<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Full forvirring om moms og finansiell leasing

‹ Tilbake til artikler

Tidligere har det vært klart at finansiell leasing av gjenstander eller bygg har vært betraktet som utleie fra et merverdiavgiftsmessig synspunkt. Konsekvensen har vært at utleier har kunnet sikre seg fullt momsfradrag på anskaffelsen. En ny uttalelse fra Skattedirektoratet skaper nå full forvirring omkring moms og finansiell leasing.

Leasing = momspliktig utleie

Skatteetaten har ansett finansiell leasing som en utleietjeneste i merverdiavgiftsmessig forstand. Slik utleie er momspliktig, og det skal beregnes moms på leiebeløpene. Samtidig får utleier momsfradrag ved anskaffelse av tingen som skal leies ut.

Det har ikke vært nødvendig å forholde seg til begreper som «operasjonell» og «finansiell» leasing, når det gjelder moms. Begge deler har vært ansett som utleie, og derved har håndteringen av momsen vært enkel.

Leasing av fast eiendom

Ved utleie av bygg kan utleier frivillig momsregistreres for utleie til kommuner eller momspliktige leietakere. Dette innebærer at utleier kan få momsfradrag for alle byggekostnadene med en gang leiekontrakt er signert. Samtidig beregnes det moms på utleien, og denne momsen vil ofte kunne refunderes på kommunens eller leietakerens hånd.

Kjøp av fast eiendom

Ved kjøp av et bygg, blir momssituasjonen helt annerledes enn ved leie. Selger av bygget vil få en momsbelastning på byggekostnadene, enten ved manglende fradragsrett, eller ved fradragsrett kombinert med beregning av uttaksmoms. Momskostnaden kan likevel elimineres på kjøpers hånd ved at denne benytter justeringsrett, slik at momsen refunderes med en tidel pr år, i en 10 års periode etter fullføring av bygget.

Momsmessig er leie gunstigere enn kjøp. Ved leie er det mulighet for å få hele momsfradraget for byggekostnadene ved inngåelsen av leiekontrakten, mens ved kjøp må momsfradraget hentes ut over en 10 års periode. Det siste er likviditetsmessig en dårligere løsning. Momsbeløpene ved oppføring av bygg er ofte store, og den økonomiske forskjellen på kjøp og leie av bygg kan derfor bli betydelig.

Optimalt momsfradrag ved OPS-prosjekter

OPS er en forkortelse for Offentlig Privat Samarbeid. Slik samarbeid har bl.a. vært benyttet når kommunen skal oppføre bygg. Et privat selskap står for oppføringen av bygget, og leier dette ut til kommunen ved en langvarig leiekontrakt.

Skatteetaten har i slike tilfeller godtatt at OPS-selskapet kan frivillig momsregistreres for utleie, og derved få momsfradrag for byggekostnadene. Kommunen på sin side får normalt momskompensasjon for momsen på leiebeløpene.

Ny uttalelse – nekter å godta «OPS-utleie»

I desember 2015 kom Skattedirektoratet med en ny uttalelse som skaper forvirring omkring moms og finansiell leasing. Et OPS-selskap bygget, eiet og leide ut et skolebygg til en kommune for 25 år. Skattedirektoratet nektet å godta at dette var utleie, og klassifiserte i stedet forholdet som «kjøp på avbetaling». OPS-selskapet må derved tilbakebetale momsfradraget, og kommunen må hente momsfradraget inn over en 10 års periode. Med andre ord en betydelig likviditetsulempe.

Hvorfor ble utleie nektet?

Skattedirektoratet la avgjørende vekt på at kommunen skulle overta skolebygget vederlagsfritt etter utløpet av leieperioden på 25 år. Det ble lagt vekt på at den skattemessige klassifiseringen ville tilsi at kommunen måtte anses som eier av bygget, og Skattedirektoratet mente at tilsvarende måtte gjelde for merverdiavgiften. Avtalen ble derfor klassifisert som kjøp av bygg på avbetaling.

Begrunnelsen synes å harmonere dårlig med Skatteetatens tidligere praksis i momssaker. Det er klart uttrykt at også finansiell leasing anses som utleie i avgiftsmessig forstand.

Utrykket «kjøp på avbetaling» sikter normalt til at eiendomsretten overdras ved avtaleinngåelsen. I denne saken var det tale om en leieavtale over 25 år, der utleier sto for drift og vedlikehold av bygget i leieperioden. Man kan derved spørre seg om Skatteetaten i realiteten har foretatt en gjennomskjæring av fakta i saken, selv om dette ikke er uttalt eksplisitt.

Uttalelsen kan også bety at Skatteetaten har skiftet mening om at finansiell leasing anses som utleie når det gjelder moms. Det er også en nyhet at Skatteetaten nå synes å mene at den skattemessige klassifiseringen av en leasingavtale, skal være avgjørende også for den merverdiavgiftsmessige bedømmelsen.

Tolkningsmulighetene som springer ut av uttalelsen skaper forvirring omkring hva Skatteetaten egentlig mener om moms på avtaler om finansiell leasing. Det hadde bidratt til mer forutsigbarhet for de næringsdrivende om Skatteetaten hadde vært tydeligere.

Hva nå med finansiell leasing?

Ved inngåelse av finansielle leasingavtaler vil man etter den nye uttalelsen få en usikkerhet knyttet til den merverdiavgiftsmessige klassifiseringen; - utleie eller eierskap? Dette vil være en aktuell utfordring både i OPS-prosjekter og ved andre leasingavtaler.

Det vil være viktig å tenke nøye gjennom hvordan leasingavtalen kan komme til å bli klassifisert av avgiftsmyndighetene. I en uttalelse fra 2014 godtok Skatteetaten et OPS-prosjekt som utleie, der kommunen hadde rett til å kjøpe bygget etter 40 år, til 50 % av OPS-selskapets prosjektkostnader. Denne uttalelsen synes fortsatt å stå ved lag.

Tips til et vellykket OPS-prosjekt

Avtalen mellom partene er avgjørende for hva som blir riktig håndtering av moms i prosjektet. Det er derfor viktig å gjøre et grundig arbeid allerede ved avtaleinngåelsen, dersom man vil oppnå optimal momshåndtering på prosjektet.

Bjørnar Elverhøy Michaelsen

Bjørnar Elverhøy Michaelsen

Jeg heter Bjørnar Elverhøy Michaelsen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber til daglig med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Dette er et område med et komplisert regelverk, stadige lovendringer og omfattende praksis. Det er fort gjort å gjøre feil som fører til betydelige kostnader.

Jeg har lang og bred erfaring innen merverdiavgift, og kan bidra med profesjonell bistand knyttet til merverdiavgiftsmessige utfordringer. Målet mitt er å gi råd som bidrar til å spare unødige kostnader, og til å skape verdier hos virksomhetene. De siste årene har jeg opparbeidet meg betydelig erfaring med momsutfordringer innen næringseiendom og finansiell sektor.

Ta gjerne kontakt med meg for en hyggelig og uforpliktende prat om moms!

Bjørnar is an experienced VAT specialist and he gives advice on national VAT issues.

Bjørnar has special expertise in tax issues related to real property, including rental operations, property development, construction, purchase and sale. Bjørnar assists with questions related to mapping of the business, review rental conditions, review of rental contracts, compliance with documentation requirements, deduction of input VAT, preparation of cost allocation rules, formal requirements for the issuance of invoices, accrual of VAT etc. Bjørnar can also help with information and advice on adjustment rules that apply to property.

Bjørnar has extended experience within the FS sector dealing with VAT aspects especially of insurance companies, banks and leasing companies. Items like pro-rata calculation, optimization of tax exemptions especially within outsourcing structures are included.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2020

Revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Hovedinntrykket er at det ikke er noen vesentlige endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

MVA: Lengre tidsfrist for justeringsavtaler?

I en ny dom har lagmannsretten godtatt en justeringsavtale som ble inngått 18 måneder etter overdragelse av et byggetiltak. Dette er mye ...

Les artikkelen