<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg - om skatter, avgifter og forretningsjus

Endringer i forslaget til statsbudsjett

Av Kjetil Vinnes Raknerud , 30. oktober 2015

PwC

I dag har Regjeringen kommet med en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet. Bakgrunnen for proposisjonen er økte kostnader i forbindelse med økningen i antall asylsøkere til Norge, og tilleggsproposisjonen var også varslet da statsbudsjettet ble lagt frem.

Regjeringen foreslår dels å finansiere de økte kostnadene med økte overføringer fra Statens pensjonsfond utland (“Oljefondet”), dels ved å redusere bevilgninger i forskjellige deler av budsjettet. I tillegg er det også foreslått noen endringer i det skatte- og avgiftsopplegget som ble lagt frem i forbindelse med statsbudsjettet:

Justeringer av den nye trinnskatten:

Regjeringen foreslår å øke satsene i det opprinnelige forslaget til ny trinnskatt med 0,1 prosentenheter i alle trinn til henholdsvis:

  • 0,9 pst. i trinn 1 (kr 150 800 - kr 224 900)
  • 1,7 pst. i trinn 2 (kr 224 900 - kr 565 400)
  • 10,7 pst. i trinn 3 (8,7 pst. i Finnmark og Nord-Troms) (kr 565 400 - kr 909 500)
  • 13,7 pst. i trinn 4 (kr 909 500 og over)

Trinnskatten skal etter forslaget erstatte toppskatten.

Reduksjonen i formuesskatten reverseres: 

I statsbudsjettet ble det opprinnelig foreslått en reduksjon i formuesskatten fra 0,85 % til 0,8 %. Dette reverseres, slik at satsen for 2016 er foreslått å fortsatt være 0,85 %. Det gjøres ingen endringer i forslagene om å øke bunnfradraget fra 1,2 mill. til 1,4 mill. samt øke formuesgrunnlaget for sekundærbolig og næringseiendom fra 70 % til 80 %. I praksis vil dette faktisk bety økt formuesskatt for enkelte skattytere.

MVA på elektroniske nyhetstjenester: 

I statsbudsjettet som ble lagt frem tidligere denne måneden, ble det foreslått å innføre merverdiavgiftsfritak for elektroniske nyhetstjenester. Fritaket må imidlertid notifiseres av ESA før det kan innføres. Regjeringen anslår det som lite sannsynlig at dette kan innføres allerede fra 1. januar 2016, og har derfor justert ikrafttredelse til 1. mars. Dette er for så vidt ikke en endring i den foreslåtte lovendringen, men innebærer en provenyøkning som legges til grunn i statsbudsjettet.

Differensiert arbeidsgiveravgift: 

Den 23. september opphevet EFTA-domstolen deler av ESAs vedtak om å godkjenne den differensierte arbeidsgiveravgiften i Norge. Opphevelsen gjelder særregelen for såkalt ambulerende virksomhet, som på visse vilkår gir rett til redusert avgiftssats. 

Det er viktig å presisere at domstolens avgjørelse er begrunnet med at ESA ikke har gjort tilstrekkelig undersøkelser, det er altså ikke tatt stilling til om regelen er i tråd med EØS-regelverket eller ikke, men avgjørelsen gir Norge en plikt til å suspendere ordningen med redusert avgift til ambulerende virksomhet inntil ESA har fattet et nytt vedtak. Regjeringen har derfor foreslått å suspendere regelen i hele 2016.

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Kjetil Vinnes Raknerud

Kjetil Vinnes Raknerud

Jeg heter Kjetil Raknerud, og jeg jobber som advokat i advokatfirmaet PwC i Bergen. Her jobber jeg først og fremst med skatt, avgift og EØS-rettslige problemstillinger. Jeg har bred erfaring med både nasjonal og internasjonal skatt, og har også arbeidserfaring fra tollmyndighetene med spesialkompetanse innen toll, særavgifter og internasjonal merverdiavgift. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller kommentarer.


kjetil.raknerud@pwc.com
Du finner meg på:

Kommentere

Følg bloggen

Skribenter