<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Flypassasjeravgiften - forslag til endringer på høring

synne ‹ Tilbake til artikler

 

Statsbudsjettet for 2019 ble det vedtatt endringer i flypassasjeravgiften, ved at det legges opp til at den skal få et større miljømessig aspekt. Dette innebærer at avgiften skal deles i to satser, der lav sats vil gjelde for flygninger innad i Europa, mens høy sats vil gjelde for flygninger utenfor Europa. Forslag til nødvendige forskriftsendringer er nå sendt på høring med frist for å komme med innspill 1. februar 2019.  

Den vedtatte endringen går altså ut på å avgiftslegge langdistanseturer høyere enn turer med kortere distanse, med en tanke om at dette kan redusere etterspørselen etter langdistanseturer og dermed ha en positiv miljøeffekt. Hovedformålet med avgiften har imidlertid vært, og vil fortsette å være, å skaffe staten inntekter.

Satsendringene er allerede vedtatt av Stortinget, men det kreves også endringer i særavgiftsforskriften og det er disse som nå er på høring.  Per 1. januar 2019 betales avgift med 84 kroner per passasjer, uavhengig av flyturens lengde. Fra 1. april 2019 vil avgiften bli todelt, der satsen for korte flygninger med sluttdestinasjon i Europa vil være på kr 75 per passasjer, mens avgiften på lengre turer som går utenfor EU vil være på kr 200 per passasjer.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Under punktet om administrative og økonomiske konsekvenser i høringsnotatet er det kort nevnt at avgiftsomleggingen er provenynøytral og at SKD ikke ser for seg noen store konsekvenser hverken for de avgiftspliktige eller Skatteetaten.

Jeg synes det er overraskende at det ikke nevnes med et ord at 1. april 2019 er ganske kort frem i tid, og særlig hvis man tar i betraktning hvor lenge i forveien man normalt booker en del flyreiser. Det vil derfor være oppkrevd feil avgift på en rekke flygninger allerede, hvor en del reisende har betalt for lite og en del har betalt for mye avgift. Det er ikke foreslått noen overgangsregel for å avhjelpe dette.

Endringene kan derfor medføre økte kostnader for noen flyselskaper, mens flyselskaper som ikke flyr langdistanse kan ha oppkrevd totalt sett for mye avgift på flyturer som finner sted etter 1. april 2019 og som allerede er fakturert.

Det førte til store protester og store avisoverskrifter da flyselskapene sendte regningen for avgiften til de reisende da avgiften ble innført i 2016, så det blir spennende å se hvordan flyselskapene løser dette nå. Det er jo ikke sikkert de som har betalt for høy avgift har lyst til å være med og sponse de reisende på langdistanseturene.    

“Europa”

Siden Europa ikke er et entydig begrep, foreslås det å liste opp alle land som anses å være i Europa i forskriftens forstand, mens alle land som ikke er nevnt i listen da vil anses som destinasjonsland hvor passasjerene skal belastes høy sats for flygningen. Definisjonen tar utgangspunkt i at flygninger skal omfattes av den lave satsen hvis avstanden til hovedstaden i destinasjonslandet er nærmere enn 2 500 km fra Oslo. For eksempel Tyrkia vil derfor få høy sats, siden Ankara ligger mer enn 2500 km fra Oslo.

For landene som er listet opp omfattes også landets tilhørende områder som er geografisk adskilt, som f.eks. Kanariøyene, Sicilia og Madeira. Det kan være verdt å merke seg at Spania ikke er inkludert i opplistingen i definisjonen av “Europa”. Dette ser imidlertid ut til å være en feil, siden Kanariøyene eksplisitt er nevnt som omfattet av lav sats i høringsnotatet.

For flygningene som går til Europas mest fjerntliggende områder, vil imidlertid den høye satsen gjelde. Dette vil f.eks. omfatte franske oversjøiske områder som Martinique og Saint Martin.

Sluttdestinasjon og transferflygninger

SKD foreslår videre å inkludere følgende definisjon av “sluttdestinasjon” i forskriften: “Med sluttdestinasjon menes den destinasjonen der reisen er planlagt å ende. Sluttdestinasjonen må fremgå av reisedokumentene.

Når det gjelder fritaket for transfer- og transittflygninger, er det i dag slik at den første flygningen i en transitt- eller transferreise er avgiftspliktig, forutsatt at avgangslufthavnen er norsk. Alle påfølgende flyginger er fritatt for avgift.

Det foreslås at denne regelen videreføres, men da slik at satsen for den første flygningen vil avhenge av reisens sluttdestinasjon. Dette foreslås presisert i forskriften. SKD nevner at man på denne måten sørger for at høy sats ikke kan omgås ved å mellomlande i Europa underveis til sluttdestinasjonen, selv om jeg uansett antar at dette ville vært en lite aktuell omgåelse av regelverket.

Jeg anbefaler at flyselskapene allerede etter nyttår begynner å forberede seg på endringene, særlig med tanke på å redusere kostnader de eventuelt selv må dekke for flyreiser som finner sted etter 1. april 2019.   

Synne Hangeland

Synne Hangeland

Jeg heter Synne Hangeland og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Til daglig jobber jeg med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Jeg har jobbet med merverdiavgift siden 2013, og bistår både nasjonale og internasjonale selskaper. Merverdiavgift er et område med stadige lovendringer og et komplisert regelverk. Målet mitt er derfor å spre kunnskap og gi gode og nyttige råd.

Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe du lurer på.

My name is Synne Hangeland and I work as a lawyer at PwC Tax and Legal Services. I assist clients with general VAT advice on Norwegian and international VAT matters, as well as in connection with national and cross border restructurings. I have worked at PwC Tax and Legal Services since 2013. If you have any questions, comments or input, feel free to contact me!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Nye krav til mva-melding fra 1. januar 2022

Ny digital mva-melding innføres fra 1. januar 2022. Meldingen vil være mer detaljert enn dagens mva-melding og skal baseres på SAF-T koder. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Brexit - Risiko for toll ved eksport av industrivarer

Det er inngått en midlertidig avtale mellom Norge og UK for å sikre fortsatt tollfrihet mellom landene. Det blir likevel betydelige ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Staten mot staten: Ikke mva-fradrag ved salg av næringseiendom

Lagmannsretten avsa 26. november 2020 dom i saken mellom Finansdepartementet og Skatteklagenemnda. Skatteklagenemndas anke forkastes, noe ...

Les artikkelen