<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Forslag om særavgift på e-sigaretter og andre nikotinholdige produkter

‹ Tilbake til artikler

Forslag om å innføre særavgift på e-sigaretter og andre nikotinholdige produkter er sendt på høring. Høringsfristen er 18. mars. Bransjen har derfor kort frist for å komme med innspill til forslaget.

Harmonisering med EU regler 

I Norge er det i dag forbudt å importere og selge nye tobakks- og nikotinvarer som f.eks nikotinholdige e-sigaretter/e-væske, nikotinsnus uten tobakk og produkter med oppvarmet tobakk.  Forbudet vil oppheves når EUs tobakksdirektiv (2014/40/EU)  trer i kraft i Norge. Helse- og omsorgsdepartementet antar at nytt regelverket kan tre i kraft i 2021 og at forbudet vil erstattes med en ny registreringsordning for e-sigaretter/e-væske og en ny godkjenningsordning for andre nye tobakks- og nikotinvarer.

Helse- og omsorgsdepartementet har anbefalt å regulere e-sigaretter i tråd med EUs tobakksdirektiv, der det legges til grunn at e-sigaretter med de tillatte nikotinverdier anses som et tobakksrelatert produkt ved fritt salg i markedet. 

EU-landene har implementert ovennevnte tobakksdirektiv og en rekke land har innført en form for særskilt skattlegging av e-sigaretter/e-væsker. 

Det er mulig å komme med høringsinnspill knyttet til beregningen av avgiften 

Import og innenlandsk produksjon av sigarer, sigaretter, røyketobakk, karvet skråtobakk, råtobakk i forbrukerpakninger, skråtobakk, snus, sigarettpapir og sigaretthylser er i dag omfattet av avgiftsplikten etter Stortingets vedtak om avgift på tobakksvarer. Videre er tobakksvarer som er ment eller egnet som erstatning for avgiftspliktige varer omfattet av avgiftsplikten, dersom departementet gir forskrift eller fatter enkeltvedtak om dette. E-sigaretter, e-væske og andre nikotinvarer omfattes imidlertid ikke av denne bestemmelsen, siden slike varer ikke er tobakksvarer.

Finansdepartementet foreslår derfor at e-væske og andre nikotinvarer legges til som avgiftspliktige produkter i Stortingets avgiftsvedtak om avgift på tobakksvarer m.v. Det foreslås at e-væske avgiftsberegnes med sats per milliliter væske og at andre nikotinvarer avgiftsberegnes per gram av pakningens nettovekt. Ut fra avgiftstekniske grunner og kontrollmessige hensyn foreslås det ingen differensiering etter nikotininnhold.  Gjennom høringen ber imidlertid Finansdepartementet om  eventuelle forslag til differensiering av avgiftssats etter nikotin per milliliter i e-væsken, da dette i utgangspunktet vil gi en riktigere avgift for høykonsentrert nikotinholdig e-væske.

E-væske og andre nikotinvarer omfattes av forslaget

Det foreslås at avgiftspliktens omfang avgrenses til e-væske og andre nikotinvarer. Videre foreslås e-væske definert som væske som inneholder inntil 20 miligram nikotin per mililiter, noe som tilsvarer maksimalt tillatt konsentrasjon etter EUs tobakksdirektiv. Andre nikotinvarer foreslås definert som nikotinvarer som anvendes i munn eller nese, med unntak av e-væske, tobakksprodukter og legemidler. 

Produsenter og importøres omfattes av forslaget

Det er produsenter og importører av avgiftspliktige varer som er ansvarlige overfor skattemyndighetene for riktig beregning og betaling av avgiften. Norske produsenter av slike varer er registreringspliktige for avgiften hos skattemyndighetene, mens importører kan registreres hos skattemyndighetene. Selskap registrert for særavgift hos skattemyndighetene plikter blant annet å levere særavgiftsmelding og betale særavgift en gang i måneden. For importører som ikke er registrert for særavgift hos skattemyndighetene og for privatpersoner oppstår avgiftsplikten ved import. 

Import av e-væske ved reiser fra utlandet  

Reisende fra utlandet kan ta med seg en toll- og avgiftsfri kvote, dersom de har oppholdt seg i utlandet i minst 24 timer og verdien av varene som importeres totalt ikke overstiger 6 000 kroner. For alkohol og tobakksvarer er det fastsatt særskilte mengdebegrensninger. Reisende som har oppholdt seg i utlandet i mindre enn 24 timer, kan ta med alkohol- og tobakksvarer innenfor kvoten avgiftsfritt dersom varene er kjøpt i beskattet stand i et EØS-land. Det foreslås nå tilsvarende regler for nikotinvarer. I følge forslaget vil det bli en kvote på 20 milliliter e-væske og 200 gram andre nikotinvarer. Aldersgrensen på 18 år som gjelder for tobakksvarer, vil også gjelde for e-væske og andre nikotinvarer. 

Slik som det gjelder for alkohol og tobakksvarer, vil det også for e-væske og andre nikotinvarer bli anledning til såkalt forenklet fortolling. Forenklet fortolling er en ordning der reisende som bringer med seg slike varer utover den toll- og avgiftsfri kvoten, kan fortolle slike varer etter egne satser. Det er særskilte mengdebegrensinger for forenklet fortolling. Det foreslås forenklet fortolling av inntil 40 ml e-væske og inntil 400 gram andre nikotinvarer. 

Tollforskriften har også egne bestemmelser om proviantering til skip og luftfartøy som forlater landet. Videre er det bestemmelser om hvor mye proviant skip og luftfartøy som ankommer landet kan ha med, uten å fortolle varene. Det er kvotebegrensninger for alkohol- og tobakksvarer. På tilsvarende måte foreslås det bestemte kvoter for e-væske og andre nikotinvarer. 

Forslag til avgiftssatser og endringer i Stortingets avgiftsvedtak er ikke del av høringen, men vil bli foreslått for og vedtatt av Stortinget senere. Endringer i avgiftsvedtakene skjer gjerne i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett eller i forbindelse med arbeidet med Statsbudsjettet. Høringsfristen er 18. mars 2021. Vi har bred erfaring med utarbeidelse av høringsinnspill og tar gjerne en uforpliktende diskusjon dersom din virksomhet planlegger å importere/produsere e-væske og dermed rammes av forslaget.

Kjetil Øpstad

Kjetil Øpstad

Jeg heter Kjetil Øpstad og jeg jobber som tollrådgiver i Advokatfirmaet PwC. Jeg har arbeidet i PwC siden 2014, og til daglig jobber jeg med rådgivning om særavgifter, toll og innførselsmerverdiavgift.

Med 18 års erfaring fra Tollvesenet, hvor jeg har jobbet som spesialrevisor både i lokalforvaltningen og i Toll- og avgiftsdirektoratet, har jeg bred og variert erfaring med særavgifter, toll og innførselsmerverdiavgift. Dette kan være et komplekst område, men med min bakgrunn fra både den praktiske siden i en tollregion og på et mer strategisk nivå i direktoratet har jeg god erfaring å spille på. Jeg bistår derfor gjerne med generell rådgivning, utforming av søknader eller klager på vedtak, i forbindelse med bokettersyn med videre.

My name is Kjetil Øpstad and I work as a Customs advisor at PwC Tax and Legal Services. I have worked for the Customs authorities for 18 years, and as an educated Customs officer and Customs auditor, I work mainly with issues related to import/export of goods, customs/excise duties and import-VAT. I have been associated with the VAT, Customs and World Trade department of the Law firm since 2014, and assist clients with advice and compliance with obligations and regulations related to import/export of goods and excise duties. If any questions or comments, feel free to contact me.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2024

Statsbudsjettet for 2024 ble lagt frem kl 09.00 i dag. Her følger en oversikt over de viktigste forslagene til endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kan spare 45 MNOK i året på forenklet momsregistrering (VOEC)

Det svenske selskapet Boozt har nettopp vunnet en sak mot Skatteetaten i Oslo tingrett. Boozt fikk medhold i at selskapet har rett til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Import av bearbeidede landbruksvarer - Utnytter du mulighetene i RÅK-ordningen?

Råvarepriskompensasjon eller RÅK som det forkortes, har til formål å utjevne konkurransevilkårene for produsenter av bearbeidede ...

Les artikkelen