<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Enighet om statsbudsjettet for 2021 - gode nyheter for shipping- og offshorebransjen

‹ Tilbake til artikler

Forslaget til statsbudsjett for 2021 var en skuffelse for mange selskaper innenfor shipping- og offshorebransjen. Vi viser til vårt blogginnlegg om budsjettforslaget for en nærmere gjennomgang. 

Regjeringspartiene har nå inngått et budsjettforlik med Fremskrittspartiet. Forliket er positivt for shipping- og offshorebransjen sammenlignet med budsjettforlaget. 

De viktigste endringene sammenlignet med budsjettforslaget er at foreslåtte kutt i nettolønnsordningen reverseres, samtidig som makstaket i tilskuddsmodellen for visse skip i NOR og NIS fjernes midlertidig for første, andre og tredje termin 2021. Videre er ikrafttredelsesdatoen for regler om kildeskatt på leiebetalinger for leie av fysiske driftsmidler utsatt til oktober 2021. I tillegg innføres en egen vrakpantordning for offshore-skip. 

Forliket omfatter ikke endringer i rederiskattereglene. Stortingets anmodning om å utrede og vurdere endringer i rederiskatteordningen (Innst. 360S (2019-2020)) blir dermed ikke fulgt opp i statsbudsjettet for 2021. 

Kildeskatt på leiebetalinger

Det var foreslått av regjeringen å innføre kildeskatt på leiebetalinger for fysiske driftsmidler (rigger, skip, fly og helikoptre) til nærstående selskap i lavskatteland fra 1. juli 2021, samtidig som det blir innført kildeskatt på rente- og roytaltybetalinger (i snever forstand).  

Forslaget om innføring av kildeskatt på leiebetalinger har høstet kritikk fra mange hold. Som det fremgår av vårt tidligere blogginnlegg, mener vi at departementet i større grad burde tatt hensyn høringsinnspill som oppfordret til å foreta en grundigere behovsanalyse og konsekvensutredning før det lovfestes regler om kildeskatt. 

Partene i budsjettforliket er enig om å endre “iverksettingstidspunktet” for kildeskattereglene til 1. oktober 2021. 

Det fremgår ikke av forliket hvorfor iverksettingstidspunktet er utsatt, men utsettelsen innebærer at siste ord neppe er sagt med tanke på innføring av kildeskatt på leiebetalinger. Når fristen er utsatt til 1. oktober, er det grunn til å tro at partene ser for seg å vurdere innføringen av kildeskatt på slike betalinger nærmere før dette innføres. Det kan for eksempel skje i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett våren 2021.  

Kildeskatt på rente- og royaltybetalinger i snever forstand vil bli innført fra 1. juli 2021 som planlagt. 

Nettolønnsordningen

Regjeringen foreslo i budsjettforslaget innføring av et tak på tilskudd på kr 200 000 per sysselsatt innenfor nettolønnsordningen. Videre ble det foreslått avvikle tilskuddsordningen for lasteskip i NIS i utenriks fart som ble innført sommeren 2017. Disse innstrammingene er reversert i budsjettforliket.

Det er også enighet om å fjerne makstaket i tilskuddsmodellen for petroleumsskip i NOR, NIS konstruksjonsskip og NIS generelt midlertidig for første, andre og tredje termin 2021. 

Hilde Thorstad

Hilde Thorstad

Jeg heter Hilde Thorstad, er partner i Advokatfirmaet PwC, og leder firmaets avdeling for shipping, offshore og oljeservice. Jeg har mer enn 18 års erfaring med skatterådgivning overfor norske og multinasjonale konsern. Mine spesialområder er norsk og internasjonal bedriftsbeskatning, herunder restrukturering over landegrensene, transfer pricing og EU/EØS-skatterett, samt rådgivning til aktører innenfor shipping, offshore og oljeservice.

My name is Hilde Thorstad and I am a partner in PwC Tax & Legal Services. I have more than 18 years of experience with advising Norwegian and multinational groups. I assist clients with general tax advice on Norwegian and international corporate tax law, including cross border restructurings, transfer pricing and EU/EEA tax law, and have a special focus on shipping, offshore and oil service industries.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Forslag til ny lov om global minimumsbeskatning

I proposisjon til Stortinget den 24. november 2023, kom Finansdepartementet med et forslag til lov om suppleringsskatt på underbeskattet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Renteoppgang kan gi betydelig skattebesparelse på næringseiendom

Ved fastsettelse av formuesverdien for utleid næringseiendom benyttes en kalkulasjonsfaktor som er beregnet basert på renten for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Ny skattemelding for selskap fra inntektsåret 2023: Dette MÅ du vite!

De siste årene har det vært endringer i vår personlige skattemelding. Vi får i større grad veiledning underveis, og flere opplysninger er ...

Les artikkelen