<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

EU tar grep for å øke skatten for multinasjonale digitale selskaper

TLS gruppebilde ‹ Tilbake til artikler

TLS gruppebilde

EU-kommisjonen foreslo nylig 3% omsetningsskatt på inntekter fra digital virksomhet dersom virksomheten til de digitale selskapene overstiger konkrete minsteverdier. Forslaget er ment som en midlertidig løsning i påvente av en permanent løsning som innebærer å innføre skatteplikt til medlemslandene gjennom regler om “virtual permanent establishments”. Forslagene krever tilslutning fra samtlige EU-land for å bli vedtatt.

Midlertidig virkemiddel - 3% skatt på inntekter hvor brukermedvirkning er del av verdiskapning

Forslaget innebærer at det skal betales 3% skatt av inntekter der brukermedvirkning er en vesentlig del av verdiskapningen. Disse inntektene er i følge EU vanskelig å beskatte ved hjelp av dagens skattesystem.

Dette vil innbefatte for eksempel

  • inntekter som skapes ved salg av reklame/annonser på digitale plattformer,
  • inntekter fra digitale formidlingstjenester som fasiliterer salg av varer og tjenester; og
  • inntekter fra salg av brukerdata.

Etter forslaget skal omsetningsskatten også innføres på rene nasjonale tilfeller. Dette for ikke å være diskriminerende. Tilbydere av digitale innholdstjenester så som Netflix omfattes ikke av forslaget.

Høye terskelbeløp

EU sitt forslag skal bare ramme virksomheter med en global inntekt på minst EUR 750 millioner hvorav minst EUR 50 millioner av inntekten må være generert innenfor EU.

Virtual permanent establishment

Som nevnt er forslaget om 3% skatt på inntekt fra digital omsetning kun et midlertidig virkemiddel fordi det haster å gjøre noe med den ubalansen som dagens skattesystem innebærer. På lengre sikt ønsker EU at dagens skattesystem endres slik at aktiviteter som i dag ikke medfører beskatning i medlemslandene pga. mangelen på fysisk tilstedeværelse, skal beskattes dersom aktiviteten er stor nok.

EU foreslår at digitale plattformer skal bli skattepliktig til medlemslandene (såkalt “virtual permanent establishment”) dersom ett av følgende kriterier er oppfylt:

  • Mer enn EUR 7 millioner i inntekter i et medlemsland,
  • Mer enn 100 000 brukere i et medlemsland; eller
  • Det inngås mer enn 3000 kontrakter vedrørende digitale tjenester mellom selskapet og kommersielle brukere i løpet av et inntektsår.

Hvor skjer verdiskapningen?

EU-kommisjonen forsvarer forslaget med at dette vil endre allokeringen av skattepliktig inntekt mellom land på en måte som bedre reflekterer hvordan digital verdiskapning faktisk skjer. En stor del av verdiskapningen skjer i dag der brukerne er lokalisert uten at dette medfører beskatning i landet der brukeren er hjemmehørende. Innføringen av et “virtual permanent establishment” vil ifølge EU-kommisjonen medføre bedre samsvar mellom hvor digitale inntekter faktisk skapes og hvor de blir skattlagt.

Omsetningsskatten en hybridskatt?

I følge EU-kommisjonen vil det ikke være nødvendig å reforhandle skatteavtaler dersom omsetningsskatten innføres. Omsetningsskatten er ikke en direkte-skatt, men en avgift/ indirekte skatt som ikke omfattes av skatteavtalene.

Omsetningsskatten på 3% er en skatt på brutto omsetning. Omsetningsskatten er dermed en ytterligere form for beskatning av digitale tjenester utover den mva som i dag betales i det landet hvor tjenesten konsumeres.Skatten skal imidlertid kunne fradragsføres i alminnelig inntekt i selskapenes hjemstat for å redusere dobbeltbeskatning.  

Etter vår oppfatning innehar forslaget elementer som kjennetegner både direkte-skatter og indirekte-skatter/ avgifter. Omsetningsskatten fremstår således som en hybridskatt. Det kan ikke utelukkes at omsetningsskatten, dersom den innføres i tråd med forslaget, vil kunne bli utfordret utenfor EU med påstand om at eksisterende skatteavtaler hindrer slik skattlegging.

Innføringen av den langsiktige løsningen med regler om “virtual permanent establishments”, vil kunne skje internt i EU uten å endre skatteavtalene dersom de nye reglene gis forrang. Skatteavtaler med tredjeland, så som USA, må derimot reforhandles dersom EU skal nå sitt langsiktige mål.

Hva skjer nå?

OECD la i mars, som ledd i det pågående BEPS-prosjektet, også frem sin rapport om skattlegging av digitale virksomheter “Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018”. I motsetning til EU, valgte OECD, på grunn av uenighet mellom medlemslandene, å ikke komme med noen konkrete endringsforslag.

EU sitt initiativ må sees i sammenheng med arbeidet i OECD. EU-kommisjonen har ikke tid til å vente på arbeidet i OECD, og ønsker med sitt konkrete forslag om 3% beskatning å skape momentum for konkrete forslag som kan medføre høyere beskatning av multinasjonale digitale selskaper i brukerlandene. EU-kommisjonen innrømmer at det er krevende å få fortgang i internasjonalt samarbeid for å oppnå dette målet, men ettersom EU ikke kan tillate vesentlige forsinkelser og risikere at medlemsland innfører egne regler som vanskeliggjør det indre markedet, fremsetter man nå forslaget om å innføre den midlertidige omsetningsskatten på 3%. Denne er med på å tette noe av det EU oppfatter som åpenbare smutthull i dagens skattesystem.

Neste steg i prosessen vil være at forslaget oversendes Europaparlamentet og EU-rådet for høring og eventuelt vedtak. For at reglene skal vedtas kreves imidlertid enstemmighet i EU-rådet. Sett hen til de interessemotsetningene som foreligger mellom enkelte medlemsland og enkelte signaler fra medlemsland, blir det spennende å se om EU-rådet evner å komme til enighet i dette spørsmålet.

Omsetningsskatt i Norge?

Debatten om innføring av en omsetningsskatt, ofte referert som Google-skatt, går også i Norge. Forkjempernes syn synes i det vesentligste å være basert på hensynet til en rettferdig beskatning og at de store globale aktørene også må bidra. Motstandernes syn synes bl.a. å være basert på en skepsis knyttet til om forslagene samsvarer med reelle verdiskapning, samt at Norge må utvise forsiktighet da norske tech-selskap er avhengige av investeringer mv. fra de globale tech-gigantene.

Norge bør uansett vente på endelig konklusjon i EU. Vi vil trolig ikke være tjent med å innføre en omsetningsskatt på egenhånd. Når det gjelder EUs langsiktig mål om virtual permanent establishment, er det betenkelig for et lite land som Norge dersom kriteriene for når fast driftssted etableres er knyttet opp mot absolutte størrelser. Dette vil de store landene tjene på.

Hvordan lykkes med skatt og avgift i den digitale økonomien?

Gikk du glipp av vårt seminar om skatt og avgift i den digitale økonomien? Her kan du få med deg innleggene om digitale økosystemer, salg av digitale produkter over landegrensene og ikke minst panelsamtalen "hva bringer fremtiden" med deltakere fra Finanskomiteen, Virke, Nabobil og PwC. Nede til høyre i filmen finner du kapittelinndelingen. Panlesamtalen starter fra ca 2:21. God fornøyelse!

Link til seminaret. 

Steinar Hareide

Steinar Hareide

Jeg heter Steinar Hareide og er partner i Advokatfirmaet PwC. Jeg har nesten 20 års erfaring med å gi råd til norske og internasjonale konserner vedrørende kompliserte problemstillinger innenfor norsk og internasjonal bedriftsbeskatning. Mine spesialområder er M&A, shipping/offshore, transfer pricing samt generell bedriftsbeskatning.

My name is Steinar Hareide and I am a partner within Tax and Legal Services in PwC. I have almost 20 years of experience advising Norwegian and international groups on complex issues within Norwegian and international taxation. My areas of expertise are within M&A, shipping/offshore, transfer pricing and general corporate taxation.

Kim Fosshaug

Kim Fosshaug

Kim har arbeidet i Advokatfirmaet PwC siden han ble ferdig utdannet som jurist i 2008, og er nå fast advokat/direktør tilknyttet bedriftsskattegruppen. Kims kjernekompetanse er finansiell sektor, hvor han særlig bistår nasjonale og internasjonale investeringsselskap, finansforetak og andre FS-aktører i spørsmål knyttet til nasjonal og internasjonal beskatning og regulatoriske forhold. Kim er co-ansvarlig for FS Tax-gruppen i Oslo. 

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Regulering av prisråd for havbruk er sendt på høring - store konsekvenser for oppdrettsselskapene

Da forslaget om grunnrenteskatt på havbruk ble plukket opp av skuffen igjen i september 2022, var Regjeringens opprinnelige forslag at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skattemessig innbetalt kapital - Hva er det og hvorfor er det viktig?

Skattemessig innbetalt kapital er midler som aksjonærer har tilført selskapet. Disse midlene er det anledning for personlige aksjonærer til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Fast driftssted, et overblikk

Når grenseoverskridende handel øker, blir fast driftssted et nøkkelbegrep i internasjonal skatterett. I denne artikkelen tar vi en titt på ...

Les artikkelen