<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Høyesterett er krystallklare – forbudet mot dobbeltbeskatning gjelder etter norsk rett

‹ Tilbake til artikler

blog-bilde-avlang-trine-1

Skattemyndighetene kan ikke fravike forbudet mot dobbeltbeskatning uten særlig lovhjemmel. Dette gjelder selv om skattyter er å bebreide for ikke å ha innlevert selvangivelse, for å ha holdt tilbake opplysninger og stadig ha endret forklaringer.

Kort om saken

Den 14. september 2015 avsa Høyesterett en dom hvor spørsmålet var om et ligningsvedtak måtte kjennes ugyldig fordi deler av et beskattet beløp etter vedtaket også var skattlagt i et annet inntektsår. Jeg kjenner ikke saken fra innsiden, men når jeg leser dommen blir jeg ikke overrasket over Høyesteretts konklusjon.

Kort fortalt ble skattyters ligning for inntektsåret 2005 endret etter et bokettersyn. Skattyter anførte allerede i klagen at beløpet som ble tatt til beskatning i 2005 var beskattet i 2006. Dette ble også fremhevet i senere korrespondanse med skattemyndighetene.

Skatteklagenemnda uttalte følgende i sitt vedtak:

«Hvis skattyter mener at ligningen for 2006 omfatter inntekter fra for eksempel 2005, må han påklage ligningen for 2006. Skatteklagenemnda kan ikke fravike skattelovens regler om innvinning og tidfesting av inntekter.»

Da skattyter ba om at ligningen for 2006 måtte endres, avslo imidlertid skattemyndighetene kravet med henvisning til formelle klagefrister. Skattemyndighetene kunne på eget initiativ, og etter en helhetsvurdering, likevel valgt å ta opp saken. Men; de droppet det også.

Skattyter vant i tingretten, men tapte (dissens) i lagmannsretten.

Høyesteretts vurderinger

Da saken sto for Høyesterett var det kun spørsmålet om dobbeltbeskatning som skulle prøves.

Høyesteretts krystallklare utgangspunkt er at det foreligger et prinsipp i norsk rett om at samme inntekt ikke skal beskattes to ganger på samme skattyters hånd.

Statens formalistiske anførsler om at det enkelte ligningsår må vurderes for seg, og at andre inntektsår ikke indirekte kan prøves når klage- og søksmålsfristen er utløpt, førte ikke frem.

Høyesterett fremhevet at saken gjaldt flytting av inntekt fra ett inntektsår til et annet og at vedtaket reelt sett berørte begge inntektsårene.

«Forbudet mot dobbeltbeskatning innebærer etter mitt syn at det ikke er anledning til å flytte inntekt fra ligningen for år 2006 til ligningen for år 2005, og dermed øke skattegrunnlaget i år 2005, uten samtidig å ta hensyn til at inntekten må reduseres i det året man flytter inntekten fra.»

Ingen urimelig konklusjon synes jeg, men skattemyndighetene måtte altså helt til Høyesterett for å akseptere prinsippet.

Høyesterett behandlet også skattemyndighetenes anførsel om at det var skattyter selv som hadde skapt situasjonen og at vedkommende var sterkt å bebreide for ikke å ha innlevert selvangivelser, for å ha holdt tilbake opplysninger og stadig ha endret forklaringer. Jeg ser at dette kan være «frustrerende» for skattemyndighetene, men Høyesterett setter ned foten og sier følgende:

«Denne typen opptreden fra en skattyters side kan gi grunnlag for skjønnsligning og sanksjoner etter loven, men kan ikke gi grunnlag for å fravike forbudet mot dobbeltbeskatning uten særlig lovhjemmel. Slik hjemmel kan jeg ikke se at det er.»

                                                        ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Trine Agathe Lorentzen. 

Ståle Wangen

Ståle Wangen

Jeg heter Ståle Wangen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges avdeling for internasjonal skatt og jobber til daglig med å bistå norske og utenlandske virksomheter med skatteplanlegging, strukturering av kjøp og salg av virksomheter, internprising og andre spørsmål knyttet til bedriftsbeskatning i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med skatterådgivning.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Ståle Wangen and I work as a partner and lawyer in PwC Tax and Legal Services in Oslo. I am head of PwC Norway’s international taxation services, and I have more than 20 years of experience assisting Norwegian and foreign businesses with tax planning, cross border restructuring, mergers and acquisitions (M&A), transfer pricing and other issues related to corporate taxation.

Tax world is becoming more international and complex. Norwegian companies must increasingly handle tax rules abroad. PwC has offices almost all over the world and we have a unique network of tax advisors who can assist with expertise in most areas.

Please feel free to contact me if you have any questions, comments or input.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Norsk skatt motvirker investeringer i utviklingsland

Norge har forpliktet seg til FNs bærekraftsmål og burde således vise støtte til initiativ som bidrar til å øke vekst og redusere fattigdom. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Statsbudsjettet 2020 - næringsbeskatning

Statsbudsjettet for 2020 ble lagt frem kl 10.00 i dag. Som forventet var det ikke de store nyhetene på næringsbeskatningsområdet. De ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Statsbudsjettet 2020 - livestream starter kl 12

I dag kl 10 legger regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2020. Vi vil kl 12 kommentere live hva endringene på skatte- og ...

Les artikkelen