<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Forsinket iverksetting av mva på e-commerce i EU

‹ Tilbake til artikler

EU hadde i utgangspunktet vedtatt iverksettelse av nye mva-regler for e-commerce fra 1. januar 2021. De nye reglene innebærer et forenklet mva-rapporteringssystem for selgere og plattformer som selger varer til forbrukere i EU. På grunn av Korona-utbruddet er det foreslått å utsette iverksettelsen av reglene med 6 måneder.

Som følge av den stadig mer globaliserte økonomien, er mange norske virksomheter involvert i e-commerce utenfor Norge. For disse aktørene er det viktig å kjenne mva-reglene i EU for leveranser av varer til forbrukere. Kunnskap om dette regelverket er nødvendig både for å unngå å gjøre feil og for å utnytte seg av evt. forenklinger.

Nytt regelverk om e-commerce skulle egentlig innføres i EU fra 1. januar, men på grunn av vanskeligheter som virksomhetene og medlemslandene står overfor ifm COVID-19, har EU vedtatt å utsette iverksettingen til 1. juli 2021. Det er særlig behovet for endringer i eksisterende IT-systemer og introduksjon av nye systemer som ligger bak utsettelsen.

Det er verdt å merke seg at UK også vil innføre lignende regler som i EU, men at disse reglene vil tre i kraft fra 1. januar. 

Formålene bak de nye reglene i EU er å:

 • Skattlegge overnasjonale vareleveranser i det landet kunden befinner seg
 • Legge til rette for effektiv e-handel innad i EU
 • Motvirke mva-svindel og mva-lekkasje

Reformen inneholder i hovedsak tre elementer: 

1. Nye regler for mva-behandling av importerte varer:

 • Dagens fritak fra import-mva for forsendelser med verdi under EUR 22 avskaffes.
 • Ordinær tolldeklarering vil bare være påkrevet for forsendelser med verdi over EUR 150 (unntak for særavgiftspliktige varer).
 • Forsendelser med verdi til og med EUR 150 kan behandles i henhold til en ny prosedyre som kalles “Import One Stop Shop” (IOSS):
  • Selger må søke om en spesiell mva-registrering i ett av EU-landene, der man får tildelt et IOSS ID nummer.
  • Forsendelser som er merket med IOSS-nummeret vil bli fritatt for import-mva.
  • Mva beregnes ut mot kunde med mva-satsen som gjelder i kundens hjemland. Det må utstedes faktura som dokumenterer dette.
  • Mva rapporteres og betales til landet man har registreringen i, og fordeles mellom landene etterpå.
 • Dersom selgeren ikke er registrert etter IOSS-ordningen, vil transportør (postvesenet/kurer-selskapene) håndtere import-mva: 
  • Transportør vil kreve opp import-mva fra kundene.
  • Transportør vil rapportere og betale mva til myndighetene på månedlig basis.

2. Elektroniske markedsplasser / plattformer:

 • Markedsplasser som bistår ved grensekryssende salg til forbrukere vil bli ansett som selger (“deemed seller”) og innkreve mva.
 • “Deemed seller” innebærer at markedsplassen blir ansvarlig for å fakturere og innkreve mva dersom: 
  • Markedsplassen er involvert i såkalt “distanse-salg” innen EU (salg til forbrukere i EU der varene transporteres innad i EU) der selger ikke er etablert i EU;
  • Markedsplassen er involvert i salg av forsendelser med (verdi under EUR 150) som importeres til EU. 
 • Markedsplassen vil fra et mva-ståsted bli ansett å ha kjøpt varen fra selgeren og solgt dem videre til forbrukeren. 
 • For norske selskap som er involvert i distanse-salg via plattformer, vil det ikke lenger være nødvendig med flere mva-registreringer i EU.
 • De nye reglene innebærer at man flytter ansvar for en stor del av mva-behandlingen fra selgerne til plattformene.

3. One-Stop-Shop (OSS) EU mva rapportering (EU til EU B2C): 

 • Det nåværende distansesalg-regimet, og beløpsgrensene i hvert enkelt land, avskaffes.
 • Både foretak som er etablert i EU og ikke-etablerte foretak (f.eks. norske foretak med lager i EU) kan registrere seg etter en One Stop Shop-løsning (OSS).
 • OSS gjelder varesalg til forbruker og innebærer at selger bare trenger å være registrert og rapportere mva i det EU-landet varen sendes fra.
 • Kunden skal alltid skal faktureres med mva-satsen der kunden er hjemmehørende (absolutt regel for ikke-etablerte selgere)
  • Fakturasystemet må ta høyde for mva-satsene i alle land der man har kunder
  • Allerede ved bestillingen må man identifisere hvor kunden er hjemmehørende
 • Selskaper som benytter OSS vil ikke være forpliktet til å oppfylle fakturakrav i flere EU-land. Det vil være forenklede fakturakrav for denne typen omsetning.
 • Det er egne regler for salg av elektroniske tjenester (endres ikke fra 2021)

Det nye IOSS-regimet har likhetstrekk med VOEC-reglene som ble innført i Norge for utenlandske nettbutikker fra 1. april 2020. I begge tilfeller er det innført forenklede regler for at utenlandske selgere og markedsplasser skal kunne rapportere og betale mva ved salg til forbrukere. 

En av konsekvensene av de nye reglene i EU er at selgere som leverer fra ett av EU-landene vil kunne konkurrere på pris med selgere fra utenfor EU, da alle selgere i utgangspunktet vil måtte inkludere lokal mva når de krever betaling fra kundene. 

Dersom norske e-commerce aktører ikke registrerer seg i EU, vil det som nevnt være transportører som i utgangspunktet oppkrever import-mva fra kunden i stedet for at kunden må betale mva til selgeren. Dette vil kunne ha praktiske og økonomiske konsekvenser for kunden som vi anbefaler at man ser nærmere på før man evt. velger denne løsningen.  

Det er viktig å merke seg at det også er detaljer bl.a. knyttet til merking av vareforsendelser, praktiske tollprosedyrer, reduserte mva-rater osv som myndighetene i EU vil måtte utpensle i mer detalj frem til iverksettelsen av reglene neste sommer.

Konklusjon

De nye e-commerce-reglene i EU en formidabel endring sammenlignet med dagens situasjon. For norske bedrifter er det både utfordringer og muligheter som følger av de nye reglene.

Den enkelte virksomhets forretningsmodell, samarbeidspartnere og vareflyt/distribusjon vil ha betydning for hvordan virksomheten blir berørt av de nye reglene. Dette er det viktig å analysere konkret i forkant, og evt. gjøre tilpasninger for å redusere kostnadene ved å tilby e-commerce til kunder i EU. For mange virksomheter vil det blant annet være nødvendig med tilpasninger i regnskapssystemet, som det er nødvendig å initiere i god tid før iverksettelsen

Ta gjerne kontakt for en nærmere diskusjon om disse spørsmålene.

                                                                        ***
Dette blogginnlegget er skrevet av Luis Baron og Per Kirknes. 

Per Kirknes

Per Kirknes

Mitt navn er Per Kirknes og jeg jobber som advokat i PwC. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift og toll, med særlig fokus på internasjonale forhold og cross border transactions. Jeg har arbeidet i PwC siden 2010, og har også erfaring fra tollmyndighetene.

My name is Per Kirknes, and I am an Attorney at Law working in the indirect tax team in PwC Oslo. I specialize in international trade with goods, including domestic and international VAT issues, as well as customs and excise duties. My work is often related to cross-border transactions, including structuring of supply chains and analyses of intra-group transactions. I also provide advice related to specific customs issues like valuation, origin, classification and customs procedures. I have been with PwC since 2010. Prior to that I worked ten years with development of the Norwegian customs legislation in the Directorate of Customs and Excise.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i revidert nasjonalbudsjett for 2022

Revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble lagt frem kl 10.45 i dag.  Det er få store nyheter på skatte- og avgiftsområdet, hvor blant annet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Høringsforslag om innføring av generell merverdiavgift på fjernleverbare tjenester levert til Norge

Norske skattemyndigheter har publisert et høringsforslag om å innføre norsk merverdiavgift på alle typer fjernleverbare tjenester. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Oppdeling av (fylkes-)kommuner - unngå unødvendig merverdiavgiftskostnader

Regjeringen har åpnet for at fylkeskommuner og kommuner som søker om oppdeling skal få sin søknad behandlet. En oppdeling vil ha en rekke ...

Les artikkelen