<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Grønn skatt - en avgiftsrevolusjon på trappene

‹ Tilbake til artikler

per-kirknes

Grønn skattekommisjon har i dag levert en rapport til Finansdepartementet. Kommisjonen har vurdert om og hvordan en grønn skatteomlegging kan bidra til lavere utslipp av klimagasser, bedre miljø og en god økonomisk utvikling. Forslagene til omlegging vil ha omfattende konsekvenser for beskatning av både næringsliv og privatpersoner, og temaet er særlig aktuelt i forbindelse med det pågående klima-toppmøtet.

Rapporten fra Grønn skattekommisjon spenner over et voldsomt område, og skulle alle forslagene bli vedtatt, vil vi karakterisere det som en avgiftsmessig revolusjon. Mange av forslagene har imidlertid sammenheng med hverandre, og rapporten bærer etter vårt syn preg av en helhetstenkning og en vitenskapelig tilnærming som ikke er alt for vanlig i skatte- og avgiftsretten, der særinteressene ofte får regjere. 

Hovedprinsipper

Kommisjonen foreslår å øke miljøavgiftene, men å gi tilsvarende skattelette til både bedrifter og privatpersoner. Dette vil nok gjøre de til dels radikale forslagene lettere å svelge for en del. Det er f.eks. beregnet at under halvparten av den foreslåtte avgiftsøkningen vil kunne finansiere redusert bedriftsskatt fra 27 til 22 %.

Et hovedprinsipp for kommisjonen har vært at avgiftene skal være effektive og målrettede. Dersom man legger om skattesystemet i en «grønn» retning, betyr det at (miljø-)avgiftenes utforming i utgangspunktet bare skal ta hensyn til om de faktisk gir miljøeffekt eller ikke. Andre gode formål, slik som bosetting i utkantstrøk, sosiale og fordelingsmessige interesser eller støtte til norsk næringsliv, skal oppnås gjennom andre ordninger enn ved avgiftslettelser. Symbolpolitikk, som den mye utskjelte plastposeavgiften, vil heller ikke ha noen berettigelse.

Utslipp av klimagasser

Tiltak for å begrense CO2-utslipp står selvsagt sentralt. Kommisjonen tar for det første til orde for en mer rendyrket satsing på klimakvoter, i stedet for en kombinasjon av klimakvoter og CO2-avgift. Det foreslås også økt avgift på flyreiser, avskaffelse av fritak for CO2-avgift på drivstoff til skipstrafikken, avgift på kunstgjødsel og avgift på rødt kjøtt, for å nevne noen tiltak.

Kommisjonen foreslår en omfattende omlegging av avgiftsleggingen av bilbruk. I rapporten foreslås det at dagens drivstoffavgifter kan erstattes med en tredelt avgift: (i) ulykkesavgift, (ii) miljø- og køprising og (iii) ny veibruksavgift på drivstoff. Miljø- og køprising skal baseres på et satelittbasert system. Etter det nye systemet vil drivstoff bli vesentlig billigere, men det vil koste å bruke bilen, og mer i tettbygde strøk og i rushtiden.

Andre forslag

Av andre forslag i rapporten nevner jeg stikkordsvis:

  • Avgiftsfri alkohol og tobakk i forbindelse med reise oppheves
  • Null- og lavutslippsbiler ilegges avgifter på samme måte som andre kjøretøy
  • Fritaket for merverdiavgift, rabatten i firmabilordningen og særskilte bruksfordeler for elbiler og andre nullutslippsbiler avvikles
  • Persontransporttjenester ilegges merverdiavgift med alminnelig sats
  • Skattefradraget for daglige arbeidsreiser og pendlerreiser avvikles
  • Svovelavgiften utvides til å omfatte kull og koks
  • Avgiftsfritaket for spillolje oppheves
  • Innføring av avgift på naturinngrep

Det er ikke plass til å beskrive alle forslagene i dette blogginnlegget, men PwC vil 13. januar holde seminar om de forskjellige forslagene i våre lokaler i Oslo. Påmelding skjer her. Det vil også bli holdt i Bergen 14. januar. 

Per Kirknes

Per Kirknes

Mitt navn er Per Kirknes og jeg jobber som advokat i PwC. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift og toll, med særlig fokus på internasjonale forhold og cross border transactions. Jeg har arbeidet i PwC siden 2010, og har også erfaring fra tollmyndighetene.

My name is Per Kirknes, and I am an Attorney at Law working in the indirect tax team in PwC Oslo. I specialize in international trade with goods, including domestic and international VAT issues, as well as customs and excise duties. My work is often related to cross-border transactions, including structuring of supply chains and analyses of intra-group transactions. I also provide advice related to specific customs issues like valuation, origin, classification and customs procedures. I have been with PwC since 2010. Prior to that I worked ten years with development of the Norwegian customs legislation in the Directorate of Customs and Excise.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

SAF-T krav for finansvirksomheter mv. husk frist 31.12.2023

Skatteetaten publiserte i februar 2022 en prinsipputtalelse som avklarte flere spørsmål knyttet til kravet og innholdet i en SAF-T fil for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye retningslinjer for justeringsavtaler fra Oslo kommune - mulighet for utbetalinger av historiske mva-justeringsbeløp

Oslo kommune har vedtatt nye retningslinjer for overtakelse av justeringsrett og -plikt. Dette innebærer at private utbyggere som har ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Finansskatt og holdingselskap

Da finansskatten ble innført ble det forventet at det snarlig ville komme avklaringer og uttalelser fra myndighetene på hvordan regelverket ...

Les artikkelen