<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

ESA har godkjent rederiskatteordningen for ytterligere 10 år

‹ Tilbake til artikler

Innlegg Julie_ESG.jpg

ESA godkjente i går den norske rederiskatteordningen for ytterligere 10 år. Den godkjente ordningen innebærer visse endringer, hvor det blant annet innføres begrensninger for utleie på bareboat-vilkår og hvor vindmøllefartøy tas inn i ordningen. Vi oppsummerer de viktigste endringene i rederiskatteordningen under.

Begrensninger i utleie på bareboat-vilkår

ESAs godkjente rederiskatteordning forutsetter at det innføres begrensninger for utleie på bareboat-vilkår.

De varslede begrensningene vil ikke gjelde for utleie på bareboat innenfor et konsern. Begrensningene vil heller ikke gjelde i situasjoner hvor et nærstående selskap leverer mannskapstjenester til kunden. Med nærstående selskap menes i denne sammenheng et selskap hvor det foreligger minst 25% felles eierskap/kontroll.

Begrensningene for utleie på bareboat-vilkår er utformet forskjellig for henholdsvis fartøy som anses som del av offshore-sektoren, og fartøy utenfor denne (tradisjonell shipping). Disse omtales nærmere nedenfor.

Fartøy innenfor offshore-sektoren er angitt som følger:

 • Hjelpefartøy innenfor petroleumsvirksomhet
 • Vindmøllefartøy
 • Bøyelastere som opererer fra petroleumsinstallasjoner
 • Fraktship for levende fisk (brønnbåter)
 • Kabelleggingsfartøy
 • Taubåter i offshore-virksomhet utover petroleumssektoren, som ikke brukes i tradisjonell shipping
 • Seismikkfartøy

Tradisjonell shipping omfatter alle andre maritime fartøy, hovedsakelig for transport av passasjerer og gods mellom to eller flere havner.

Begrensninger for bareboat-utleie i offshore-sektoren

Begrensningene for utleie på bareboat-vilkår innenfor offshore-sektoren er i samsvar med begrensningene som tidligere ble annonsert av Finansdepartementet:

 • Utleie på bareboat-vilkår må ikke overstige 50 % av flåten per år, alternativt over en fireårsperiode
 • Bareboat-kontrakter må ha en maksimal varighet på 5 år, med mulighet til 3 års forlengelse
 • Den strategiske ledelsen av skip som er leid ut på bareboat-vilkår må skje innenfor EØS

Begrensninger for bareboat-utleie utenfor offshore-sektoren (tradisjonell shipping)

For utleie på bareboat-vilkår utenfor offshore-sektoren må det skilles mellom kontrakter som anses som operasjonell lease og finansiell lease.

Utleie på kontrakter som anses som finansiell lease vil ikke være tillatt under rederiskatteordningen.

Ved vurderingen av hva som er finansiell bareboat-lease tas det utgangspunkt i den regnskapsmessige klassifiseringen. I godkjenningen fra ESA listes det i tillegg opp momenter som tilsier klassifisering som finansiell lease. Selskapene må foreta en konkret vurdering basert på momentene som angis i godkjenningen, og en endelig vurdering når lovteksten foreligger.

Bareboat-kontrakter som anses som operasjonell lease tillates med følgende begrensninger:

 • Utleie på bareboat-vilkår må ikke overstige 40 % av flåten per år, alternativt over en fireårsperiode.
 • Leieperioden kan være inntil halvparten av fartøyets levetid.
 • Den strategiske ledelsen av skip som er leid ut på bareboat-vilkår må skje innenfor EØS.

Både for offshore-sektoren og tradisjonell shipping gjelder at andelen tillatt bareboat-utleie skal måles på konsernnivå, fordi eierskap til fartøyene ofte er organisert gjennom egne selskaper.

Det fremgår av ESAs godkjenning at selskaper med offshore fartøy kan velge å benytte unntaket for bareboat kontrakter som gjelder for tradisjonell shipping. Basert på Finansdepartementets nyhetsoppdatering om ESAs godkjenning, ser det ut til at det ved utformingen av lovteksten vil legges opp til at ovenfor nevnte begrensninger for tradisjonell shipping vil gjelde som en hovedregel, slik at disse også vil kunne gjelde for fartøy innenfor offshore-sektoren. Fartøy innenfor offshore-sektoren vil imidlertid kunne velge en alternativ begrensningsregel, som angitt ovenfor.

Ikrafttredelse og overgangsordning

Endringene vil tre i kraft fra 1. januar 2018.

Bareboat-begrensningene vil ikke gjelde for eksisterende kontrakter som ikke ansees som langsiktige. Hva som er langsiktige kontrakter er angitt ulikt for innenfor og utenfor offshore-sektoren. Følgende kontrakter vil ikke rammes av de nye reglene:

Innenfor offshore-sektoren:

 • Gjenstående kontraktsperiode for utleie på bareboat vilkår er 5 år eller kortere, forutsatt at utleie på bareboat vilkår ikke overstiger 50 % av flåten.

Tradisjonell shipping:

 • Gjenstående kontraktsperiode for utleie på bareboat vilkår er 8 år eller kortere, forutsatt at utleien anses som operasjonell bareboat-utleie og utleie av bareboat-vilkår ikke overstiger 40% av flåten.

For å unngå tilpasninger vil ikke endringer i eksisterende bareboat-kontrakter inngått mellom 15. november 2017 og 31. desember 2017 bli tatt i betraktning.

Det vil også bli innført en overgangsordning for selskaper som rammes av de nye reglene som innebærer at de nye kravene til utleie på bareboat-vilkår må være oppfylt innen 1. november 2018. Selskapene har krav på å bli beskattet i henhold til rederiskatteordningen til og med 31. oktober 2018, men blir underlagt ordinær selskapsbeskatning for november og desember 2018 om de ikke har tilpasset seg de nye reglene.

Vindmøllefartøy

Fartøy brukt til bygging, vedlikehold, reparasjoner og demontering av vindmøller til havs er tillatt med virkning fra inntektsåret 2017.

Lektere

Lektere uten eget fremdriftsmaskineri vil kvalifisere under rederiskatteordningen, forutsatt at lekteren

 1. kvalifiserer som transportskip i skatteloven
 2. opererer under sjøtransport, og ikke hovedsakelig i indre farvann eller kystaktiviteter
 3. opererer sammen med et fartøy med eget fremdriftsmaskineri
 4. veier minst 1000 bruttotonn
 5. er registrert i et EØS-land

Virkningspunktet er fra 1. januar 2018. Når det gjelder det nye kravet om minst 1000 bruttotonn, vil overgangsregelen omhandlet ovenfor som gir utvidet rettefrist til 1. november gjelde.

Innleie av skip på time charter-vilkår

Innleie av skip på time charter vilkår tillates innenfor rederiskatteordningen med inntil 90% ikke-EØS-flaggede fartøy. Det innebærer at minst 10% av selskapets/konsernets tonnasje under rederiskatteordningen må være enten eid, leid inn på bareboat-vilkår eller registrert i et skipsregister innenfor EØS.

De nye reglene vil ikke gjelde for eksisterende time charter-kontrakter med tilhørende opsjoner om forlengelse.

Virkningstidspunktet vil være fra 1. januar 2018.

Flaggkrav

Dagens regler om flaggkrav opprettholdes.

Videre lovgivningsprosess

ESAs godkjenning innebærer at rammeverket for den norske rederiskatteordningen er sikret for den neste 10-årsperioden. Det gjenstår imidlertid å endre reglene i skatteloven i tråd med rammeverket. Finansdepartementet arbeider med en proposisjon for revisjon av rederiskattereglene og overgangsordningene. Proposisjonen vil forhåpentligvis fremmes for Stortinget tidlig i 2018.

Link til den endelige notifiseringen godkjent av ESA finner du her

Finansdepartementets nyhetsoppdatering finner du her

                                               ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Lina K. Smorr og Hilde Thorstad. 

Hilde Thorstad

Hilde Thorstad

Jeg heter Hilde Thorstad, er partner i Advokatfirmaet PwC, og leder firmaets avdeling for shipping, offshore og oljeservice. Jeg har mer enn 18 års erfaring med skatterådgivning overfor norske og multinasjonale konsern. Mine spesialområder er norsk og internasjonal bedriftsbeskatning, herunder restrukturering over landegrensene, transfer pricing og EU/EØS-skatterett, samt rådgivning til aktører innenfor shipping, offshore og oljeservice.

My name is Hilde Thorstad and I am a partner in PwC Tax & Legal Services. I have more than 18 years of experience with advising Norwegian and multinational groups. I assist clients with general tax advice on Norwegian and international corporate tax law, including cross border restructurings, transfer pricing and EU/EEA tax law, and have a special focus on shipping, offshore and oil service industries.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Webcast - How will the G7 commitment to Pillars 1 and 2 impact your business?

We are pleased to invite you to our next webcast focusing on the G7 Tax Policy agreement. Wednesday, 23 June 2021, 2:00 pm CET The G7 ...

Les artikkelen
Les artikkelen

PwC webinarer om internasjonal skatt og avgift

I juni 2021 vil vi avholde to webinarer om skatte- og avgiftsplikt ved grensekryssende virksomhet. I det første webinaret, den 7. juni, vil ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2021

Revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Her er de viktigste endringene på skatte- og avgiftsområdet.  ...

Les artikkelen