<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Forenklet ordning for betalingsutsettelse

‹ Tilbake til artikler

En forenklet søknadsordning om betalingsutsettelser av de fleste skatte- og avgiftskrav er nå vedtatt, slik at næringsdrivende som blant annet skal betale merverdiavgift med frist 10. juni, kan søke om utsettelse frem til 31. desember 2020. 

Det er likevel viktig å merke seg at rentefritaket på de tidligere skattebetalingsutsettelsene ikke er videreført i den nye ordningen. Ved å utsettelse betaling av skatte- og avgiftskrav vil det påløpe forsinkelsesrente med 6 prosent.

Mer veiledning om ordninger finner du her.

1. Forenklet ordning for søknad om betalingsutsettelse

Etter dagens regler kan en skyldner også få utsatt betaling med renter etter skattebetalingsloven og lov om Statens innkrevingssentral (SI-loven). Vilkårene for utsatt betaling er imidlertid strenge og det skal normalt regnes vanlig forsinkelsesrente på 9,5 prosent fra forfall og fram til betaling.

Det er nå vedtatt innført en forenklet og mer fleksibel ordning for betalingsutsettelse for skatt og avgift mv. for de som opplever økonomiske problemer som følge av koronasituasjonen.

2. Hva skal til for å få betalingsutsettelse?

Hovedvilkåret for å få betalingsutsettelse etter den nye ordningen er at søker er midlertidig ute av stand til å innfri sine krav som følge av koronasituasjonen.

En forutsetning for å få en betalingsutsettelse etter ordningen er med andre ord at virusutbruddet har medført inntektsbortfall og/eller økte kostnader, og at selskapet av denne grunn har problemer med å innfri sine krav.

Det kreves ikke at den næringsdrivende legger ved dokumentasjon på inntektsbortfall og/eller økte kostnader ved innlevering av søknad, men selskapet må kunne fremlegge slik dokumentasjon på forespørsel.

I tillegg gjelder følgende vilkår: 

 • at det ikke foreligger ubetalte skatte- og avgiftskrav mv med forfall før 29. februar 2020 (med unntak for restskatt og forskuddsskatt for 2018 og 2019 for upersonlige på grunn av reglene om tilbakeføring av underskudd). 
 • at alle pliktige oppgaver er levert, herunder a-meldinger, næringsoppgaver og skattemeldinger for merverdiavgift og særavgift.
 • at det ikke foreligger utestående krav på forskuddstrekk og skattetrekk.
 • det vil også oppstilles som vilkår ved innvilget betalingsutsettelse at oppgaveplikten og plikten til å innrapportere og betale forskuddstrekk/skattetrekk overholdes i utsettelsesperioden. For næringsdrivende med kredittordninger vil det også være et vilkår om at løpende krav som belastes kreditten i utsettelsesperioden betales til forfall for at kreditten skal opprettholdes. Tilsvarende gjelder ordningen for frivillig registrerte særavgiftspliktige. Betalingsutsettelsen bortfaller dersom disse leverings- og betalingspliktene ikke overholdes i utsettelsesperioden. 

Enkelte skyldnere med betalingsproblemer vil som følge av vilkårene ikke være omfattet av de nye reglene. Disse kan søke om betalingsutsettelse mv. etter de ordinære reglene i skattebetalingsloven. Det samme gjelder dersom det er behov for en lengre betalingsutsettelse enn til 31. desember 2020, eller dersom det søkes om hel eller delvis nedsettelse av kravet. 

Dersom selskapet allerede har fått innvilget betalingsutsettelse med skattemyndighetene og dets økonomiske situasjon har forverret seg vesentlig, må selskapet ta kontakt med skattemyndighetene og be om en endring av denne avtalen i stedet for å søke om ny betalingsutsettelse etter den nye ordningen.

Betalingsutsettelse for personlige skattytere og enkeltpersonforetak

For privatpersoner er hovedvilkåret det samme som for selskaper, altså må vedkommende være midlertidig ute av stand til å innfri krav mot seg som følge av koronasituasjonen. For øvrig gjelder også vilkårene om at vedkommendes egen inntekt, eller egen og ektefelle/samboers samlede inntekt må være betydelig redusert. Dersom søker er 100 % permittert/arbeidsledig, eller inntekten er redusert med minst 20 % sammenlignet med før 29. februar 2020, er vilkåret oppfylt. Videre må reduksjon i inntekt ha inntruffet etter 29. februar 2020. 

Aktive enkeltpersonforetak som ønsker å benytte seg av ordningen for betalingsutsettelse blir vurdert etter vilkårene for næringsdrivende. Er enkeltpersonforetaket avsluttet, blir det vurdert etter vilkårene for privatpersoner. En søknad om utsettelse som knytter seg til innehavers private forhold blir også vurdert etter vilkårene for privatpersoner.

3. Hvilke krav kan ikke få betalingsutsettelse?

Følgende krav faller utenfor den nye ordningen:

 • forskuddstrekk og skattetrekk, samt ansvarskrav til disse 
 • artistskatt,
 • krav fastsatt ved summarisk fellesoppgjør,
 • særavgifter som forfaller til betaling samtidig med at avgiftsplikten oppstår, for eksempel omregistreringsavgift og engangsavgift
 • toll og avgifter som forfaller til betaling samtidig med at tollplikten oppstår, for eksempel ved fortolling på grensen
 • erstatningskrav mv. på skatte- og avgiftsområdet 
 • erstatningskrav som kreves inn av Statens innkrevingssentral
 • krav som kreves inn etter bidragsinnkrevingsloven, for eksempel underholdsbidrag

4. Konsekvenser av betalingsutsettelsen

Dersom søknad om betalingsutsettelse blir innvilget etter den nye ordningen, innebærer det at kravet ikke blir innkrevet i utsettelsesperioden. Det er imidlertid mulig å innfri kravene i utsettelsesperioden dersom selskapets økonomiske situasjon bedrer seg. 

Det kan være lurt, fordi betalingsutsettelse etter den nye ordningen innebærer en forsinkelsesrente på 6 prosent. Ordningen bør derfor brukes med forsiktighet og bare dersom det er helt nødvendig pga. den økonomiske situasjonen i selskapet.

5. Hvilken periode gjelder ordningen for?

Skattemyndighetene har adgang til å innvilge betalingsutsettelser i perioden 12. juni til 31. desember 2020. Søknad kan imidlertid sendes inn allerede fra 10. juni. 

Næringsdrivende som har tollkreditt, dagsoppgjør eller kreditt for engangsavgift kan bare søke om betalingsutsettelse i inntil 4 måneder dersom de ønsker å opprettholde kredittordningen. Dersom det søkes om betalingsutsettelse i mer enn 4 måneder vil kredittordningen avsluttes. Tilsvarende gjelder ordningen for frivillig registrerte særavgiftspliktige.

6. Klageadgang ved avslag

Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven gjelder ved behandling av søknader om betalingsutsettelse, noe som innebærer at man kan klage på avslag. Forskriftsbestemmelsen som gir myndighetene adgang til innvilge betalingsutsettelse er utformet som en kan-regel, slik at søknader i særlige tilfeller vil kunne avslås selv om vilkårene nevnt i punkt 2 er oppfylt. Terskelen for avslag på dette grunnlag vil imidlertid ligge svært høyt.

7. Slik søker du

Søknad skjer ved innlogging i Altinn, hvor en fyller en ut søknad om betalingsutsettelse av et skatte- eller avgiftskrav. Klikk deg inn på Skatteetatens sider for å få tilgang til søkeskjemaet.

Martine Karlsen Brustad

Martine Karlsen Brustad

Jeg heter Martine Karlsen Brustad, og jobber som advokat/ senior manager i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med avgiftsmessige problemstillinger for nasjonal og internasjonal selskaper i over 10 år, både i offentlig forvaltning og i privat sektor. Jeg har særlig fokus på klienter innen offentlig sektor, samt fagområdene mva kompensasjon og M&A. Jeg ønsker igjennom mine blogginnlegg å bidra med gode og nyttige tips knyttet til avgiftsrettslige problemstillinger.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

SAF-T krav for finansvirksomheter mv. husk frist 31.12.2023

Skatteetaten publiserte i februar 2022 en prinsipputtalelse som avklarte flere spørsmål knyttet til kravet og innholdet i en SAF-T fil for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye retningslinjer for justeringsavtaler fra Oslo kommune - mulighet for utbetalinger av historiske mva-justeringsbeløp

Oslo kommune har vedtatt nye retningslinjer for overtakelse av justeringsrett og -plikt. Dette innebærer at private utbyggere som har ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Finansskatt og holdingselskap

Da finansskatten ble innført ble det forventet at det snarlig ville komme avklaringer og uttalelser fra myndighetene på hvordan regelverket ...

Les artikkelen