<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Forsinket iverksetting av mva på e-commerce i EU

‹ Tilbake til artikler

EU hadde i utgangspunktet vedtatt iverksettelse av nye mva-regler for e-commerce fra 1. januar 2021. De nye reglene innebærer et forenklet mva-rapporteringssystem for selgere og plattformer som selger varer til forbrukere i EU. På grunn av Korona-utbruddet er det foreslått å utsette iverksettelsen av reglene med 6 måneder.

Som følge av den stadig mer globaliserte økonomien, er mange norske virksomheter involvert i e-commerce utenfor Norge. For disse aktørene er det viktig å kjenne mva-reglene i EU for leveranser av varer til forbrukere. Kunnskap om dette regelverket er nødvendig både for å unngå å gjøre feil og for å utnytte seg av evt. forenklinger.

Nytt regelverk om e-commerce skulle egentlig innføres i EU fra 1. januar, men på grunn av vanskeligheter som virksomhetene og medlemslandene står overfor ifm COVID-19, har EU vedtatt å utsette iverksettingen til 1. juli 2021. Det er særlig behovet for endringer i eksisterende IT-systemer og introduksjon av nye systemer som ligger bak utsettelsen.

Det er verdt å merke seg at UK også vil innføre lignende regler som i EU, men at disse reglene vil tre i kraft fra 1. januar. 

Formålene bak de nye reglene i EU er å:

 • Skattlegge overnasjonale vareleveranser i det landet kunden befinner seg
 • Legge til rette for effektiv e-handel innad i EU
 • Motvirke mva-svindel og mva-lekkasje

Reformen inneholder i hovedsak tre elementer: 

1. Nye regler for mva-behandling av importerte varer:

 • Dagens fritak fra import-mva for forsendelser med verdi under EUR 22 avskaffes.
 • Ordinær tolldeklarering vil bare være påkrevet for forsendelser med verdi over EUR 150 (unntak for særavgiftspliktige varer).
 • Forsendelser med verdi til og med EUR 150 kan behandles i henhold til en ny prosedyre som kalles “Import One Stop Shop” (IOSS):
  • Selger må søke om en spesiell mva-registrering i ett av EU-landene, der man får tildelt et IOSS ID nummer.
  • Forsendelser som er merket med IOSS-nummeret vil bli fritatt for import-mva.
  • Mva beregnes ut mot kunde med mva-satsen som gjelder i kundens hjemland. Det må utstedes faktura som dokumenterer dette.
  • Mva rapporteres og betales til landet man har registreringen i, og fordeles mellom landene etterpå.
 • Dersom selgeren ikke er registrert etter IOSS-ordningen, vil transportør (postvesenet/kurer-selskapene) håndtere import-mva: 
  • Transportør vil kreve opp import-mva fra kundene.
  • Transportør vil rapportere og betale mva til myndighetene på månedlig basis.

2. Elektroniske markedsplasser / plattformer:

 • Markedsplasser som bistår ved grensekryssende salg til forbrukere vil bli ansett som selger (“deemed seller”) og innkreve mva.
 • “Deemed seller” innebærer at markedsplassen blir ansvarlig for å fakturere og innkreve mva dersom: 
  • Markedsplassen er involvert i såkalt “distanse-salg” innen EU (salg til forbrukere i EU der varene transporteres innad i EU) der selger ikke er etablert i EU;
  • Markedsplassen er involvert i salg av forsendelser med (verdi under EUR 150) som importeres til EU. 
 • Markedsplassen vil fra et mva-ståsted bli ansett å ha kjøpt varen fra selgeren og solgt dem videre til forbrukeren. 
 • For norske selskap som er involvert i distanse-salg via plattformer, vil det ikke lenger være nødvendig med flere mva-registreringer i EU.
 • De nye reglene innebærer at man flytter ansvar for en stor del av mva-behandlingen fra selgerne til plattformene.

3. One-Stop-Shop (OSS) EU mva rapportering (EU til EU B2C): 

 • Det nåværende distansesalg-regimet, og beløpsgrensene i hvert enkelt land, avskaffes.
 • Det blir en ny felles beløpsgrense på EUR 10,000, som skal dekke salg av både varer og tjenester til forbrukere i et annet land land enn der selgeren er etablert/registrert. 
 • Salg til forbrukere i hvert av landene kan faktureres med mva-satsen i selgerens land dersom årlig omsetning til landet er under EUR 10,000.
 • Dersom omsetningen er over EUR 10,000 til forbrukere i ett eller flere land, skal det beregnes mva i henhold til mva-satsen i disse landene. Det er imidlertid ikke nødvendig å registrere seg i andre land, og mva kan rapporteres og betales samlet til myndighetene det selgeren er etablert/registrert.
 • Selskaper som benytter OSS vil ikke lenger være forpliktet til å oppfylle fakturakrav i flere EU-land. Det vil være forenklede fakturakrav for denne typen omsetning. 

Mer om import-reglene 

Det nye IOSS-regimet har likhetstrekk med VOEC-reglene som ble innført i Norge for utenlandske nettbutikker fra 1. april 2020. I begge tilfeller er det innført forenklede regler for at utenlandske selgere og markedsplasser skal kunne rapportere og betale mva ved salg til forbrukere. 

En av konsekvensene av de nye reglene i EU er at selgere som leverer fra ett av EU-landene vil kunne konkurrere på pris med selgere fra utenfor EU, da alle selgere i utgangspunktet vil måtte inkludere lokal mva når de krever betaling fra kundene. 

Dersom norske e-commerce aktører ikke registrerer seg i EU, vil det som nevnt være transportører som i utgangspunktet oppkrever import-mva fra kunden i stedet for at kunden må betale mva til selgeren. Dette vil kunne ha praktiske og økonomiske konsekvenser for kunden som vi anbefaler at man ser nærmere på før man evt. velger denne løsningen.  

Det er viktig å merke seg at det også er detaljer bl.a. knyttet til merking av vareforsendelser, praktiske tollprosedyrer, reduserte mva-rater osv som myndighetene i EU vil måtte utpensle i mer detalj frem til iverksettelsen av reglene neste sommer.

Konklusjon

De nye e-commerce-reglene i EU en formidabel endring sammenlignet med dagens situasjon. For norske bedrifter er det både utfordringer og muligheter som følger av de nye reglene.

Den enkelte virksomhets forretningsmodell, samarbeidspartnere og vareflyt/distribusjon vil ha betydning for hvordan virksomheten blir berørt av de nye reglene. Dette er det viktig å analysere konkret i forkant, og evt. gjøre tilpasninger for å redusere kostnadene ved å tilby e-commerce til kunder i EU. For mange virksomheter vil det blant annet være nødvendig med tilpasninger i regnskapssystemet, som det er nødvendig å initiere i god tid før iverksettelsen

Ta gjerne kontakt for en nærmere diskusjon om disse spørsmålene.

                                                                        ***
Dette blogginnlegget er skrevet av Luis Baron og Per Kirknes. 

Per Kirknes

Per Kirknes

Mitt navn er Per Kirknes og jeg jobber som advokat i PwC. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift og toll, med særlig fokus på internasjonale forhold og cross border transactions. Jeg har arbeidet i PwC siden 2010, og har også erfaring fra tollmyndighetene.

My name is Per Kirknes, and I am an Attorney at Law working in the indirect tax team in PwC Oslo. I specialize in international trade with goods, including domestic and international VAT issues, as well as customs and excise duties. My work is often related to cross-border transactions, including structuring of supply chains and analyses of intra-group transactions. I also provide advice related to specific customs issues like valuation, origin, classification and customs procedures. I have been with PwC since 2010. Prior to that I worked ten years with development of the Norwegian customs legislation in the Directorate of Customs and Excise.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Mva-registrert utleie av eiendom - seksmånedersfristen forlenges

Ved mva-registrert utleie av eiendom kan utleier oppnå fullt mva-fradrag på byggekostnadene når leiekontrakt er signert med mva-pliktig ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Polen avskaffer den tradisjonelle mva-meldingen og har innført andre viktige endringer i den polske mva-loven

Polen er det første landet i Europa som ikke lenger bruker den tradisjonelle mva-meldingen. Fra oktober 2020 skal SAF-T (polsk: JPK_VDEK) ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Ny EU skattepakke for enkel og rettferdig beskatning - forslag som gjelder mva

EU-kommisjonen vedtok 15. juli 2020 en ny EU skattepakke med formål om å oppnå effektivitet i skatteinnkreving gjennom "rettferdig og ...

Les artikkelen