<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Finansdepartementet saksøker Skatteklagenemnda

bjornar-elverhoy.jpg ‹ Tilbake til artikler

bjornar-elverhoy.jpg

Finansdepartementet har stevnet Skatteklagenemnda for retten. Bakgrunnen er et omstridt spørsmål om fradragsrett for merverdiavgift på transaksjonskostnader. Skatteklagenemnda har i to saker sagt ja til fradragsrett. Finansdepartementet sier nei. Nå vil departementet at tingretten avgjør denne tvisten mellom de to statlige organene.

Moms og transaksjonskostnader

Ved kjøp, salg og omstrukturering av selskaper påløper det gjerne betydelige kostnader til advokater og andre rådgivere, bl.a. til gjennomføring av due diligence. Et omstridt spørsmål er om kjøperen av tjenestene kan få fradragsrett for inngående merverdiavgift på disse kostnadene.

Dette spørsmålet har vært omstridt i mange år, og Skatteetaten har i enkeltsaker sagt ja til fradrag i noen tilfeller, og nei til fradrag i andre tilfeller.

I «Telenor-dommen» i år slo Høyesterett fast at det ikke forelå rett til MVA-fradrag på kostnader i forbindelse med salg av et datterselskap. Et par tidligere uttalelser fra Skatteetaten har likevel vært relativt klare på at MVA på kostnader til kjøp og salg av eiendomsselskaper har vært fradragsberettiget, på visse forutsetninger. Det har derfor vært hevdet at «Telenor-dommen» ikke gjelder transaksjonskostnader knyttet til eiendomsselskaper.

Skatteklagenemndas avgjørelser

I to ulike avgjørelser fra april og juni 2016 har Skatteklagenemnda (tidligere Klagenemnda for merverdiavgift) gitt den næringsdrivende medhold i rett til momsfradrag på transaksjonskostnader.

I den ene saken godtok flertallet i klagenemnda momsfradrag for transaksjonskostnader (juridisk bistand) ved salg av et bygg som hadde vært brukt i avgiftspliktig virksomhet. Flertallet i klagenemnda uttalte i denne saken at «Telenor-dommen» ikke ga grunnlag for å nekte fradrag. Nemnda la i stedet til grunn at det var tilstrekkelig tilknytning mellom transaksjonstjenestene og den avgiftspliktige virksomheten, og konkluderte med fradragsrett.

Departementets søksmål

Finansdepartementet har nå saksøkt Skatteklagenemnda på bakgrunn av de to avgjørelsene der nemnda har vært positive til MVA-fradrag på transaksjonskostnader. Dette er en svært merkelig situasjon. Et statlig organ har saksøkt et annet statlig organ. Og begge organene er den del av avgiftsmyndighetene.

Departementet har imidlertid funnet grunnlag for sitt søksmål i en bestemmelse i merverdiavgiftsloven som visstnok aldri har vært i bruk før. I lovens § 20-2 heter det at staten kan få prøvet vedtak fattet av Skatteklagenemnda for retten. Søksmål skal i slike tilfeller rettes mot Skatteklagenemnda ved lederen. Det blir derved Skatteklagenemndas leder som må opptre som «saksøkt» i denne saken. Den private part som saken egentlig gjelder, blir stående utenfor rettssaken som en slags «uvedkommende tredjepart», og må sitte å se på at de to statlige organene gjør opp seg imellom.

Hva betyr dette?

Den merkelige situasjonen som nå har oppstått reiser mange forskjellige spørsmål. Hvor uavhengig er egentlig klageorganet for merverdiavgift, når nemnda kan vente seg å bli saksøkt hvis Finansdepartementet er uenig?

Hvem skal betale for en kostbar rettsprosess? Både Skatteklagenemnda og Finansdepartementet får betalt driften sin fra statskassen. Det blir derfor skattebetalerne som til sist får regningen for at staten velger denne kostbare og tungvinte måten å løse et rettsspørsmål på.

I hvilken grad har de næringsdrivende fradragsrett for merverdiavgift på transaksjonskostnader i dag? Dette spørsmålet vil antagelig henge i lufta i flere år fremover mens det omtalte søksmålet verserer i rettsapparatet. Mange aktører får i dag «godkjent» MVA-fradrag for transaksjonskostnader ved å foreta en skriftlig avklaring med Skatteetaten, og basert på etatens tidligere uttalelser i lignende saker. Det pågående søksmålet vil imidlertid bidra til betydelig usikkerhet i lang tid fremover.

Bjørnar Elverhøy Michaelsen

Bjørnar Elverhøy Michaelsen

Jeg heter Bjørnar Elverhøy Michaelsen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber til daglig med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Dette er et område med et komplisert regelverk, stadige lovendringer og omfattende praksis. Det er fort gjort å gjøre feil som fører til betydelige kostnader.

Jeg har lang og bred erfaring innen merverdiavgift, og kan bidra med profesjonell bistand knyttet til merverdiavgiftsmessige utfordringer. Målet mitt er å gi råd som bidrar til å spare unødige kostnader, og til å skape verdier hos virksomhetene. De siste årene har jeg opparbeidet meg betydelig erfaring med momsutfordringer innen næringseiendom og finansiell sektor.

Ta gjerne kontakt med meg for en hyggelig og uforpliktende prat om moms!

Bjørnar is an experienced VAT specialist and he gives advice on national VAT issues.

Bjørnar has special expertise in tax issues related to real property, including rental operations, property development, construction, purchase and sale. Bjørnar assists with questions related to mapping of the business, review rental conditions, review of rental contracts, compliance with documentation requirements, deduction of input VAT, preparation of cost allocation rules, formal requirements for the issuance of invoices, accrual of VAT etc. Bjørnar can also help with information and advice on adjustment rules that apply to property.

Bjørnar has extended experience within the FS sector dealing with VAT aspects especially of insurance companies, banks and leasing companies. Items like pro-rata calculation, optimization of tax exemptions especially within outsourcing structures are included.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Forslag til endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsarbeid

Denne bloggartikkelen gir en oversikt over Finansdepartementets forslag til endring av dagens regler for tidfesting av merverdiavgift ved ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Forenklet ordning for betalingsutsettelse

En forenklet søknadsordning om betalingsutsettelser av de fleste skatte- og avgiftskrav er nå vedtatt, slik at næringsdrivende som blant ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen