<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Finansdepartementet foreslår å innføre en ny avgift på viltlevende marine ressurser

‹ Tilbake til artikler

Finansdepartementet har nylig sendt et forslag om innføring av en ny særavgift på viltlevende marine ressurser på høring. Den nye avgiften foreslås å få virkning fra og med 1. juli 2021. Det er forutsatt at forslaget skal behandles ved Stortingets budsjettarbeid med Revidert nasjonalbudsjett 2021. Avgiften innebærer økte kostnader for fiskere, men avgiftsplikten legges formelt på fiskesalgslagene.

Hvorfor foreslås en avgift på viltlevende marine ressurser?

Departementets forslag er en oppfølging av Stortingets behandling av den såkalte kvotemeldingen, hvor Stortinget blant annet anmodet regjeringen om å fremme forslag om en ny fiskal avgift på fiskeriene. Stortingsflertallet begrunnet dette blant annet med at tildeling av fiskekvoter “innebærer en betydelig økonomisk mulighet basert på fellesskapets ressurser”, og avgiften er derfor nært beslektet med den nye avgiften på oppdrettsfisk som ble innført fra 1. januar i år.

Avgiften foreslås knyttet tett opp mot fiskesalgslagenes virksomhet, og avgiftens saklige virkeområde er derfor også knyttet opp mot fiskesalslagslova. Med viltlevende marine ressurser menes fisk, sjøpattedyr med helt eller delvis tilhold i sjøen, andre marine organismer og planter med tilhold i sjøen eller på eller under havbunnen, jf. fiskesalslagslova § 2 (3). 

Fiskesalgslagene skal kreve inn og rapportere avgiften

Avgiften skal utformes som en særavgift, forvaltet av skatteetaten, og det foreslås at det er fiskesalgslagene som skal være avgiftssubjekter. Avgiftsplikten er forutsatt å inntre på tidspunktet for førstehåndsomsetning etter fiskesalslagslova, og avgiftsgrunnlaget skal være brutto salgsbeløp fratrukket lagsavgiften som betales til fiskesalgslaget. Det avgjørende tidspunktet for når avgiftsplikten oppstår, vil være når sluttseddelen er utfylt og signert i henhold til landingsforskriften. 

Når avgiftsplikten rettes mot fiskesalgslagene, vil det være fiskesalgslagene som vil ha en plikt til å både innrapportere og betale avgiften. Fiskesalgslagene må således registrere seg som avgiftspliktige og foreta månedlig rapportering og betaling til skatteetaten. I likhet med de fleste andre særavgifter foreslås det månedlige avgiftsterminer med rapportering og betaling den 18. i hver måned.

Avgiften skal kun omfatte fangst fra norskregistrerte fartøy, både fangst som landes i Norge og fangst som landes i utlandet - det foreslås ingen fritak ved eksport, noe som er vanlig for andre særavgifter. Det er forutsatt at all fangst av viltlevende marine ressurser høstet fra disse fartøyene som førstehåndsomsettes etter fiskesalgslagslova skal omfattes. Avgiften vil således få et relativt vidt virkeområde.

Det er foreløpig ikke foreslått en sats for avgiften. Hvilken sats som skal gjelde, vil først bestemmes ved budsjettforhandlingene på Stortinget. 

Kjetil Vinnes Raknerud

Kjetil Vinnes Raknerud

Jeg heter Kjetil Raknerud, og jeg jobber som advokat i advokatfirmaet PwC i Bergen. Her jobber jeg først og fremst med skatt, avgift og EØS-rettslige problemstillinger. Jeg har bred erfaring med både nasjonal og internasjonal skatt, og har også arbeidserfaring fra tollmyndighetene med spesialkompetanse innen toll, særavgifter og internasjonal merverdiavgift. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller kommentarer.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2024

Statsbudsjettet for 2024 ble lagt frem kl 09.00 i dag. Her følger en oversikt over de viktigste forslagene til endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kan spare 45 MNOK i året på forenklet momsregistrering (VOEC)

Det svenske selskapet Boozt har nettopp vunnet en sak mot Skatteetaten i Oslo tingrett. Boozt fikk medhold i at selskapet har rett til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Import av bearbeidede landbruksvarer - Utnytter du mulighetene i RÅK-ordningen?

Råvarepriskompensasjon eller RÅK som det forkortes, har til formål å utjevne konkurransevilkårene for produsenter av bearbeidede ...

Les artikkelen