<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Forslag til endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsarbeid

‹ Tilbake til artikler

Denne bloggartikkelen gir en oversikt over Finansdepartementets forslag til endring av dagens regler for tidfesting av merverdiavgift ved løpende fakturering av bygge- og anleggsarbeid. Reglene er ment å redusere likviditetsulempene som oppstår for entreprenørene etter gjeldende regler, ved uenighet om fakturerte beløp underveis i byggeprosessen.

Dagens regelverk

Hovedregelen er at faktura skal utstedes ved levering av en vare eller tjeneste. Bokføringsforskriften inneholder imidlertid et unntak for bygge-og anleggsarbeider, hvor salgsdokumentet skal utstedes i samsvar med bygge- og anleggsarbeidets fremdrift. Samtidig skal merverdiavgiften tidfestes i den terminen fakturaen utstedes.

Etter de gjeldende reglene plikter dermed entreprenøren ved bygge- og anleggsarbeider å fakturere oppdragsgiver med mva  i samsvar med prosjektets fremdrift, typisk ihht. en fremdriftsplan som angir delbetaling ved nærmere bestemte milepæler underveis i prosjektet. Entreprenøren må dermed både rapportere og innbetale mva i tråd med fakturaene som utstedes underveis i prosjektet, selv om oppdragsgiveren bestrider og nekter å betale kravet. Merverdiavgiften på de fakturerte beløpene blir dermed en ren likviditetsbelastning for entreprenøren, frem til beløpet eventuelt betales eller kan konstateres som endelig tapt.

Det samlede beløpet som er gjenstand for tvist i bygg- og anleggsindustrien utgjør flere milliarder kroner årlig. På bakgrunn av likviditetsulempene de gjeldende reglene om tidfestingen av merverdiavgift påfører entreprenørene, har bransjen fremmet ønske om regelverksendringer. Finansdepartementet har i høringsnotat, datert 17. juni 2020 lagt frem sine forslag til endringer i bokføringsforskriften § 8-1-2a. 

Endringsforslaget

I høringsnotatet foreslås det å endre bokføringsforskriftens krav til utstedelse av salgsdokument. Finansdepartementet foreslår å videreføre utgangspunktet om fakturering i samsvar med arbeidets fremdrift, idet departementet oppfatter at dette er en innarbeidet og i utgangspunktet praktisk ordning for partene. Departementet foreslår imidlertid følgende endringer:

  • I de tilfellene oppdragsgiver enten ikke vil betale, eller kun vil betale et lavere beløp enn det som er avtalt i fremdriftsplanen for byggeprosjektet (f.eks. fordi kravet er omstridt), skal det gis anledning til å utsette faktureringen frem til arbeidet er “fullført”. Tidfestingen av merverdiavgiften på beløp oppdragsgiveren ikke vil betale utsettes dermed til arbeidet er "fullført", og entreprenøren plikter kun å fakturere kunden med mva før dette tidspunktet hvis det faktisk mottas betalinger for fullført arbeid eller materiale som tilføres byggegjenstanden.  
  • Dersom faktura allerede har blitt utstedt i henhold til fremdriftsplanen, og oppdragsgiver ikke betaler hele eller deler av beløpet, skal entreprenøren få mulighet til å kreditere og korrigere fakturaen. Entreprenøren kan dermed unngå å måtte betale utgående mva på vederlag kunden ikke betaler før fullføring, selv om han i utgangspunktet har fakturert delbetalingen(e) i samsvar med fremdriftsplanen. 

Følgelig vil det først være ved fullføringstidspunktet at det utløses en ubetinget faktureringsplikt. Fristen for å fakturere vil være senest innen én måned etter utløpet av den alminnelige oppgavetermin som bygge- eller anleggsarbeidet fullføres, jf. den gjeldende tidsfristen for fakturering i bokføringsforskriften § 8-1-2a første ledd.

Et unntak fra muligheten til å utsette faktureringen og periodiseringen av mva til arbeidet er fullført, gjelder imidlertid for tilfellene hvor entreprenøren faktisk mottar delbetalinger i samsvar med prosjektets fremdrift. I slike tilfeller må det naturlig nok utstedes faktura med mva for det mottatte beløpet.

Nærmere om når arbeidet er “fullført”

Departementet legger til grunn at arbeidet alltid skal anses som fullført på det tidspunkt oppdragsgiveren tar kontraktsgjenstanden i bruk. Arbeidet kan imidlertid anses fullført på et tidligere tidspunkt avhengig av det privatrettslige forholdet mellom partene. I denne forbindelse er viktig å merke seg at departementet bl.a. mener at arbeidet må anses fullført ved overtakelse av kontraktsgjenstanden, selv om den ikke tas i bruk før på et senere tidspunkt.

Departementet har vurdert at det å utstede salgsdokument når arbeidet er “fullført”, kan gjøres i samsvar med EØS-avtalens regler om statsstøtte og de generelle rammene i bokføringsforskriftens § 5-2-2. Forslaget bærer dessuten preg av at departementet har latt seg inspirere av reglene i Sverige og Danmark. Blant annet vises det til at leveringstidspunktet som er avgjørende for tidfestingen av merverdiavgift for bygge- og anleggsarbeider i Sverige er når oppdragsgiveren har godkjent entreprisen.

Potensielle utfordringer som kan gi grunnlag for høringsinnspill fra de private aktørene

Etter vår oppfatning representerer høringsforslaget en positiv og ønsket utvikling av periodiseringsreglene for merverdiavgift at det gis adgang til å utsette fakturering til arbeidet er fullført. Forslaget vil redusere likviditetsbelastninger som oppstår etter dagens pliktbestemmelse om fakturering i samsvar med arbeidets fremdrift, og det er særlig en fordel at entreprenør har mulighet å kreditere fakturaen dersom oppdragsgiver nekter å betale også etter at faktura har blitt utstedt.

Vi ser imidlertid også at det kan oppstå en del utfordringer for de næringsdrivende aktørene også etter reglene departementet nå har foreslått, som danner grunnlag for at aktører som berøres av reglene bør vurdere å komme med høringsinnspill. Som nevnt gjelder dette ikke kun aktørene innenfor tradisjonell (onshore) bygge- og anleggsindustri, men også særlig aktører i offshore-industrien og verftsindustrien som gjennomfører større byggeprosjekter. Potensielle ulemper som det er verdt å se nærmere på i forbindelse med et høringsinnspill kan bl.a. være følgende: 

  • Da det kun gis anledning til å utsette faktureringen frem til “fullføring”, vil ikke de nye reglene avhjelpe eventuelle likviditetsulemper som oppstår når oppdragsgiver bestrider kravet og nekter betaling etter fullføringstidspunktet. Ved "fullføring" av byggeprosjektet må som nevnt hele beløpet entreprenøren mener han har krav på faktureres med mva. Mange byggeprosjekter resulterer i langvarige tvister som gjelder store beløp, og reglene om fakturering og tidfesting av merverdiavgiften kan derfor fortsatt innebære store likviditetsulemper for de private aktørene.
  • Departementet synes å ha vurdert alternative løsninger for å utsette tidfestingstidspunktet for omtvistede krav ytterligere, men har kommet til at man ikke vil foreslå dette. Både EØS-avtalens forbud mot statsstøtte og dels risikoen for misbruk påpekes at vil sette begrensninger for dette. Vi mener at reglene bør gi mulighet for å utsette faktureringen lengre en fullføringstidspunktet i de tilfellene dette kommer på spissen. Selv om departementet ser utfordringer i forhold til statsstøtteregelverket og unndragelsesfare med ytterligere utsettelse, mener vi at det i samråd aktørene som berøres bør være mulig å identifisere en ordning som både ivaretar prinsippene om statsstøtte og hindrer misbruk. 
  • Klargjøring av at utstedelse av kreditnota med merverdiavgift for å utsette betalingen av merverdiavgift ikke medfører risiko for at aktørene erkjenner at de ikke har et krav mot kunden så lenge øvrig dokumentasjon klart nok dokumenterer at kravet reelt sett er omtvistet.
  • Forslaget kan potensielt medføre en reduksjon av tvistekostnader, noe som igjen kan medføre et høyere tvistenivå i de bransjene reglene gjelder.

Fristen for høring er satt til 3. august 2020. 

                                                                       ***
Dette blogginnlegget er skrevet av Espen Qvist, Maria Lippert og Simen Stokka. 

Maria Lippert

Maria Lippert

Jeg heter Maria Lippert og jobber som advokatfullmektig i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber i avdelingen for merverdiavgift, og bistår norske og internasjonale selskaper med salg av varer og tjenester, både i Norge og i utlandet. Jeg ønsker å formidle kunnskap gjennom bloggen ved å fremstille merverdiavgiftsrettslige temaer på en lettfattelig måte for leseren.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i revidert nasjonalbudsjett for 2022

Revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble lagt frem kl 10.45 i dag.  Det er få store nyheter på skatte- og avgiftsområdet, hvor blant annet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Høringsforslag om innføring av generell merverdiavgift på fjernleverbare tjenester levert til Norge

Norske skattemyndigheter har publisert et høringsforslag om å innføre norsk merverdiavgift på alle typer fjernleverbare tjenester. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Oppdeling av (fylkes-)kommuner - unngå unødvendig merverdiavgiftskostnader

Regjeringen har åpnet for at fylkeskommuner og kommuner som søker om oppdeling skal få sin søknad behandlet. En oppdeling vil ha en rekke ...

Les artikkelen