<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

EU avgiftsnytt: VAT in the Digital Age - EUs store digitale VAT reform er lansert!

‹ Tilbake til artikler

Den 8. desember 2022 publiserte EU-kommisjonen en stor digital avgiftsreform i EU som medfører potensielt større og fremtidsrettede endringer i merverdiavgiftsregelverket i EU.  

VAT har etterhvert blitt en av de største inntektskildene til medlemslandene i EU. I 2019 hadde EU medlemslandene samlede merverdiavgiftsinntekter på over en trillion euro. I kjølvannet av koronapandemien, den pågående krigen mellom Russland og Ukraina, samt energikrisen, har det å finne nye metoder for å sikre provenyinntekter til medlemsstatene stått høyt på prioriteringslisten hos medlemslandene.

Forslaget til endringer i EU VAT regelverket bidrar til å modernisere dagens VAT-system. Det vil i større grad tilrettelegge for at virksomhetene kan benytte teknologi for rapporterings- og administrative formål, samt møte forventninger i den digitale økonomien, og ikke minst endringer i forretningsmodeller og globalisering. Det er også forventet at virksomhetene vil kunne redusere sine kostnader med et mer fremtidsrettet regelverk. Et uttalt mål med direktivet er å sikre ytterligere inntekter for medlemsstatene og unngå merverdiavgiftssvindel.

Vi har nedenfor gjort nærmere rede for de foreslåtte endringene og veien videre.

Hva går “VAT in the Digital Age” ut på?

“VAT in the Digital Age” er et forslag til EU-direktiv som er fremmet av EU-kommisjonen i forlengelse av skattepakken “Action Plan for Fair and simple taxation supporting the recovery”

Formålet med reformen er å innføre nye regler som er mer tilpasset til den digitale utviklingen, siden dagens regler er over 30 år gamle og delvis fremstår som utdaterte. Ved å tilrettelegge for økt bruk av teknolgi, skal reglene bidra til å stimulere økt konkurranse og handel over landegrensene i EU. Samtidig skal de nye reglene beskytte økonomiske interesser, blant annet ved aktiv bruk av teknologi og data for å bekjempe merverdiavgiftssvindel. Forslaget har som mål å hjelpe EU-bedrifter, spesielt små og mellomstore bedrifter, og skape like konkurransevilkår for nettbaserte og tradisjonelle leverandører. 

Hva har EU-kommisjonen foreslått?

EU-kommisjonen publiserte i juli 2022 en sluttrapport med oversikt over potensielle reformalternativer som ble vurdert av flere ulike aktører i markedet (les mer om det her). Den 8. desember 2022 har EU kommisjonen publisert forslag til reelle endringer i regelverket innenfor tre hovedområder som dekker blant annet:

 1. VAT rapportering (Digital Reporting Requirements (DRRs))
  Innføre et nytt sanntids digitalt rapporteringssystem basert på datagrunnlag innhentet via e-fakturaer, for transaksjoner innad i EU.
 2. Oppdatering av regelverket innenfor plattformøkonomi
  Utvide ansvaret til plattformleverandører i bestemte bransjer, herunder tilbydere av transport og overnattingstjenester, så kaldt “deemed supplier scheme”
 3. Èn mva-registrering i EU
  Utvidelse av dagens One Stop Shop (OSS) ordning til utvalgte sektorer og B2B transaksjoner, innføring av obligatorisk import One Stop Shop (iOSS) og reverse charge mekanisme

Nedenfor finner du en oversikt over de viktigste forslagene og endringene under de tre hovedområdene. De fleste endringene er foreslått implementert fra 1. januar 2025. Når det gjelder DRR og obligatorisk e-invoicing, er endringene foreslått implementert fra 1. januar 2028.

Denne listen er ikke uttømmende. Forslagene inneholder mange detaljer som kan ha betydning for din situasjon. Vi anbefaler å ta kontakt med oss for å diskutere betydning av forslagene for virksomheten din. 

DEL 1 -  VAT rapportering (Digital Reporting Requirements (DRRs))

Digital Reporting Requirements (DRR) dekker enhver forpliktelse knyttet til periodisk eller kontinuerlig rapportering av avgiftstransaksjoner (mva-data) på en digital måte, inkludert e-fakturering. 

Noen medlemsstater har allerede innført digital rapportering i form av enten SAF-T rapportering, sanntids-rapportering eller e-fakturering. Ulike rapporteringsforpliktelser i de forskjellige EU-landene har medført en fragmentarisk implementering av regler på tvers av landegrensene, som har økt administrasjonsbyrden for bedrifter med rapporteringsforpliktelser i mer enn ett EU-land. 

EU-kommisjonen har i den forbindelse foreslått en rekke regler for å harmonisere de digitale rapporteringskravene, herunder blant annet:

(i) Utvide dagens standarder og regler knyttet til elektronisk fakturering

 • Elektronisk fakturering skal være utgangspunktet - Frem til nå har det vært et valg for kunden om de ønsker å motta en faktura i papir, PDF eller i elektronisk format. Dette har hindret den ønskede utviklingen og ambisjonen til EU om å gå helt over til elektronisk fakturering for å sikre bedre kontroll og ettersyn. Det er nå foreslått at fra 1. januar 2024 skal elektronisk fakturering være utgangspunktet for alle medlemslandene, og at utstedelse av papirfaktura skal kun være tillatt etter særskilt tillatelse fra medlemslandene. 

  Fra 1. januar 2028 skal elektronisk fakturering i utgangspunktet være obligatorisk for grenseoverskridende leveranser mellom næringsdrivende innad i EU. 

 • Nye standarder knyttet til elektroniske fakturaer - For å sikre harmoniseringen mellom medlemslandene og lette rapporteringsbyrderen til bedrifter er det foreslått en felles formatstandard (XML; UBL; PDF/A3, og ikke PDF) på e-faktureringen og hvilke data som skal inngå i selve e-fakturaen. Det sistnevnte for å forenkle prosessen med utveksling av info mellom medlemslandene og sørge for at medlemslandet vil få den etterspurte informasjonen med en standardisert “informasjonspakke”. 

 • Frist for utstedelse av e-faktura ved Intra-Community salg (ICS) av varer og tjenester ved snudd avregning
  Dette kravet er innført for å bekjempe merverdiavgiftssvindel. Jo lengre det går fra en transaksjon har funnet sted til den blir rapportert , jo mindre er sjansen for at manglende rapportering eller uriktig rapportering blir avdekket. For å bekjempe dette er det foreslått å innføre en kort frist for når en e-faktura på utstedes, til senest to dager etter at leveringen har funnet sted. 

(ii) Innføring av et nytt digitalt rapporteringssystem for EU-transaksjoner (Intra Community transactions)

 • Det er foreslått et nytt digitalt rapporteringssystem for rapportering av grenseoverskridende EU-transaksjoner, basert på en europeisk standard. Dette systemet skal også erstatte tidligere EC sales listing rapportering (også kalt: “recapitulative statements”).

 • Det nye digitale rapporteringssystemet setter krav til at informasjonen må leveres på transaksjonsbasis (sanntidsrapportering), og fristen for å avgi dataen er satt til to arbeidsdager etter at fakturaen er utstedt (eller skulle ha vært utstedt). 

 • For å redusere den administrative byrden for næringslivet er det foreslått å innføre et europeisk standardformat på hva slags informasjon som skal overleveres. Medlemslandene kan velge å innføre hvilket format på dataene som de ønsker, men alle medlemslandene må i utgangspunktet akseptere dataene så lenge disse er i tråd med den europeiske standarden. 

Når de nye reglene er på plass vil virksomheter i EU i praksis kunne utstede elektroniske fakturaer for grenseoverskridende B2B salgstransaksjoner, og rapportere disse automatisk til skattemyndighetene basert på data i henhold til europeisk standard.

For å utnytte de rapporterte dataene best mulig, vil nasjonale skattemyndigheter dele dataene gjennom et nytt IT-system (central VIES database), som også vil støtte felles analyse mellom EU landene. Det nye systemet sørger for at myndighetene i EU er fullstendig informert om transaksjoner i nåtid, slik at de umiddelbart kan oppdage og løse problemer i tilfeller av momssvindel.

Dette representerer en enorm digital VAT reform som vil ha innvirkning på alle selskaper som selger varer på tvers av landegrensene i EU. Virksomhetene vil realiteten i større grad enn noen gang tidligere måtte ha fokus på å overholde gjeldende avgiftsregler med de kravene som ligger i reformen.

DEL 2 - Oppdatering av regelverket innenfor plattformøkonomi

Den økende skalaen, kompleksiteten og variasjonen av forretningsmodeller innenfor plattformøkonomien har skapt nye utfordringer for merverdiavgiftsreglene. Dette gjelder særlig innenfor sektorer som e-handel, transport, overnatting, eiendom og finans, profesjonelle tjenester, husholdningstjenester og reklame.

Manglende klarhet i hvordan den nettbaserte plattformøkonomien skal behandles for merverdiavgiftsformål har ført til urettferdige spilleregler sammenliknet med den mer tradisjonelle økonomien, spesielt innen overnattings- og transportsektoren (som hoteller eller taxi).

EU-kommisjonen har derfor blant annet foreslått å innføre et “deemed-supplier” regime for disse to sektorene, hvorav byrden med å oppkreve VAT fra kunden flyttes fra leverandøren til plattformen innenfor disse sektorene. Plattformaktørene er vanligvis den profesjonelle parten, og er best utrustet til innkrevning av merverdiavgiften. Det er også en forenkling i de tilfellene tilbyderen er en privatperson eller en mindre aktør. Ved å flytte byrden til plattformen, vil man sikre at avgiften blir innkrevd.

Forslag til nye regler vil sørge for at korttidsutleie av overnatting behandles på samme måte som hotellsektoren, og derfor ikke bli fritatt for mva. Dette sikrer at leveransen fra plattformen til sluttforbrukeren får samme mva-behandling som levering av tjenester fra tradisjonelle hoteller.

DEL 3 - Én mva-registrering i EU

EU-kommisjonen foreslår å utvide konseptet med dagens “One-Stop-Shop” ordning som ble introdusert for e-commerce salg. Ordningen er nå i tillegg foreslått å omfatte utvalgte B2B-transaksjoner, som overføring av egne varer på tvers av landegrensene før salg til konsument.

Forenklingen går ut på at en selger kan velge å registrere seg i ett EU-land og rapportere sine leveranser i én mva-melding i ett EU land. Utvidelse av denne forenklingen til andre områder vil ha vesentlig betydning for bedrifter som per i dag er registrert i flere EU-land på grunn av sine grenseoverskridende transaksjoner.

Den foreslåtte ordningen går ut på:

 • Utvidelse av dagens OSS-ordning
  Den er foreslått til å omfatte følgende type transaksjoner: 
  • vareleveranser med installasjon eller montering,
  • vareleveranse ombord på fartøy, luftfartøy og tog,
  • levering av gass, elektrisitet, oppvarming og nedkjøling, og
  • lokale leveranse av varer til forbruker (B2C).

I utgangspunkt utvides OSS-ordningen til å omfatte levering av de ovennevnte transaksjonene til en “non-taxable” (B2C) person hvis transaksjonen er avgiftspliktig i landet hvor leverandøren ikke er etablert.

 • Innføring av obligatorisk bruk av IOSS-ordningen
  For å forbedre overholdelse av VAT reglene er det foreslått å innføre obligatorisk bruk av IOSS-ordningen for plattformer som selger varer til konsumenter i EU fra land utenfor EU. I dag er IOSS ordningen kun frivillig, men i fremtiden kan vi forvente at ordningen blir obligatorisk for alle leverandører av lav verdi varer (slik som det er i dag i Norge med VOEC systemet). Dette er en viktig endring for norske selskaper. For mer informasjon om IOSS-ordningen, se vår blogg her


I tillegg vil nettbaserte plattformer som fasiliterer salg av varer til forbruker i EU bli ansvarlige for innkreving av VAT (“deemed supplier scheme”), uansett om de befinner seg innenfor eller utenfor EU. 

 • Ny OSS-ordning knyttet til overføring av egne varer mellom medlemslandene (inkludert call-off stock)
  Dette utgjør en stor forenkling for selskaper som har sine lager lokalisert i flere EU-land. Ved å registrere seg i dette systemet, vil vareeieren slippe å registrere seg i alle medlemslandene hvor varer transporteres. Det er tilstrekkelig at man er registrert i ett land og innrapporterer forflytning av varer via en nettportal og i ett og samme språk. Dersom ordningen benyttes, vil “demeed” intra-EU anskaffelser av varer i ankomstlandet være fritatt for merverdiavgift.

 • Obligatorisk “reverse charge”
  EU kommisjonen har også foreslått innføring av obligatorisk “reverse charge” for leveranser av varer i situasjoner der en leverandør ikke er registrert for VAT i landet hvor VAT skal betales (f.eks. utenlandske leverandører som utfører innenlandske salg i et EU land).

Hva er veien videre?

Lovforslaget vil bli sendt til sekretæriatet i EU (Council) for godkjenning. I tillegg skal det sendes på høring hos Europaparlamentet og Economic and Social Committee. For at forslaget skal gå igjennom kreves det enstemmighet mellom medlemslandene. Det er derfor mulig at reglene vil blir endret før de endelig blir vedtatt. Vi tror imidlertid at forslagene er viktige, og vil gjøre rapporteringen enklere for bedrifter i fremtiden.

Dette er den største digitaliseringen av merverdiavgiftsregleene i EU så langt, og vil derfor kreve mye innsats fra både myndigheter og bedrifter. Vi er sikker på at reformen vil føre til praktiske utfordringer for flere aktører i implementeringen som det er viktig å ta hensyn til.

Det er all grunn til å tro at vesentlige deler av de foreslåtte endringene vil bli implementert. Vi anbefaler derfor alle aktører som enten er registrert eller etablert for merverdiavgift i EU å begynne og tenke på hvilken innvirkning endringene vil kunne få for virksomheten de utøver, og hvordan man kan tilpasse seg det nye regelverket.

Vi vil løpende følge opp de nye foreslåtte reglene og analysere hvilke virkninger og muligheter disse vil få i fortsettelsen. Vi ser frem til å være din sparringspartner og rådgiver på dette området fremover. 

                                                                                                        ***

Forslaget innebærer edringer i tre deler av EU-lovgivningen: 

1) The VAT Directive
2) The VAT Administrative Cooperation Regulation
3) The VAT Implementing Regulation.

I tillegg har EU kommisjonen publisert nyttige dataanalyse i form av:

4) The Impact Assessment
5) The executive summary
6) Factsheet on VAT in the Digital Age proposals

Diana Geilhufe

Diana Geilhufe

Jeg heter Diana Geilhufe og jobber som senior manager i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med internasjonale indirekte mva-spørsmål i mer enn 10 år. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift, med særlig fokus på internasjonale forhold og grenseoverskridende transaksjoner. Til daglig jobber jeg med å bistå norske og multinasjonale selskaper fra en rekke bransjer (shipping, akvakultur, e-handel, bilindustri, industriell produksjon) med et bredt spekter av merverdiavgift rådgivningstjenester, bl.a. vurdering av mva-behandling av grenseoverskridende transaksjoner, spørsmål knyttet til mva-registrering og rapporteringsforpliktelser i Norge eller utenfor Norge. Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe du lurer på.

My name is Diana Geilhufe and I work as Manager at PwC Tax and Legal Services. My area of expertise covers international VAT advisory service. I assist clients with assessment of VAT obligations in Norway as well outside Norway. I specialize in analysis of cross-border transactions, including restructuring of supply chains from the VAT perspective. I have been with PwC since 2010, first 5 years at PwC in Poland before joining PwC Norway in 2015.

I would like to blog about my international experiences in this area. Please feel free to contact me, if you have any questions, comments or input.

Jennifer Wong

Jennifer Wong

Mitt navn er Jennifer Wong og jeg jobber som advokat i PwC. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift og toll, med særlig fokus på internasjonale forhold og cross border transactions. Jeg har arbeidet i PwC siden 2018 og til daglig bistår jeg norske og utenlandske virksomheter med blant annen rådgivning, strukturering og spørsmål knyttet til rapportering av merverdiavgift og tilsvarende indirekte skatter i Norge og utlandet.

My name is Jennifer Wong and I work as a lawyer at PwC Tax and Legal Services. I assist clients with VAT advice on Norwegian and international queries, as well as indirect tax analysis, cross-border planning, merger and acquisition and efficiency improvement from a vat compliance perspective. Please do not hesitate to contact me if you have any questions.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

MVA-behandling av CCS-tjenester (carbon-capture-storage) - viktig avklaring fra Skatteetaten

Det har lenge vært uklart hvordan såkalte CCS-tjenester (carbon-capture-storage) skal behandles avgiftsmessig. Usikkerheten har knyttet seg ...

Les artikkelen
Les artikkelen

SAF-T krav for finansvirksomheter mv. husk frist 31.12.2023

Skatteetaten publiserte i februar 2022 en prinsipputtalelse som avklarte flere spørsmål knyttet til kravet og innholdet i en SAF-T fil for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye retningslinjer for justeringsavtaler fra Oslo kommune - mulighet for utbetalinger av historiske mva-justeringsbeløp

Oslo kommune har vedtatt nye retningslinjer for overtakelse av justeringsrett og -plikt. Dette innebærer at private utbyggere som har ...

Les artikkelen