<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Momsfritak for elektroniske nyhetstjenester – siste utvikling

‹ Tilbake til artikler

IMG_1899

Finansdepartementet sendte i går en formell notifikasjon til ESA om det foreslåtte momsfritaket for elektroniske nyhetstjenester. En godkjennelse fra ESA er noe av det siste som gjenstår før fritaket kan innføres.

Det nåværende momsfritaket for aviser omfatter kun aviser på papir, mens nyheter i elektronisk form er avgiftspliktig med 25 %. Finansdepartementet ønsker å likestille dette, slik at det blir nullmoms uavhengig av hvilken teknologi og plattform som benyttes til formidling av nyhetene. I statsbudsjettet for 2016 ble det derfor foreslått å utvide dagens fritak. Du kan lese mer om innholdet i det foreslåtte fritaket her.

I notifikasjonen som nå er sendt til ESA legges det opp til at det utvidede fritaket skal omfatte tjenester som inneholder en bred dekning av nyhets- og aktualitetsstoff som er rettet mot allmennheten. Det vil altså være tjenestenes innhold som blir avgjørende for om fritaket kommer til anvendelse.

Kriteriene som stilles for å omfattes av fritaket er også inkludert i notifikasjonen. For å anses som en elektronisk nyhetstjeneste, må tjenesten;

  • hovedsakelig inneholde nyhets- og aktualitetsstoff fra ulike samfunnsområder
  • rette seg mot allmennheten
  • ha en ansvarlig redaktør
  • publiseres minst en gang i uken

Finansdepartementet og Kulturdepartementet opplyser at de har hatt en tett dialog med ESA vedrørende fritaket de siste månedene. De mener derfor det er grunn til å tro at behandlingen av den formelle notifikasjonen ikke vil ta lang tid.

På bakgrunn av dette legges det opp til at Skattedirektoratet skal sende forslag til en forskrift som inneholder de nærmere vilkårene for fritaket på høring før jul. I tillegg til kriteriene nevnt overfor vil innspill fra høringsinstansene bli hensyntatt før endelig forskrift fastsettes. Det tas deretter sikte på iverksettelse av fritaket fra 1. mars 2016.

Nå ser det altså ut til at vi endelig får en avklaring og en likebehandling mellom nyheter formidlet på papir og elektronisk! Du kan lese mer om den lange veien frem til et fritak for nyheter som formidles elektronisk her og her.

Ta gjerne kontakt eller legg igjen en kommentar hvis du har nærmere spørsmål knyttet til fritaket.

Synne Hangeland

Synne Hangeland

Jeg heter Synne Hangeland og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Til daglig jobber jeg med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Jeg har jobbet med merverdiavgift siden 2013, og bistår både nasjonale og internasjonale selskaper. Merverdiavgift er et område med stadige lovendringer og et komplisert regelverk. Målet mitt er derfor å spre kunnskap og gi gode og nyttige råd.

Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe du lurer på.

My name is Synne Hangeland and I work as a lawyer at PwC Tax and Legal Services. I assist clients with general VAT advice on Norwegian and international VAT matters, as well as in connection with national and cross border restructurings. I have worked at PwC Tax and Legal Services since 2013. If you have any questions, comments or input, feel free to contact me!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2020

Revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Hovedinntrykket er at det ikke er noen vesentlige endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

MVA: Lengre tidsfrist for justeringsavtaler?

I en ny dom har lagmannsretten godtatt en justeringsavtale som ble inngått 18 måneder etter overdragelse av et byggetiltak. Dette er mye ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - forskriften har kommet -10 viktige oppdateringer

17. april kom forskrift til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall. Forskriften ga flere avklaringer og ...

Les artikkelen