<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Forslag om endring av tollreglene for lavverdisendinger - avvikling av 350 kr unntaket

‹ Tilbake til artikler

Den 2.12.2022 sendte Finansdepartementet på høring forslag om å avvikle det midlertidige deklareringsunntaket for innførsel av varer med verdi under 350 kroner. 

Høringsnotatet indikerer at Tolletaten intensiverer kontrollen med varer som innføres til Norge. Det foreslås flere tiltak innrettet mot å styrke etterlevelsen av VOEC-ordningen. 

For utenlandske selgere som ikke er registrert etter VOEC-ordningen, vil forslaget innebære en mer ressurskrevende prosess enn dagens ordning. For norske selskaper, vil forslaget fjerne den konkurransefordelen som utenlandske nettbutikker har hatt ved salg til norske kunder.

Bakgrunn

Etter den forenklede registreringsordningen VOEC (Vat on E-Commerce) er hovedregelen at varer som er omfattet av ordningen ikke er underlagt deklarasjonsplikt. I stedet betaler kunden merverdiavgift samtidig som det betales for varen og eventuelle fraktkostnader. 

Deklareringsunntaket gjelder for alle VOEC-varer, uavhengig av verdi, og forutsetter at transportøren/speditøren oppgir selgers VOEC-nummer til tollmyndighetene ved grensepassering. Dersom VOEC-nummeret ikke fremkommer av forsendelsen, må varene tollbehandles etter de ordinære reglene. 

Da 350-kronersgrensen for toll- og avgiftsfri innførsel av varer ble avviklet i 2020, var det usikkerhet om selgere ville merke lavverdisendinger på korrekt måte, og om selgere med varer med verdi under 350 kroner ville følge de nye reglene og registrere seg. Det ble derfor innført midlertidig unntak fra deklareringsplikten for alle vareforsendelser med verdi under 350 kroner. 

Avvikling av deklareringsunntaket for varer med verdi under 350 kroner

Finansdepartementet foreslår i høringsnotatet å avvikle deklareringsunntaket for lavverdisendinger fra selgere som ikke er registrert for VOEC. 

For disse selgerne vil forslaget innebære en mer ressurskrevende prosess enn dagens ordning. Varer som ikke er omfattet av VOEC-ordningen må tolldeklareres og selgeren/mottakeren må betale et fortollingsgebyr til transportør/speditør. Fortollingsgebyret ligger på omtrent 200 kroner, som for mange lavverdisendinger utgjør mer enn verdien for den importerte varen. Det vil derfor være fordelaktig for selger å registrere seg etter VOEC-ordningen dersom vilkårene er oppfylt. 

De foreslåtte reglene oppfordrer derfor virksomheter å registrere seg etter VOEC-ordningen og til å merke lavverdisendinger med VOEC-nummer. 

Forslaget vil også fjerne konkurransefordelen utenlandske nettbutikker har hatt ved salg til norske kunder. Utenlandske selgere vil ikke lenger kunne unndra merverdiavgift ved innførsel av varer til Norge. Det bidrar til likere konkurransevilkår mellom norske og utenlandske selgere. 

Finansdepartementet foreslår tiltak som tar sikte på å styrke etterlevelsen av VOEC-ordningen. Disse tiltakene omfatter:

  • Plikt for transportøren til å opplyse om forsendelsens VOEC-nummer
  • Adgang til samlefortolling av varer med verdi under kroner 350
  • Månedsoppgjør for speditørers innbetaling av toll- og merverdiavgift

Tiltakene gir selgeren både plikter og rettigheter, og skal motvirke feil, misbruk, men samtidig sørge for raskere levering av varer til kundene.

Plikt for transportøren til å opplyse om forsendelsens VOEC-nummer digitalt

For å sørge for at forsendelser er korrekt merket med VOEC-nummer, har departementet foreslått å gjøre det obligatorisk for den som innfører en VOEC-vare å opplyse om VOEC-nummeret til tollmyndighetene. Etter forslaget vil det være selgeren som har den primære forpliktelsen til å sikre at forsendelsens VOEC-nummer opplyses til tollmyndighetene. Sekundært blir det transportøren/speditøren sitt ansvar å fortolle varene dersom VOEC-nummeret ikke er opplyst.

Tiltaket er en forlengelse av opplysnings- og meldeplikten som følger av ny vareførselslov. Forslaget presiserer at denne opplysnings- og meldeplikten også omfatter informasjon om  VOEC-nummer. 

VOEC-nummeret skal gis til tollmyndighetene digitalt. Forslaget inngår derfor som del av den digitale omstillingen og utvidelsen i Tolletaten (“Digitoll”).

Samlefortolling av varer med verdi under kroner 350 letter den administrative byrden

Speditører kan gis tillatelse til å samlefortolle flere varer i en tolldeklarasjon. Ordningen med samlefortolling gjelder varesendinger til privatpersoner med verdi mellom 350 kroner og 3.000 kroner, der antall årlige varesendinger er minimum 50.000. 

Foretak som ønsker å søke om tillatelse til å samlefortolle varer må være registrert i Foretaksregisteret. I tillegg må foretaket være et selvstendig eller uavhengig transportselskap som står for innførsel og deklarasjon av varesendinger. Transporttilbudet må være allment tilgjengelig og foretaket må ha bevilling som tollagerholder A med tillatelse til elektronisk overføring av deklarasjoner i TVINN. 

Departementet foreslår å utvide anvendelsesområdet for samlefortollinger slik at også varer med verdi under 350 kroner vil kunne samlefortolles. Kravet til “vesentlig omfang” vil settes ned fra minimum 50.000 forsendelser årlig til minimum 10.000 forsendelser årlig. 

Forslaget vil bidra til at flere virksomheter kan benytte samlefortolling for å deklarere forsendelser av lav verdi til privatpersoner. Dette vil derfor kunne lette byrden/kostnadene som selger får ved ordinær fortolling, og som igjen kan medføre lavere gebyrer for privatpersoner. 

Det er likevel uklart hvordan dette vil løses i praksis, da gjennomføringen ikke er nærmere omtalt i høringsnotatet. 

Månedsoppgjør for speditørers innbetaling av toll- og merverdiavgift for varer med verdi under 3 000 kroner

Det er foreslått ny betalingsordning for varesendinger med verdi under 3 000 kroner som fortolles av speditør i en samledeklarasjon. Speditøren kan etter forslaget søke om at toll og avgifter betales den 18. neste måned. 

Denne ordningen er valgfri, og vil kunne benyttes ved import av varer fra selgere som ikke er registrert etter VOEC-ordningen. 

                                                                            ***

Høringsfristen til lovforslaget er satt den 2. mars 2023, og høringsnotatet finner du her. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende diskusjon om forslaget.

Innholdet i bloggen er ment som generell informasjon, og skal ikke anses som juridisk rådgivning. Innholdet er ofte forenklet og er ikke tilpasset mottakers konkrete situasjon. I tillegg kan det ha kommet endringer etter at bloggen ble publisert som ikke er reflektert. Vi anbefaler derfor at det søkes profesjonell bistand. Advokatfirmaet PwC AS tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i bloggen, herunder beslutninger som helt eller delvis er basert på innholdet.

Karoline Nordermoen

Karoline Nordermoen

Mitt navn er Karoline Nordermoen og jeg jobber som advokatfullmektig/associate i Advokatfirmaet PwC. Jeg bistår både norske og utenlandske klienter med merverdiavgiftsrettslige spørsmål, og jobber hovedsakelig med import/eksport, toll og særavgifter.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

MVA-behandling av CCS-tjenester (carbon-capture-storage) - viktig avklaring fra Skatteetaten

Det har lenge vært uklart hvordan såkalte CCS-tjenester (carbon-capture-storage) skal behandles avgiftsmessig. Usikkerheten har knyttet seg ...

Les artikkelen
Les artikkelen

SAF-T krav for finansvirksomheter mv. husk frist 31.12.2023

Skatteetaten publiserte i februar 2022 en prinsipputtalelse som avklarte flere spørsmål knyttet til kravet og innholdet i en SAF-T fil for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye retningslinjer for justeringsavtaler fra Oslo kommune - mulighet for utbetalinger av historiske mva-justeringsbeløp

Oslo kommune har vedtatt nye retningslinjer for overtakelse av justeringsrett og -plikt. Dette innebærer at private utbyggere som har ...

Les artikkelen