<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Finansiell sektor - ESG, skatt og avgift - enda ikke i mål!

‹ Tilbake til artikler

PwC publiserte nylig en rapport som avdekket at mange virksomheter innen finansiell sektor ikke tenker at skatt og avgift er en del av ESG-strategien. Basert på en undersøkelse blant 56 virksomheter som tilbyr finansielle tjenester, viste det seg at virksomhetene ikke hadde fokus på sammenhengen mellom skatt, avgift og ESG, og følgelig er det behov for økt bevissthet om dette.

Inkluderingen av skatt og avgift i ESG-strategien er essensielt for å skape en bærekraftig virksomhet, bygge opp et positivt omdømme, samt redusere risiko og kostnader. En global undersøkelse foretatt av PwC viser at finanssektoren fortsatt har et stykke igjen for å forstå og adressere sammenhengene mellom skatt og avgift i virksomhetens ESG-strategi. Hovedfunnene i rapporten viser at:

  • Skatt og avgift ikke er en del av virksomhetenes bredere ESG-strategi
  • Det er begrenset bevissthet knyttet til hvordan håndtering av skatt og avgift virker inn på gjennomføringen av en virksomhets ESG-strategi
  • Virksomheter innenfor finansiell sektor ofte ikke  har klargjort internt  ansvarsfordelingen knyttet til ESG
  • Virksomhetene ser viktigheten av en transparent skattehåndtering, men implementerer løsninger langsomt  

Begrepet ESG, står for «Environmental, Social and Governance» og handler om hvordan en virksomhet tar hensyn til bærekraft og samfunnsansvar i sin forretningsdrift. En integrasjon av virksomhetens skatte- og avgiftsfunksjon kan være en viktig faktor for å oppfylle selskapets ESG-mål.

Environmental - Ved å omlegge virksomheten i en grønn retning kan selskapene få redusert avgiftsbelastning. Selv om finansiell sektor som regel ikke er tilbyder av særavgiftsbelagte varer, vil selskapene implisitt betale særavgifter på eksempelvis CO2 på ulike innsatsfaktorer. Det kan være gode muligheter for å redusere den totale skattebyrden, ved å gjennomgå leverandøravtaler og i større grad prioritere grønne løsninger, og velge vekk forurensende elementer i strukturen.

Et eksempel kan være å bytte ut bilparken i virksomheten til eldrevne kjøretøy. Dette vil både redusere avgiftsbelastningen på bensin, og vil i tillegg medføre en MVA-fordel ved anskaffelse, ettersom både kjøp og leasing av elbil fortsatt er fritatt merverdiavgift opptil 500 000,- i anskaffelseskost.

Social - Det at selskaper betaler sin “andel” av skatten, har vært et aktuelt tema i den offentlige debatten de siste årene. Virksomheter må i større grad enn før være forberedt på å redegjøre for sine skattemessige valg og vurderinger. Særlig fokuset på skatteplanlegging kan være skadelig for virksomhetens renommé. En bevisst tilnærming til skatt og avgift kan bidra til å bygge opp et positivt omdømme for virksomheten, noe som i sin tur kan bidra til verdiskaping i virksomheten.

Governance - Virksomhetens ledelse og styre må kunne holdes ansvarlig for virksomhetens skatte- og avgiftsmessige valg og vurderinger. I ytterste konsekvens kan skattemyndighetene rette erstatningskrav mot virksomhetens styre. Av den grunn vil styret og ledelsen i virksomheten være bedre forberedt dersom virksomheten har implementert en adekvat skatte- og avgiftspolicy.

Videre vil det alltid være en fordel å ha en god skatte- og avgiftspolicy, og fremover er det ventet at det vil komme flere krav til styrer om å redegjøre for virksomhetens skatte- og avgiftsmessige valg og vurderinger. En virksomhet som har en god skatte- og avgiftspolicy får større forutsigbarhet, reduserer unødvendige kostnader i form av tilleggsskatt og bidrar til mindre skatte- og avgiftsmessige problemstillinger.

Dette viser at virksomheter innenfor FS-sektoren bør derfor ha en bevissthet rundt hvordan de forholder seg til skatt og avgift, og inkludere dette i deres ESG-strategi.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å diskutere  hvordan din virksomhet kan innlemme skatt- og avgift i virksomhetens ESG strategi.

Dersom du ønsker å lese mer om undersøkelsen kan dette gjøres her

Innholdet i bloggen er ment som generell informasjon, og skal ikke anses som juridisk rådgivning. Innholdet er ofte forenklet og er ikke tilpasset mottakers konkrete situasjon. I tillegg kan det ha kommet endringer etter at bloggen ble publisert som ikke er reflektert. Vi anbefaler derfor at det søkes profesjonell bistand. Advokatfirmaet PwC AS tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i bloggen, herunder beslutninger som helt eller delvis er basert på innholdet.

Magnus Qvam Sveberg

Magnus Qvam Sveberg

Jeg heter Magnus og jobber til daglig med spørsmål innenfor nasjonal og internasjonal beskatning i Advokatfirmaet PwC. Jeg har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitet i Bergen, hvor tema for masteroppgaven var vilkåret "reelt etablert" i skatteloven § 2-38 og forholdet vilkåret har til EU/EØS-retten. Skatteretten er under kontinuerlig utvikling og det oppstår stadig nye skatterettslige problemstillinger næringslivet må ta stilling til. Forhåpentligvis kan mine innlegg bidra til å øke din innsikt på skatteområdet. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill til innleggene.

Cathrine Lund

Cathrine Lund

Mitt navn er Cathrine Lund, og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med avgiftsmessige problemstillinger for nasjonal og internasjonal selskap siden 2009, både i offentlig forvaltning og i privat sektor. Gjennom årene har jeg opparbeidet med betydelig erfaring knyttet til merverdiavgiftsmessige spørsmål, spesielt knyttet til finansiell sektor, offentlig sektor, fast eiendom og M&A.

Jeg ønsker via mine blogginnlegg å dele erfaringer og tanker knyttet til avgiftsrettslige problemstillinger, samt komme med gode og nyttige tips!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Statsbudsjettet sett fra et ESG-perspektiv

Forslag til statsbudsjett for 2024 ble fremlagt fredag 6. oktober. I dette innlegget ser vi nærmere på noen punkter i statsbudsjettet som ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2024

Statsbudsjettet for 2024 ble lagt frem kl 09.00 i dag. Her følger en oversikt over de viktigste forslagene til endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Innføring av omsetningskrav for biodrivstoff til sjøfart - Veien mot grønnere sjøfart? Nye regler fra 1. oktober 2023

Norge har nylig innført et nytt omsetningskrav for avansert biodrivstoff innen sjøfarten, og med dette tiltaket er det nå på plass ...

Les artikkelen