<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Forslag til nye avgiftsfritak ved omorganiseringer

‹ Tilbake til artikler

pwc-portugal

Finansdepartementet sendte på fredag et forslag på høring om at virksomheter som kan omorganiseres skattefritt også skal slippe å betale omregistreringsavgift og dokumentavgift.

Ved skattefri omorganisering må virksomheter i dag i noen tilfeller betale dokumentavgift for eiendommer og omregistreringsavgift for kjøretøy. Dette har skapt problemer og hindringer for omstillingsprosesser. Avgiftene har for eksempel satt en stopper for planer om utfisjonering av leasingbilparker eller omdannelse fra eiendoms ANS til AS. Dokumentavgiften og omregistreringsavgiften har gjort slike omorganiseringer lite lønnsomme eller medført at virksomheter har vurdert andre former for omorganisering som ikke utløser avgift. Forslaget til endringer innebærer derfor en lettelse for de næringsdrivende og det vil kunne bli lettere å gjennomføre omstillinger.

«Direkte fritak»

Det er foreslått å legge opp fritakene som «direkte fritak». Det vil si at det ikke skal innbetales avgift dersom vilkårene for fritak er oppfylt på tidspunktet hvor de endrede eierforholdene registreres i grunnboken eller motorvognregisteret. En refusjonsordning har også blitt vurdert, men ble forkastet da dette ville medført en likviditetsmessig belastning for næringslivet og økte økonomiske og administrative konsekvenser både for avgiftsmyndighetene og den refusjonsberettigede.

Fritakene knyttes opp mot skattelovens regler om omorganiseringer med skattemessig kontinuitet. Det legges imidlertid opp til at det ikke skal være et vilkår at gjennomføringen av omorganiseringen faktisk skjer med skattemessig kontinuitet. Det er likevel et vilkår at omorganiseringen gjennomføres på en måte som ville muliggjort skattemessig kontinuitet.

Dokumentasjonskrav

For å dokumentere at vilkårene for fritak for dokumentavgift er oppfylt er det lagt opp til at det må oppgis etter hvilken bestemmelse omorganiseringen er eller kunne ha vært gjennomført med skattemessig kontinuitet, hvilke virksomheter som har tatt del i omorganiseringen og når omorganiseringen har funnet sted. I tillegg må man kunne dokumentere at disse opplysningene er korrekte.

Ved fritak for omregistreringsavgift som følge av fusjon, skal det som i dag fremlegges dokumentasjon fra foretaksregisteret som viser at fusjon er foretatt mellom de aktuelle selskapene. Dokumentasjonen kan fremlegges på trafikkstasjonen.

Fritak for omregistreringsavgift som følge av omdannelser krever imidlertid saksbehandling hos tollregionen. Det kan enten innvilges forhåndsfritak eller gis refusjon av betalt avgift ved søknad i etterkant.

Innføres raskt

De nye fritakene er foreslått å tre i kraft 1. januar 2016. For at fritaket skal komme til anvendelse må altså den formelle omorganiseringen og tinglysning av eiendom/omregistrering av kjøretøy ha funnet sted etter dette tidspunktet.

De foreslåtte reglene vil etter min mening medføre en positiv forenkling for de næringsdrivende i omstillingsprosesser. Avgiftskonsekvensene har i noen tilfeller ført til at skattefri omorganisering ikke har blitt gjennomført. Skattelovens bestemmelser om skattemessig kontinuitet er ment å tilrettelegge for at virksomheter kan organiseres på en optimal måte. At slik omorganisering ikke lenger vil hindres av avgifter er en positiv utvikling for næringslivet.

Synne Hangeland

Synne Hangeland

Jeg heter Synne Hangeland og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Til daglig jobber jeg med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Jeg har jobbet med merverdiavgift siden 2013, og bistår både nasjonale og internasjonale selskaper. Merverdiavgift er et område med stadige lovendringer og et komplisert regelverk. Målet mitt er derfor å spre kunnskap og gi gode og nyttige råd.

Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe du lurer på.

My name is Synne Hangeland and I work as a lawyer at PwC Tax and Legal Services. I assist clients with general VAT advice on Norwegian and international VAT matters, as well as in connection with national and cross border restructurings. I have worked at PwC Tax and Legal Services since 2013. If you have any questions, comments or input, feel free to contact me!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Forslag til endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsarbeid

Denne bloggartikkelen gir en oversikt over Finansdepartementets forslag til endring av dagens regler for tidfesting av merverdiavgift ved ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Forenklet ordning for betalingsutsettelse

En forenklet søknadsordning om betalingsutsettelser av de fleste skatte- og avgiftskrav er nå vedtatt, slik at næringsdrivende som blant ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen