<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Enighet om statsbudsjettet for 2021 - gode nyheter for shipping- og offshorebransjen

‹ Tilbake til artikler

Forslaget til statsbudsjett for 2021 var en skuffelse for mange selskaper innenfor shipping- og offshorebransjen. Vi viser til vårt blogginnlegg om budsjettforslaget for en nærmere gjennomgang. 

Regjeringspartiene har nå inngått et budsjettforlik med Fremskrittspartiet. Forliket er positivt for shipping- og offshorebransjen sammenlignet med budsjettforlaget. 

De viktigste endringene sammenlignet med budsjettforslaget er at foreslåtte kutt i nettolønnsordningen reverseres, samtidig som makstaket i tilskuddsmodellen for visse skip i NOR og NIS fjernes midlertidig for første, andre og tredje termin 2021. Videre er ikrafttredelsesdatoen for regler om kildeskatt på leiebetalinger for leie av fysiske driftsmidler utsatt til oktober 2021. I tillegg innføres en egen vrakpantordning for offshore-skip. 

Forliket omfatter ikke endringer i rederiskattereglene. Stortingets anmodning om å utrede og vurdere endringer i rederiskatteordningen (Innst. 360S (2019-2020)) blir dermed ikke fulgt opp i statsbudsjettet for 2021. 

Kildeskatt på leiebetalinger

Det var foreslått av regjeringen å innføre kildeskatt på leiebetalinger for fysiske driftsmidler (rigger, skip, fly og helikoptre) til nærstående selskap i lavskatteland fra 1. juli 2021, samtidig som det blir innført kildeskatt på rente- og roytaltybetalinger (i snever forstand).  

Forslaget om innføring av kildeskatt på leiebetalinger har høstet kritikk fra mange hold. Som det fremgår av vårt tidligere blogginnlegg, mener vi at departementet i større grad burde tatt hensyn høringsinnspill som oppfordret til å foreta en grundigere behovsanalyse og konsekvensutredning før det lovfestes regler om kildeskatt. 

Partene i budsjettforliket er enig om å endre “iverksettingstidspunktet” for kildeskattereglene til 1. oktober 2021. 

Det fremgår ikke av forliket hvorfor iverksettingstidspunktet er utsatt, men utsettelsen innebærer at siste ord neppe er sagt med tanke på innføring av kildeskatt på leiebetalinger. Når fristen er utsatt til 1. oktober, er det grunn til å tro at partene ser for seg å vurdere innføringen av kildeskatt på slike betalinger nærmere før dette innføres. Det kan for eksempel skje i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett våren 2021.  

Kildeskatt på rente- og royaltybetalinger i snever forstand vil bli innført fra 1. juli 2021 som planlagt. 

Nettolønnsordningen

Regjeringen foreslo i budsjettforslaget innføring av et tak på tilskudd på kr 200 000 per sysselsatt innenfor nettolønnsordningen. Videre ble det foreslått avvikle tilskuddsordningen for lasteskip i NIS i utenriks fart som ble innført sommeren 2017. Disse innstrammingene er reversert i budsjettforliket.

Det er også enighet om å fjerne makstaket i tilskuddsmodellen for petroleumsskip i NOR, NIS konstruksjonsskip og NIS generelt midlertidig for første, andre og tredje termin 2021. 

Elin Sund

Elin Sund

Jeg heter Elin Sund og arbeider som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har vært ansatt i PwC siden 2003, og har bred erfaring fra arbeid med nasjonal og internasjonal bedriftsbeskatning. Mitt hovedfokus er nasjonal og internasjonal beskatning av selskaper innenfor shipping- og offshorebransjen.

My name is Elin Sund and I am an attorney-at-law at PwC Tax & Legal Services. I have been employed by PwC since 2003. I assist clients with general tax advice on Norwegian and international corporate tax law. My main focus is taxation of companies within the shipping and offshore industry.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Forslag til skatteendringer i Statsbudsjettet 2022

Forslaget til endringer i Statsbudsjettet for 2022 ble lagt frem kl. 12:00 i dag. Her følger en oversikt over de viktigste endringer på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Innføring av register over reelle rettighetshavere trer i kraft 1. november - hva bør du foreta deg nå?

Den 1. november i år trer kravet om identifisering av reelle rettighetshavere i kraft. Formålet med de nye reglene er at offentlige ...

Les artikkelen
Les artikkelen

US RIC’s - Tax treaty benefits

The Norwegian Tax Appeal Board issued a decision 4 November 2020 (published 19 April 2021) in which tax treaty benefits for US Regulated ...

Les artikkelen