<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Gjennomføres disse regelendringene må de fleste arbeidsgivere endre sine arbeidsavtaler

‹ Tilbake til artikler

Regjeringen foreslår nye regler i arbeidsmiljøloven for å gjennomføre EUs nye arbeidsvilkårsdirektiv. Endringene vil ha stor betydning for arbeidsgivere. Forslaget inkluderer endringer i reglene om skriftlig arbeidsavtale og om varigheten av prøvetid, strengere og tydeligere krav til forhåndsvarsling av arbeidstid og en rett til å be om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår.

Bakgrunnen for lovforslaget

Bakgrunnen for lovforslaget er EUs nye arbeidsvilkårsdirektiv, som er ment å styrke arbeidstakers rettigheter overfor arbeidsgiver. Direktivet er innført som følge av utviklingen av atypiske ansettelsesformer og den usikkerheten som slike ansettelsesformer medfører for arbeidstakerne, slik som deltidsansettelse og ulike former for midlertidige ansettelser. 

Dette er lovforslaget

Lovforslaget inkluderer følgende endringer i arbeidsmiljøloven: 

 • Utvidede krav til den skriftlige arbeidsavtalen
   • flere opplysninger enn tidligere skal tas inn i avtalen
   • nye krav til hvor tidlig arbeidsavtalen skal foreligge
 • Flere regler om varighet og bruk av prøvetid
   • ved midlertidig ansettelse skal prøvetiden stå i et rimelig forhold til arbeidsforholdets forventede varighet og arbeidets art.
   • ny lovbestemmelse om bruk av prøvetid hvis arbeidstaker skal fortsette i samme eller vesentlig likeartet stilling.
 • Strengere og tydeligere krav til forhåndsvarsling av arbeidstid
   • arbeidstaker skal som hovedregel varsles senest to uker i forveien
   • arbeidstaker kan avvise arbeidet uten negative følger når fristen ikke er oppfylt
 • Rett til å be om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår
   • De som jobber deltid eller er midlertidig ansatt skal få skriftlig og begrunnet svar fra arbeidsgiver hvis de ber om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår. 
   • Dette skal ikke gjelde hvis det er gått mindre enn tre måneder siden arbeidstakers forrige forespørsel etter bestemmelsen.
 • En bestemmelse om hva som skal legges til grunn når opplysninger i arbeidsavtalen mangler
  • hvis det ikke står i avtalen at et arbeidsforhold er midlertidig, skal fast stilling legges til grunn
  • hvis det ikke er opplyst om stillingsomfang, skal arbeidstakers påstand om dette legges til grunn
  • det er arbeidsgiver som eventuelt må motbevise dette

Nedenfor utdyper vi hva enkelte av endringene innebærer for deg som arbeidsgiver.

Nærmere om utvidede krav til den skriftlige arbeidsavtalen

Lovforslaget innebærer at det innføres utvidede krav til hva som skal stå i den skriftlige arbeidsavtalen. Nye punkter det skal opplyses om inkluderer: 

 • Identiteten til innleievirksomheten ved innleie fra bemanningsforetak
 • rett til kompetanseutvikling
 • betalt fravær
 • fremgangsmåte ved opphør av arbeidsforholdet
 • sosiale sikringsordninger

I tillegg er flere av de någjeldende punktene det skal opplyses om foreslått utvidet. Nærmere bestemt gjelder disse utvidelsene opplysninger om: 

Arbeidsplassen

 • Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass skal arbeidsavtalen enten gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder eller fritt kan bestemme sitt arbeidssted

Lønn

 • Det inntas et krav om at de ulike komponentene av lønnsutbetalingen skal angis særskilt. Med dette menes ikke bare at lønn, tillegg og godtgjøringer skal skilles fra hverandre, men også at eventuelle ulike komponenter innenfor disse kategoriene skal angis særskilt. 

Arbeidstid

 • Arbeidsavtalen skal opplyse om ordninger for vaktendringer
 • Dersom arbeidet utføres periodevis eller den daglige og ukentlige arbeidstiden varierer, skal arbeidsavtalen
  • Opplyse om dette, og
  • fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres. 
  • Dersom virksomheten har uforutsigbare arbeidstidsordninger skal informasjonen inkludere: 
  • hvilken varslingsfrist som gjelder før oppstart av arbeid, og 
  • innenfor hvilke dager og tidsrom arbeidstaker kan pålegges arbeid. 
 • Ordninger for arbeid utover avtalt arbeidstid, herunder betaling for slikt arbeid.

Departementet foreslår også å gjøre noen justeringer i § 14-6 andre ledd og § 14-7 andre ledd angående hvilken informasjon som kan gis ved å henvise til lover, forskrifter eller tariffavtaler

I tillegg til nye og utvidede krav til innholdet i arbeidsavtalen, foreslår departementet at arbeidsgivers frist til å sørge for arbeidsavtale forkortes fra 1 måned til 7 dager etter at arbeidsforholdet begynte. Det foreslås også at fristen for å innta endringer i arbeidsforholdet i arbeidsavtalen forkortes fra 1 måned til den dagen endringene trer i kraft. 

Regler om varighet og bruk av prøvetid

Departementet foreslår endringer i reglene om prøvetid. Ved midlertidige ansettelser vil det stilles krav om at prøvetiden skal stå i et rimelig forhold til arbeidsforholdets forventede varighet, og arbeidets art. Det foreslås også at det ikke er adgang til å avtale ny prøvetid ved fornyelse av midlertidig kontrakt, eller overgang fra midlertidig til fast ansettelse dersom arbeidstaker skal fortsette i samme stilling, eller i en stilling som i det vesentlige er likeartet som den arbeidstakeren har stått i. Disse endringene foreslås både for arbeidsmiljøloven og statsansatteloven.

En bestemmelse om hva som skal legges til grunn når opplysninger i arbeidsavtalen mangler

Departementet foreslår en presumsjons- og bevisbyrderegel i arbeidsmiljøloven § 14-6. Forslaget er en lovfesting av gjeldende rett, og skal gjelde dersom arbeidsgiver ikke har oppfylt forpliktelsen til å opplyse om at arbeidsforholdet er midlertidig i arbeidsavtalen. Forslaget innebærer derfor ingen realitetsendring for arbeidsgivere. 

Det foreslås en lignende regel der arbeidsgiver ikke har gitt opplysninger om arbeidstid i arbeidsavtalen. Forslaget går ut på at arbeidstakers påstand om stillingsomfang i et slikt tilfelle skal legges til grunn dersom ikke arbeidsgiver sannsynliggjør noe annet. 

Hva betyr lovforslaget for arbeidsgiver? 

Dersom de nye reglene blir vedtatt kan dette ha stor betydning for arbeidsgiver. Konsekvensene kan oppsummeres i 4 hovedpunkter:

 • Endring av arbeidsavtaler: De fleste arbeidsgivere i Norge vil i dag ha arbeidsavtaler som ikke tilfredsstiller de nye kravene til innholdet i arbeidsavtalen. Arbeidsgiver vil derfor måtte gjennomføre en fullstendig gjennomgang av bedriftens arbeidsavtaler, og gjennomføre lovpålagte endringer.
 • Gjennomgang av virksomhetens bruk av prøvetid: Arbeidsgiver må sørge for at bruk av prøvetid overfor midlertidige ansatte står i et rimelig forhold til arbeidsforholdets forventede varighet og art. Arbeidsgiver kan i mindre grad bruke prøvetid for ansatte som går fra midlertidige til faste stillinger.
 • Gjennomgang av virksomhetens rutiner for varsling av arbeidstid: Arbeidsgiver må ha klare rutiner for at arbeidstakerne varsles om arbeidstid senest to uker i forveien. Dersom arbeidstaker ikke varsles, har arbeidstaker rett til å nekte å arbeide uten negative følger. Arbeidsgiver har derfor større risiko for å ikke ha arbeidskraft tilgjengelig dersom arbeidstaker ikke varsles i tide.
 • Administrative konsekvenser: Arbeidsgiver vil måtte sette av tid og administrative ressurser til å vurdere og eventuelt skriftlig begrunne hvorfor deltidsansattes og midlertidige arbeidstakeres forespørsler om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår avslås. 

Lovforslaget ble sendt ut på høring 29. juni 2022. Høringsfristen er 20. oktober 2022. 

Du kan lese mer om viktigheten av å oppdatere arbeidsavtalene til arbeidstakerne jevnlig, og om hvordan du går frem for å endre arbeidsavtalen her

Bjørn Eivind Strømman

Bjørn Eivind Strømman

Jeg heter Bjørn Eivind Strømman og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Mine kompetanseområder er arbeidsrett, compliance og tvisteløsning. Blogginnleggene jeg publiserer vil i all hovedsak knytte seg til nyheter og praktiske råd og tips innenfor disse temaene.

My name is Bjørn Eivind Strømman, and I work as an associate attorney in Advokatfirmaet PwC. My areas of expertise are labor law, compliance and dispute resolution. The blog posts I publish will mainly cover news updates and practical advice related to these topics.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Husker du å oppdatere arbeidsavtalene til dine ansatte?

Svært mange arbeidsavtaler inneholder en standardklausul om at arbeidsgiver ved feilutbetalinger mv. kan foreta trekk eller korrigeringer i ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Den nye normalen - hvordan organisere fremtidens arbeidsliv?

Mange norske virksomheter opplever nå økt aktivitet i takt med at begrensningene i samfunnet løses opp. De fleste opplever samtidig at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Oppsummering - økonomiske tiltak som følge av COVID-19 - oppdatert 1. juli 2020

I dette blogginnlegget finner du en oppsummering av de viktigste økonomiske tiltakene som er innført for å dempe de økonomiske ...

Les artikkelen