<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Forslag om å redusere til en merverdiavgiftssats i Norge

kvitteringer ‹ Tilbake til artikler

Onsdag 15. mai 2019 avga ekspertutvalget oppnevnt av Finansdepartementet en utredning angående potensielle endring i dagens merverdiavgiftssystem. Utvalget var bedt om å utrede et enklere system for merverdiavgift med færre satser.

Dagens system

Dagens system for merverdiavgift bygger på et system med flere differensierte satser. Disse er henholdsvis 0 %, 11,11 %, 12 %, 15 % og 25 %.

Utvalget foreslår redusere til en sats

Utvalget foreslår å fjerne de lavere satsene og avvikle fritaket enkelte aktører har med å ikke betale merverdiavgift. Flertallet i gruppen foreslår at det økte provenyet skal brukes til å redusere satsen til 23 %.  

Ekspertgruppen mener at avgiftssystemet ikke er egnet til å påvirke adferd og at den økte kostnaden for forbrukere ved satsøkningen, må skje gjennom målrettede virkemidler.

Gjennomføringen og virkningen av et nytt system

Tiltakene vil innebære betydelige omstillinger for enkelte aktører. Dette gjelder særlig de aktører som i dagens modell er omfattet av nullsatser og den laveste reduserte satsen. Utvalget foreslår at omleggingen skal skje gradvis, og i to skritt.

Utvalget foreslår som et første skritt å avvikle den reduserte satsen for matvarer og å innføre merverdiavgift med lav sats (12 %) for fritatte varer og tjenester. De fritatte varene og tjenestene, og tjenestene som i dag er omfattet av den lave merverdiavgiftssatsen avgiftsbelegges dermed med 12 %, mens øvrige varer og tjenester avgiftsbelegges med alminnelig merverdiavgiftssats. Selv om reformen gjennomføres i to trinn, er det viktig at den blir gjennomført etter en forutbestemt, og kjent, plan og i løpet av en begrenset periode. Utvalget foreslår maksimalt tre år.   

Det er viktig å merke seg at utvalget har avgrenset mot fritaket knyttet til eksport, slik at det ikke vil omfattes av forslaget.

Basert på min erfaring, krever en slik to-faset omlegging mye av alle aktører i næringslivet. Departementet bør derfor vurdere om det er hensiktsmessig med en slik løsning. Det innebærer at alle skattemeldinger for merverdiavgift må endres flere ganger. Tilsvarende må løsninger for ERP systemer og SAF-T rapportering endres for alle aktører. Dette er svært kostnadskrevende i tre års perioden.

Videre vil en satsøkning kunne være svært negativt for mange aktører som har nytt godt av indirekte subsidiering gjennom merverdiavgiftssystemet.

På sikt er det godt mulig at en slik økning vil være enklere for næringslivet, men jeg stiller meg spørrende til om hvordan denne økningen vil påvirke forbrukerne som vil sitte igjen med den økte kostnaden.

Finansminister Siv Jensen motsetter seg forslaget

Finansminister Siv Jensen, slår i en kort kommentar fast, at regjeringen på generell basis er opptatt av å holde skatter og avgifter nede for folk flest. På bakgrunn av dette ser ikke Jensen for seg at regjeringen kommer til å fjerne alle lav og nullsatser.

Marit Barth

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon. Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utleie av fast eiendom til private og kommunale barnehager - Norge klaget inn til ESA

Norge er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, da Klager mener at ulik mva-status for utleier av fast eiendom til kommunale og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen