøperne” samtidig endres fra å kun være juridiske personer, til å også omfatte fysiske personer, gjør at pensjonsforetakene må komme med nye strategier for å nå ut til disse. 

Det er videre ingen særskilte krav til honorarstørrelsen for forvaltning av en pensjonskonto. Arbeidstakeren vil imidlertid kun få dekket det honoraret arbeidsgiveren har hos sin valgte pensjonsleverandør vederlagsfritt gjennom sitt arbeidsforhold. Om man krever et høyere honorar enn dette som selvvalgt leverandør, må arbeidstakeren dekke det overskytende beløpet selv. Klarer pensjonsforetakene å tilby en pensjonsordning som er egnet til å trekke til seg enkeltpersoner, kan den nye ordningen potensielt bli en lukrativ forretning med tanke på det potensielle volumet.

Praktisk endring for konsesjonskrav

Den andre viktige endringen egen pensjonskonto innebærer er at den endrer hvilke konsesjoner et foretak i praksis må ha for å være en reell konkurrent på pensjonsmarkedet. Før endringen, da det kun var arbeidsgivere som utgjorde pensjonsforetakenes kundemasse, var det praktisk å kunne tilby samtlige lovpålagte forsikringer og pensjoner en arbeidsgiver må ha for sine arbeidstakere. Foruten pensjonsforvaltning, som krever konsesjon som pensjonsforetak, måtte foretakene derfor også reelt sett kunne tilby blant annet yrkesskadeforsikring og uførepensjonsforsikring. Disse forsikringene krever at man har konsesjon som livsforsikringsforetak. Ved innføringen av egen pensjonskonto vil ikke foretakene som ønsker å tilby pensjonsforvaltning som selvvalgt leverandør behøve å tilby disse forsikringene, da det kun er forvaltningen av alderspensjon den enkelte arbeidstaker kan velge på egenhånd. Et foretak kan dermed bli en reell konkurrent på pensjonsmarkedet ved å kun ha konsesjon som pensjonsforetak; som samtidig er en langt mindre krevende konsesjon enn for livsforsikring.

Konsesjon om pensjonsforetak

Vilkårene for konsesjon som pensjonsforetak (nærmere bestemt innskuddspensjonsforetak) følger av finansforetaksloven og tilhørende forskrifter. Kravene som følger er omfatter blant annet at virksomheten må:

  • Være organisert som et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap,
  • Ha en startkapital som svarer til minst 10 ganger grunnbeløpet (altså rundt NOK 1 million),
  • Ha en ansvarlig kapital som utgjør minst to prosent av foretakets samlede forvaltningskapital,
  • Oppfylle en rekke krav til uavhengige kontrollfunksjoner, 
  • Være med på pensjonsforetakenes "informasjons-HUBen", en ny database der pensjonsleverandørene effektivt kan utveksle personopplysninger om den enkelte arbeidstakeren,
  • Forplikte seg til en utstrakt informasjonsplikt overfor individene man forvalter pensjonen til, og
  • For øvrig fylle kravene som følger av finansforetaksloven § 3-1.

Endringene ved egen pensjonskonto gir altså økt frihet til arbeidstakeren, samtidig som kravene for å være en reell konkurrent på markedet blir færre. Det blir spennende å se om endringene vil føre til flere konkurrenter på et ellers nokså lukket marked.

Ønsker ditt foretak å være med når reglene for egen pensjonskonto trer i kraft?

Advokatfirmaet PwC har utstrakt erfaring og kompetanse innenfor finans, herunder registrering og løpende rådgivning for finansforetak. Ta gjerne en uforpliktende samtale med en av våre advokater dersom ditt foretak ønsker å vurdere mulighetene for å bli et pensjonsforetak.

* Innskuddspensjon innebærer at arbeidsgiver betaler en fastsatt prosentandel av arbeidstakerens lønn til en pensjonskonto. Som regel gjøres dette jevnt fordelt utover året, i forbindelse med lønnsutbetalingen til arbeidstakeren. 

Hanna Brodersen

Hanna Brodersen

Jeg heter Hanna Brodersen og jobber som advokatfullmektig i Advokatfirmaet PwC. Mine kompetanseområder er arbeidsrett, immaterielle rettigheter, personvern og finans. Blogginnleggene jeg publiserer vil i all hovedsak knytte seg til nyheter og praktiske råd og tips innenfor disse teamene.

Kontakt meg gjerne dersom du har kommentarer eller spørsmål til det jeg skriver, eller ønsker en samtale innenfor noen av mine fagfelt.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skattebloggen flytter

PwCs Skatteblogg har flyttet over til Skattenytt på pwc.no. Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta nyheter om skatt og avgifter fra våre ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2024

Statsbudsjettet for 2024 ble lagt frem kl 09.00 i dag. Her følger en oversikt over de viktigste forslagene til endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kan spare 45 MNOK i året på forenklet momsregistrering (VOEC)

Det svenske selskapet Boozt har nettopp vunnet en sak mot Skatteetaten i Oslo tingrett. Boozt fikk medhold i at selskapet har rett til ...

Les artikkelen