<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Høyesterett om infrastruktur og mva-fradrag

‹ Tilbake til artikler

bjornar-elverhoy.jpg

Høyesterett har nylig avsagt dom i «Avinor-saken»*. Dommen har stor betydning for mulighetene til å få mva-fradrag for infrastrukturtiltak. Avklaringen er nyttig både for utviklere av boliger og næringseiendom.

«Justeringsmodellen» kan brukes på infrastruktur

Det omstridte spørsmålet i saken var om infrastrukturtiltak er omfattet av justeringsreglene i merverdiavgiftsloven. Grunnen til at dette spørsmålet er viktig, er at den såkalte «justeringsmodellen» er avhengig av at justeringsreglene gjelder.

Modellen kan benyttes på infrastrukturtiltak som en eiendomsutvikler har oppført, og som ved ferdigstillelse skal overføres vederlagsfritt til kommunen/fylkeskommunen. Byggherren kan da overføre en «justeringsrett» (tilsvarende merverdiavgiftskostnaden) til kommunen. Kommunen på sin side kan få mva-fradrag på infrastrukturtiltaket ved å benytte denne justeringsretten.

På denne måten blir mva-kostnaden på infrastrukturen refundert. Det kan avtales at kommunen helt eller delvis viderebetaler mva-beløpet til byggherren. Slik minimeres byggherrens mva-kostnad på infrastrukturen.

Høyesterett kom til at infrastrukturtiltak er omfattet av justeringsreglene. Dette fordi slike tiltak anses som «kapitalvare» (byggetiltak) i relasjon til merverdiavgiftsloven. Dette betyr at «justeringsmodellen» fortsatt kan benyttes for å spare mva-kostnader. I tidligere runde i Avinor-saken kom tingretten til motsatt resultat, noe som ødela muligheten til å benytte «justeringsmodellen». Dette er derfor en positiv dom for utbyggere.

Boligutviklere kan spare mva

Den nye dommen er spesielt gunstig for boligutviklere. Boligsalg er ikke mva-pliktig, og boligbyggere har derfor normalt ikke fradrag for mva på sine kostnader.

For kostnader til infrastruktur kan boligutviklere nå oppnå refusjon av mva-kostnadene ved å bruke «justeringsmodellen». Dette har stor betydning, idet boligbyggere ofte pålegges betydelige og kostbare rekkefølgekrav. Dette er pålegg fra kommunen om at byggherren må oppføre infrastruktur som en betingelse for å bygge boliger. Dette kan være f.eks. vann- og avløpsanlegg, offentlig vei, fortau, sykkelstier og friområder, etc. Disse investeringene kan overføres til kommunen som igjen kan få mva refundert. Det innebærer at boligen kan bli billigere.

Næringsutviklere og «justeringsmodellen»

For næringsutviklere kan det også være nyttig å kunne minimere mva-kostnader på infrastruktur ved å benytte «justeringsmodellen». Det kan f.eks. være at alternativ mva-optimalisering (anleggsbidragsmodell) av forskjellige grunner ikke er ønskelig. Eller det kan være at næringsutvikleren ikke vil komme i posisjon til å fradragsføre mva før mange år frem i tid. «Justeringsmodellen» kan da være et gunstig alternativ for næringsutviklere.

Næringsutviklere kan unngå tilbakebetaling av mva

Næringsutviklere som allerede har fått mva-fradrag for oppført infrastruktur, vil som utgangspunkt tape mva-fradraget når infrastrukturen overføres til kommunen.

Det er imidlertid mulig for næringsutvikleren å beholdet dette mva-fradraget dersom kommunen overtar justeringsforpliktelser i henhold til en justeringsavtale. Dersom tingrettens syn i Avinor-saken hadde blitt stående, ville det ikke vært mulig med slik justeringsavtale. Næringsdrivende i posisjon til mva-fradrag ville imidlertid kunne beholdt eventuell tidligere fradragsført mva. 

Vil kommunene unngå unødige mva-kostnader på bolig og næring?

Man skulle tro at svaret på dette var bekreftende. Men i praksis ser vi at kommuner og fylkeskommuner ikke alltid ønsker å bidra til å redusere utbyggernes kostnader ved bruk av «justeringsmodellen».

Modellen forutsetter medvirkning fra kommunen ved at det inngås en avtale, og at kommunen benytter den rettigheten til mva-refusjon som gjelder for offentlig infrastruktur.

Vi har bl.a. sett at Akershus fylkeskommune ikke ønsker å benytte justeringsmodellen, bl.a. på grunn av den usikkerhet omkring modellen som er skapt ved at Avinor-saken har versert for domstolene. Videre har vi sett i media at Oslo kommune ønsker å beholde «justeringsmomsen» selv, slik at utbyggerne ikke oppnår noen mva-besparelse ved å bruke modellen.

Etter avklaringen fra Høyesterett, er det ikke lengre usikkerhet om hvorvidt «justeringsmodellen» er i samsvar med avgiftsregelverket. Jeg håper at det gjør at kommuner og fylkeskommuner nå vil benytte modellen som kan gjøre boliger rimeligere. 

* Vi venter på Høyesteretts begrunnelse i saken. Bloggen er derfor våre vurderinger basert på tidligere rettsinnstanser. 

Bjørnar Elverhøy Michaelsen

Bjørnar Elverhøy Michaelsen

Jeg heter Bjørnar Elverhøy Michaelsen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber til daglig med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Dette er et område med et komplisert regelverk, stadige lovendringer og omfattende praksis. Det er fort gjort å gjøre feil som fører til betydelige kostnader.

Jeg har lang og bred erfaring innen merverdiavgift, og kan bidra med profesjonell bistand knyttet til merverdiavgiftsmessige utfordringer. Målet mitt er å gi råd som bidrar til å spare unødige kostnader, og til å skape verdier hos virksomhetene. De siste årene har jeg opparbeidet meg betydelig erfaring med momsutfordringer innen næringseiendom og finansiell sektor.

Ta gjerne kontakt med meg for en hyggelig og uforpliktende prat om moms!

Bjørnar is an experienced VAT specialist and he gives advice on national VAT issues.

Bjørnar has special expertise in tax issues related to real property, including rental operations, property development, construction, purchase and sale. Bjørnar assists with questions related to mapping of the business, review rental conditions, review of rental contracts, compliance with documentation requirements, deduction of input VAT, preparation of cost allocation rules, formal requirements for the issuance of invoices, accrual of VAT etc. Bjørnar can also help with information and advice on adjustment rules that apply to property.

Bjørnar has extended experience within the FS sector dealing with VAT aspects especially of insurance companies, banks and leasing companies. Items like pro-rata calculation, optimization of tax exemptions especially within outsourcing structures are included.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Utsatt søknadsfrist - MVA refusjon for utenlandske virksomheter

Søknadsfristen for refusjon av norsk merverdiavgift pådratt av utenlandske selskaper er utsatt for inntektsåret 2018 til 30. september ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Forenkling av mva systemet? Høringsfrist 29. august 2019

Som jeg tidligere har blogget om, har et utvalg satt ned av regjeringen fremmet et forslag om forenkling av avgiftssystemet. Forslaget er ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Er tomtearbeider en kapitalvare?

Har du hatt utgifter til tomtearbeider og tror du at du dermed har en kapitalvare som kan være grunnlag for justering etter ...

Les artikkelen