<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Globale tiltak på merverdiavgiftsområdet i forbindelse med koronaviruset COVID-19

‹ Tilbake til artikler

Flere land innfører nå nye økonomiske krisetiltak innenfor området merverdiavgift, toll og særavgifter for å styrke sin lokale økonomi under utbruddet av koronaviruset (COVID-19). Hovedformålet bak tiltakene på dette tidlige stadiet av pandemien er å begrense virusets negative økonomiske virkninger for skattebetalerne.

Bakgrunn

Norske virksomheter opererer i mange forskjellige jurisdiksjoner i dagens globale økonomi, både gjennom egne datterselskaper, filialer og registreringer for merverdiavgift i utlandet. For virksomheter med aktivitet i utlandet er det svært viktig å være klar over de aktuelle støttetiltakene som innføres i de ulike landene.

I denne bloggartikkelen har vi laget en oversikt over de ulike krisetiltakene som frem til nå har blitt annonsert i en rekke aktuelle land (hovedsakelig i Europa). Ytterligere tiltak er også gjenstand for pågående diskusjoner og forventet implementert i flere land fremover. Informasjonen i denne artikkelen er oppdatert pr 23. mars 2020.    

Utfordringer som følge av COVID-19 utbruddet på merverdiavgiftsområdet

Koronavirusets stadig voksende og alvorlige innvirkning på verdensøkonomien rammer spesielt utvalgte bransjer, som detaljhandel, turisme, reiselivsbransjen mv. Mange selskaper som opererer innenfor både disse og andre bransjer står overfor likviditetsmessige utfordringer som følge av de ekstraordinære endringene i etterspørselen etter varer og tjenester som følge av av COVID-19 viruset. Tiltakene som er innført av de ulike landenes regjeringer innenfor området indirekte beskatning for å møte disse utfordringene varierer i stor grad, fra f.eks. å innføre utsettelse av betalingen av merverdiavgift til å redusere merverdiavgiftssatsene.

Flere selskaper får videre produksjonsrelaterte utfordringer med sine leverandører som følge av enten (i) manglende tilgang på råvarer som er nødvendige i vareproduksjon, eller (ii) utfordringer og restriksjoner i forbindelse med internasjonal transport. Det er derfor nødvendig å identifisere aktuelle risikoområder for å optimalisere både produksjon og logistikk.

Endringer i leverandørkjeden (nye leverandører og optimalisering av leverandørsted mv.) eller endringer av internasjonale transportruter, får betydning for norske virksomheter både når det gjelder behandlingen av toll og merverdiavgift. Dersom leverandørkjeden blir endret som følge av utbruddet av coronaviruset, anbefaler vi også å kontrollere at de aktuelle formalkravene for behandlingen av både skatt, merverdiavgift og toll er oppfylt i de relevante landene for å sørge for uavbrutte leveranser.

Oversikt over aktuelle krisetiltak som kan gi norske virksomheter fordeler i forskjellige land

Krisetiltakene i de ulike landene gjelder hovedsakelig følgende virkemidler:

 • Tiltak som påvirker kontantstrøm og likviditet, herunder utsatt betaling av merverdiavgift og refusjon av merverdiavgift
 • Fritak fra eller utsettelse av nye og pågående kontroller fra skattemyndighetene 
 • Utsettelser av nye avgiftsreformer og rapporteringsforpliktelser i ulike land
 • Forenkling av toll og tollprosedyrer for å sikre tilgang på varer og utstyr som er kritisk og nødvendig 

Nedenfor følger en nærmere opplisting av hvilke tiltak som per nå har blitt foreslått i utvalgte land. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at siden koronaviruset sin innvirkning på økonomien i de ulike landene er uoversiktlig, og tiltakene implementeres løpende i de forskjellige landene, er det viktig å undersøke nærmere hvordan tiltakene skal tolkes og implementeres i praksis.  

Utsatt betaling og/eller rapportering av merverdiavgift:

 • Belgia - To måneders utsettelse av tidsfrister for rapportering og betaling av mva
 • Brasil - Utsettelse av tidsfrister for enkelte utvalgte betalinger for enkelte små- og mellomstore bedrifter
 • Danmark - Planlagt utsettelse av rapportering og betaling for virksomheter med månedlig mva-rapportering. Virksomheter med kvartalsvis eller halvårlig rapportering kan utsette rapporteringen og innbetalingen av merverdiavgift til fremtidige mva-terminer. Søknadsbasert.
 • Island - Myndighetene har annonsert at det vil bli gitt utsettelse med betaling av alle typer skatter til neste år.
 • Italia - Mulighet for utsettelse av betalingen samt en rekke andre tiltak, se nyhetsbrev for nærmere detaljer.
 • Litauen - Mulighet for utsatt betaling av merverdiavgift gjennom egne betalingsplaner.
 • Malta - Selskaper med likviditetsutfordringer kan få utsatt rapportering/betaling av mva ved å fylle ut eget søknadsskjema.
 • Nederland - Mulighet for utsatt rapportering/betaling av mva ved forespørsel til myndighetene. Den næringsdrivende må forklare hvorfor COVID-19 påvirker virksomheten samt vedlegge erklæring fra tredjepart.
 • Polen - Næringsdrivende kan søke om avskrivning av skattegjeld og utsettelse av betalingen av merverdiavgift.
 • Slovakia - Mulighet for å søke om utsettelse av betalingen av mva såfremt man kan dokumentere rimelig sammenheng mellom behovet for utsettelse som følge av COVID-19.
 • Spania - Små- og mellomstore bedrifter kan få utsatt betaling av mva med 6 måneder, og ingen forsinkelsesrente ilegges første 3 måneder.
 • Sverige - Kun utsettelse for næringsdrivende som rapporterer merverdiavgiften månedlig eller kvartalsvis. Søknadsbasert
 • Taiwan - Utsettelse av innlevering av mva-meldinger som forfaller mellom mars 2020 og mai 2020 kan bli innvilget dersom virksomheten er satt ut av spill for å kunne innlevere meldingene som følge av COVID-19. Myndighetene har annonsert mulig ett års utsettelse av betaling av alle typer skatter i landet.
 • Tyskland  - Tiltak kan innvilges etter formell forespørsel til myndighetene dersom den næringsdrivendes omsetning er vesentlig påvirket av coronaviruset
 • UK - Utsettelse av betaling av mva som forfaller i perioden 20. mars 2020 til 30. juni 2020 til slutten av skatteåret 2020/2021. Dette vil si enten 31. mars, 30. april eller 31. mai 2021 avhengig av hvilke terminlengde virksomheten innehar.
 • USA - det er gitt særskilte føringer om muligheter for utsettelse av US Sales Tax i enkeltstående stater i USA, herunder blant annet California og New York
 • Vietnam - Utsettelse av betalingsfristen av mva for mars, april, mai og juni 2020 (månedlige rapporteringsperiode) samt første og andre kvartal 2020 (kvartalsvis rapporteringsperiode) med fem måneder fra alminnelig betalingsfrist. 

Betalingsordninger som kan avtales med lokale skattemyndigheter:

 • Den dominikanske republikk -  Den næringsdrivende kan anmode om betalingsordning.
 • Finland - Betalinsordning vil bli implementert som også omfatter betaling av forsinkelsesrenter
 • Irland - Betalingsordning for større selskaper som opplever midlertidige utfordringer med handelen eller kontantstrøm.
 • Østerrike - Betalingsplan kan avtales dersom den næringsdrivende er påvirket av virusutbruddet.

Mva-refusjon - Tiltak for å fremskynde refusjonskrav eller refusjon av tidligere mva-betalinger

 • Finland - Skattemyndighetene vil effektivisere prosessen med å refundere mva
 • Latvia - fristen for tilbakebetaling av mva fra myndighetene reduseres til 30 dager og tilgodebeløp blir derfor ikke motregnet i fremtidige mva-meldinger inntil utløpet av årets slutt (med virkning fra 1. april 2020.
 • Luxembourg - Mva meldinger med tilgodebeløp på opp til EUR 10 000 vil bli utbetalt
 • Romania  - forenklede prosedyrer for tilbakebetaling av mva fra 1. april 2020.
 • Thailand - fristen for tilbakebetaling av mva fra myndighetene reduseres 30 dager til 15 dager for elektronisk innleverte mva-meldinger og fra 60 dager til 45 dager for mva-meldinger som er innlevert på papir. 

Endringer av avgiftssatser

 • Singapore - Utsettelse av økning av GST sats fra 7 % til 9 % som opprinnelig var planlagt innført i 2021
 • Tyrkia - Mva på innenlandske flyreiser reduseres fra 18 % to 1 % for en midlertidig periode på 3 måneder.

Tiltak knyttet til (i) sanksjoner, forsinkelsesrente og tilleggsgebyrer for sen rapportering/betaling av mva, (ii) innkreving av skattekrav

Midlertidig stopp av innkreving

 • Hellas - Kun for virksomheter som er økonomisk påvirket av koronaviruset, og krever anbefaling fra Independent Authority for Public Revenue.
 • Irland - Kun for små- og mellomstore bedrifter inntil videre
 • Romania - Eksklusive betalinger som er fastsatt ved dom.
 • Spania -  Vilkår og tidsfrister knyttet til utestående beløp fastsatt av skattemyndighetene  

Ettergivelse av utvalgte sanksjoner for sen rapportering

 • Tsjekkia, Luxembourg, Nederland og Ukraina - De fleste sanksjonene for overtredelse av skattereglene skal ikke benyttes.

Stopp av beregning og/eller innkreving av forsinkelsesrente og tilleggsgebyrer

 • Estland - Forsinkelsesrenter vil ikke bli beregnet ved forsinket betaling av skattekrav i perioden 1. mars til 1. mai 2020. 
 • Finland - Forsinkelsesgebyr for forsinket innlevering av mva-oppgaver vil ikke bli ilagt.
 • Hellas - Kun for virksomheter som er økonomisk påvirket av COVID-19, og med anbefaling fra Independent Authority for Public Revenue.
 • Irland - Kun for små- og mellomstore bedrifter inntil videre.
 • Nederland - Reduksjon av forsinkelses- og innbetalingsrenter.
 • New Zealand - Frafall av forsinkelsesrente de neste 2 årene for virksomheter som er påvirket av COVID-19 utbruddet.
 • Sveits - Forsinkelsesrenten etter forfall for betaling av mva, toll og særavgifter reduseres til 0 % i perioden fra 21. mars 2020 til 31. desember 2020.
 • Tsjekkia - Forsinkelsesrenter vil ikke bli beregnet ved forsinket betaling av skattekrav i perioden 1. mars til 1. mai 2020. 
 • Østerrike - På forespørsel dersom skattebetaleren er påvirket av COVID-19

Tiltak knyttet til eksisterende skatteprosedyrer

Utsettelser av tidsfrister

 • Brasil - 90 dagers suspensjon av nærmere bestemte tidsfrister.
 • Canada og Kazakhstan - Enkelte bokettersyn suspenderes, i tillegg til planlagte kontroller fra skattemyndighetene.
 • Polen - Mulighet til å suspendere pågående bokettersyn og kontroller.
 • Romania - Vil ikke igangsette og stoppe kontroller på avgiftsområdet, unntatt kontroller som ikke krever fysisk tilstedeværelse.
 • Spania - Frister for å besvare forespørsler om nærmere informasjon fra skattemyndighetene, fremme anførsler knyttet til skattekrav eller fremsette klage på økonomiske/administrative krav fra myndighetene utsettes.
 • Ukraina - Midlertidig utsettelse av bokettersyn mv., unntatt refusjonsprosesser. Alle pågående bokettersyn utsettes til 31. mai 2020.
 • Østerrike - Forenklinger av bokettersyn og kontroller.

Utsettelse av foreldelsesfrister

Spania - Perioden mellom 18. mars og 30. april medregnes ikke ved foreldelsesfrister som beregnes på maksimalt antall dagers varighet for ulike skatteprosedyrer ihht. loven

Ukraina -  Foreldelsesperioden for skatteformål suspenderes frem til 31. mai 2020.

Tiltak knyttet til selskapets formelle mva-forpliktelser

Fritak for levering av skattemelding for merverdiavgift og annen dokumentasjon

 • Litauen - På forespørsel, kun for virksomheter som ikke gjennomfører transaksjoner eller har inntekt.

Utsatt implementering av nye mva-forpliktelser (compliance)

 • India - Utsettelse av nye krav til e-faktura til 1. oktober 2020. 
 • Polen - Utvidelse av SAF-T utsatt til 1. juli 2020.

Tiltak knyttet til behandlingen av toll og tollprosedyrer

 • Brasil - Importfritak for enkelte medisinske produkter, fleksibilitet for importører sertifisert som “AEO”.
 • Estland - Kun elektronisk innlevering av tolldeklarasjoner er mulig.
 • Irland - Kritiske medisinske produkter gis ‘green routing’ for tollformål).
 • India - Forenklinger av tollprosedyrer for å unngå stopp i logistikk ved både eksport og import fra nøkkelland som Kina m.fl.
 • Italia - Operative instruksjoner relatert til eksport av verneutstyr og importfritak for varer til bruk i bekjempelsen av COVID-19.
 • Saudi Arabia - Utsatt betaling av toll med 30 dager.
 • Nederland - Ytterligere utsatt implementering av ny definisjon av eksportører for tollformål. Eksportlisens påkrevd for noen typer verneutstyr.
 • Spania - Det meste av tollmyndighetenes aktivitet gjennomføres uten fysisk tilstedeværelse. Spesialregler implementeres for tollgarantier, opprinnelsesbeviser og transittprosedyrer.
 • De forente emirater - Delvis refusjon av toll og opphevelse av krav om bankgaranti for fortolling av varer.

Hvordan bør selskaper forholde seg til endringene?

Som forklart i denne bloggen har de ulike landene implementert indirekte skatteregler av ulik karakter som hastetiltak. Det vil antakelig komme ytterligere praktisk veiledning om hvordan reglene skal tolkes og anvendes fra skattemyndighetene i de ulike jurisdiksjonene. I noen tilfeller vil innføringen av tiltakene kreve at den næringsdrivende iverksetter umiddelbare tiltak (f.eks. I form av formelle forespørsler, kommunikasjon med skattemyndighetene mv.).

I tillegg vil kan endringer i leverandørkjeden potensielt få store virkninger for både mva-behandlingen og tollbehandlingen. Den eneste måten for å ivareta leveransene av varer og tollbehandlingen i den nåværende situasjonen vil være å sørge for at både mva- og tollforpliktelsene blir oppfylt.

Ta gjerne kontakt dersom du har behov for konkret veiledning om betingelsene for å kunne omfattes av tiltakene ovenfor og vi kan bistå med nødvendige implementeringstiltak. Dette vil typisk være bistand med å utforme søknader med relevant dokumentasjon for å kunne komme inn under aktuelle tiltak.

Espen Qvist

Espen Qvist

Jeg heter Espen Qvist og er advokat/partner i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges satsning innenfor indirekte beskatning ved internasjonal handel. Til daglig jobber jeg med å bistå norske og utenlandske virksomheter med blant annet rådgivning, strukturering og spørsmål knyttet til rapportering av merverdiavgift og tilsvarende indirekte skatter i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med arbeid knyttet til merverdiavgift og har også erfaring fra Skatteetaten.

Å ta steget ut og drive virksomhet også utenfor Norges grenser blir stadig kortere i takt med økt globalisering og den økende takten i den teknologiske utviklingen. Norske virksomheter som er involvert i kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser, vil måtte håndtere regelverk innenfor merverdiavgift og andre indirekte skatter, herunder toll og særavgifter i ulike land. Jeg håper mine refleksjoner og analyser kan gi deg økt kunnskap og en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Espen Qvist and I am a lawyer / partner in PwC Tax and Legal Services. I am head of international indirect tax in PwC Norway and has been working with Norwegian and international indirect tax queries for more than 20 years. On a daily basis, I work with assisting multinational businesses with advice, structuring and issues related to handling VAT and corresponding indirect taxes in Norway, but mostly on countries abroad. He has advised a number of multinationals in specific transaction based VAT and cross border planning, mergers and acquisitions, restructuring and cross border transactions.

Taking the step out and conducting business also outside Norway's borders is becoming increasingly shorter in step with increased globalization and the increasing pace of technological development. Norwegian companies involved in the purchase and sale of goods and services outside Norway's borders will have to deal with regulations within VAT and other indirect taxes, including customs and excise duties in various countries. I hope my reflections and analyzes can give you increased knowledge and an alternative approach to different topics than what traditional newsletters provide. Feel free to contact me if you have questions, comments or suggestions.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2024

Statsbudsjettet for 2024 ble lagt frem kl 09.00 i dag. Her følger en oversikt over de viktigste forslagene til endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utleie av fast eiendom til private og kommunale barnehager - Norge klaget inn til ESA

Norge er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, da Klager mener at ulik mva-status for utleier av fast eiendom til kommunale og ...

Les artikkelen