<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Forslag om endringer i rentebegrensningsregelene

Innlegg Julie_ESG.jpg ‹ Tilbake til artikler

Innlegg Julie_ESG.jpg

Finansdepartementet publiserte 4. mai forslag om endringer i de norske rentebegrensningsregelene som innebærer at reglene utvides til også å omfatte ekstern gjeld. Dersom netto rentekostnader overstiger 25% av skattemessig EBITDA, skal både interne og eksterne rentekostnader avskjæres.

Dagens rentebegrensningsregler innebærer at rentekostnader fra nærstående parter bare er fradragsberettiget innenfor 25% av skattemessig EBITDA dersom netto rentekostnader overstiger NOK 5 mill. Renter på ekstern gjeld er i dag fullt ut fradragsberettiget med mindre det foreligger sikkerhetsstillelser fra en nærstående part.

For å unngå å ramme “ordinære låneforhold” jf. Stortingets skatteforlik, innføres en todelt unntaksregel som tar utgangspunkt i egenkapitalandelen i regnskapsmessig balanse.

De nye reglene innebærer i hovedtrekk:

  • Også ekstern gjeld vil være gjenstand for begrenset fradragsrett (25% av skattemessig EBITDAfor norske selskaper som er del av et internasjonalt konsern. Rene norske konsern vil ikke bli rammet av de nye reglene.
  • Reglene kommer kun til anvendelse dersom total netto rentekostnad i den norske delen av konsernet overstiger NOK 10 mill.  
  • For å unngå å bli rammet av de nye reglene, finnes det to mulige unntaksregler. Skattyter kan godtgjøre at:
  1. Forholdet mellom egenkapital og gjeld i selskapet er lik eller høyere enn forholdet mellom egenkapital og gjeld i konsernregnskapet som selskapet er en del av, eller
  2. Forholdet mellom egenkapital og gjeld i den norske delen av konsernet er lik eller høyere enn forholdet mellom egenkapital og gjeld i konsernet som helhet.

Når egenkapitalandelen skal beregnes legger Finansdepartementet opp til at det skal gjøres flere justeringer for å sikre riktig sammenligningsgrunnlag. Konserngoodwill og andre konsernmerverdier som relaterer seg til den delen av konsernet som skal sammenlignes med resten, skal legges til. Badwill og mindreverdier skal trekkes fra. I tillegg skal det justeres dersom selskapets gjeld er ulikt verdsatt i konsernregnskapet og selskapsregneskapet (eventuelt den norske delen av konsernet).

I tillegg skal egenkapitalandelen justeres for aksjer og andeler i og fordringer mot andre konsernselskaper (eventuelt konsernselskaper som ikke inngår i den norske delen av konsernet) slik at aksjer og andeler reduserer egenkapital og balansesum, mens fordringer reduserer gjeld og balansesum.

Formålet med justeringene er å sikre at de to unntaksreglene skal gi best mulig sammenligningsgrunnlag, samt at det ikke skal lønne seg å plassere utenlandske døtre inn under norske konsernselskaper for å øke egenkapitalandelen.

De nye reglene vil naturlig nok være gunstigere for de selskapene som i dag rammes av rentebegrensningsreglene, men som kan vise at egenkapitalen i selskapet eller den norske delen av konsernet er minst like høyt som på egenkapitalen på konsernnivå. De som ikke kvalifiserer for noen av unntakene og har ekstern finansiering, risikerer å få en vesentlig skatteskjerpelse.

De selskapene som kan bli særlig hardt rammet er norske konsern med virksomhet i utlandet, men en vesentlig del av finansieringen i Norge. Selv om den utenlandske virksomheten relativt sett ikke er stor, vil den, dersom utenlandsvirksomheten har lavere gjeldsgrad enn resten av konsernet, kunne medføre at all ekstern finansiering i konsernet blir rammet av de nye reglene. Det vil på kort sikt, inntil andre land har innført like regler, medføre at Norge blir et dårligere land å etablere konsernspissen i.

Høringsfrist er satt til 3. august og reglene er forventet å tre i kraft med virkning for inntektsåret 2018.

Steinar Hareide

Steinar Hareide

Jeg heter Steinar Hareide og er partner i Advokatfirmaet PwC. Jeg har nesten 20 års erfaring med å gi råd til norske og internasjonale konserner vedrørende kompliserte problemstillinger innenfor norsk og internasjonal bedriftsbeskatning. Mine spesialområder er M&A, shipping/offshore, transfer pricing samt generell bedriftsbeskatning.

My name is Steinar Hareide and I am a partner within Tax and Legal Services in PwC. I have almost 20 years of experience advising Norwegian and international groups on complex issues within Norwegian and international taxation. My areas of expertise are within M&A, shipping/offshore, transfer pricing and general corporate taxation.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Regulering av prisråd for havbruk er sendt på høring - store konsekvenser for oppdrettsselskapene

Da forslaget om grunnrenteskatt på havbruk ble plukket opp av skuffen igjen i september 2022, var Regjeringens opprinnelige forslag at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skattemessig innbetalt kapital - Hva er det og hvorfor er det viktig?

Skattemessig innbetalt kapital er midler som aksjonærer har tilført selskapet. Disse midlene er det anledning for personlige aksjonærer til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Fast driftssted, et overblikk

Når grenseoverskridende handel øker, blir fast driftssted et nøkkelbegrep i internasjonal skatterett. I denne artikkelen tar vi en titt på ...

Les artikkelen