<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Endringer i skattereglene for personalrabatter og gaver

therese_larsen ‹ Tilbake til artikler

Allerede drøye to måneder etter at nye skatteregler for personalrabatter og gaver trådte i kraft, kommer det endringer.

1.1.19 fikk vi nye regler for skattefrie personalrabatter og gaver i arbeidsforhold. Debatten har rast i media, og nå kommer det enkelte endringer1. Årsaken til dette synes ikke å være et endret syn på jussen, men et ønske om å imøtekomme enkelte grupper av de som ble rammet av regelendringene.

Dette er oppsiktsvekkende, og det er lett å tenke at her har man slurvet i den flerårige prosessen fra utredninger, høring og til endelig regelverk. Enkelte selskaper vil selvfølgelig nå være svært fornøyde med å ha blitt hørt. Det er imidlertid mange selskaper som har brukt mye ressurser på å innrette seg etter de nye reglene, og som nå må ta en ny runde på det man har besluttet og implementert, oppdatere rutiner og informere ansatte på nytt.

Hva endres?

Skattefrie personalrabatter

Reglene som trådte i kraft 1.1.19 innebar at en skattefri personalrabatt kan oppnås på varer og tjenester som omsettes hos arbeidsgiver eller i konsernselskap, når følgende vilkår er oppfylt:

  1. Rabatten kan ikke overstige 50 % av omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet, og

  2. Samlede rabatter i løpet av et år per arbeidsgiver kan ikke overstige 7000 kroner

Nå endres dette:

50 %-kravet oppheves, Det betyr at arbeidsgiver kan gi bort varer/tjenester - det kreves ingen egenbetaling. 100 % “rabatt” er ok, og kan fortsatt være skattefri.

7 000-kroners-beløpet økes til 8 000 kroner.

Arbeidsgiverne må fortsatt ha et forhold til varenes/tjenestenes omsetningsverdi i sluttbrukermarkedet, og man må fortsatt ha kontroll på det ansatte mottar/kjøper slik at man kan lønnsinnberette rabatter over 8 000 kroner.

Dette betyr at dersom arbeidsgivere velger å gi bort varer som omfattes av personalrabattreglene, kan de gi bort varer til en verdi av 8 000 kroner uten at det blir noe skatt å betale for de ansatte. Dersom man har en 50 %-rabatt, som var maksimal rabatt i de reglene som opprinnelig ble vedtatt, betyr dette at ansatte kan kjøpe varer til en verdi av 16000 kroner uten beskatning, fordi rabatten da fortsatt kun er på 8 000 kroner.

Justeringer i gavereglene

I tillegg økes beløpet for skattefrie gaver i arbeidsforhold jf. FSFIN § 5-15-1 3. ledd fra 1 000 kroner til 2 000 kroner. Dette gjelder gaver som gis som generelle ordninger i bedriften, og som består i en naturalytelse - typisk julegaven.

Hva betyr dette samlet sett?

Noen arbeidsgivere kan nå gi alle ansatte en skattefri gave i form av naturalytelser på inntil 10 000 kroner. For å oppnå skattefrihet på hele beløpet må 8 000 kroner av beløpet være varer/tjenester som omsettes i arbeidsgivers virksomhet, evt i konsernselskap. 2 000 kroner må være generelle gaver til alle ansatte, og trenger ikke være varer/tjenester selskapet omsetter. Et gavekort til bruk i personalbutikken el. kan være en slik gave så fremt gavekortet ikke kan veksles inn i kontanter.

Til sammenligning betyr det at bedrifter som ikke omsetter varer/tjenester det er aktuelt å tilby de ansatte, kun har 2 000 kroner de kan gi bort skattefritt. Dette skaper etter mitt skjønn en litt merkelig skjevhet i systemet.

Utsatt ikrafttredelse for transportnæringen

For fribilletter i transportnæringen utsetter regjeringen ikrafttredeksen av de nye reglene til 1.7. 2019. Da får transportselskapene tid til å utforme nye billettordninger. Det betyr i realiteten at den ulovfestede praksisen som kommer til uttrykk i Skatte-ABC fortsatt vil gjelde noen måneder til:

“4.35.7 Private reiser, ansatte i trafikkselskaper o.l.

Etter praksis fra skatteforvaltningen skal ansatte i trafikkselskaper o.l. ikke skattlegges for gratis eller billige privatreiser med selskapets egne transportmidler. Dette gjelder f.eks. ansatte i NSB og i private eller offentlige selskaper som driver rutebil-, båt- eller flytrafikk.”

Reglene om arbeidsgivers ansvar for rapportering av tredjepartsytelser

Det er ikke foreslått endringer i reglene som pålegger arbeidsgiver en rapporteringsplikt for ytelser ansatte mottar fra andre enn arbeidsgiver (tredjeparter). Eksempler på slike ytelser er privat bruk av jobbopptjente flybonuspoeng, skattepliktige rabatter og gaver fra tredjeparter mv. Det er derfor fortsatt helt nødvendig at arbeidsgivere får på plass gode rutiner for å håndtere sine forpliktelser her. Les mer om dette her.

                                                                        ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Therese Karoline Larsen. 

1Se relevant informasjon fra Finansdepartementet her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/storre-fleksibilitet-i-reglene-for-skattefrie-personalrabatter-og-gaver/id2631731/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2008.03.2019&utm_content=Skatter%20og%20avgifter

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/fin/pressemeldinger/2019/storre-fleksibilitet-i-reglene-for-skattefrie-personalrabatter-og-gaver/sporsmal-og-svar-om-naturalytelser/id2631745/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2008.03.2019&utm_content=Skatter%20og%20avgifter

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-51-s-20182019/id2631376/sec2

Torbjørn Sven Stokke

Torbjørn Sven Stokke

Jeg heter Torbjørn Stokke og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber med de fleste spørsmål som dukker opp i forbindelse med internasjonal mobilitet av arbeidskraft. Det er likevel ikke til å komme bort fra at jeg engasjerer meg aller mest i internasjonal personbeskatning. Jeg har også en god del erfaring innenfor nasjonal personbeskatning og kan være en god diskusjonspartner også her.

Jeg startet min arbeidskarriere med personbeskatning i Skattedirektoratet. Senere har jeg fått erfaring fra to andre revisjons- og rådgivningsfirmaer samt som intern skatterådgiver i Aibel, før jeg fant veien til PwC.

Enkelte ganger så dukker det opp spørsmål, nye lovregler, endret praktisering, rettssaker eller enkeltvedtak som virkelig engasjerer. Når jeg blir engasjert så har jeg et formidlingsbehov. Du kan være trygg på at kommer det et blogginnlegg fra meg, så står det en engasjert skatteadvokat bak!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2020

Revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Hovedinntrykket er at det ikke er noen vesentlige endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - forskriften har kommet -10 viktige oppdateringer

17. april kom forskrift til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall. Forskriften ga flere avklaringer og ...

Les artikkelen