<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Har skattekontoret endelig våknet etter 45 år i teknologisk dvale?

‹ Tilbake til artikler

2015-10-27_13.03.19_KRISTINE_1_oppdatert_utsnitt_2

I en klagesak mot skatteetaten har det vært stor uenighet om betydningen av Finansdepartementets uttalelse fra 1971 vedrørende (utenlandsk) eierskap ved fellesregistrering i Merverdiavgiftsregisteret. Skatteetaten har hevdet at kontrollhensynet tilsier at uttalelsen står seg like sterkt i dag, til tross for den teknologiske utviklingen som har funnet sted de siste 45 årene. Det er derfor en gladnyhet at SKD nå har innsett at informasjon om selskapsstrukturer er lettere tilgjengelig i dag enn det var i 1971, og nå har besluttet at kontrollhensynet ikke bør være til hinder for fellesregistreringer med utenlandsk eierskap i mer enn ett ledd.

Fellesregistrering

Utgangspunktet er at hvert enkelt selskap innen et konsern anses som et eget avgiftssubjekt. Det er imidlertid mulig å søke om å registrere flere selskaper i et konsern som ett felles avgiftssubjekt, såkalt fellesregistrering. Vilkårene for fellesregistrering er at selskapene er samarbeidende, samt at minst 85 % av kapitalen i hvert selskap eies av et eller flere av de samarbeidende selskaper.

Fellesregistrering kan ofte være en fordel hvor mye administrasjon ligger i et selskap, da man slipper å fakturere disse tjenestene med moms innad i et momskonsern.

Det er kun norske enheter som kan inngå i en fellesregistrering. Kjernen i klagesaken var hvorvidt eiervilkåret anses oppfylt når de norske selskapene som søkes fellesregistrert er eiet av utenlandske selskaper.

Utviklingen siden 1971

I klagesaken mente skattekontoret at eiervilkåret ikke kunne anses oppfylt, fordi eierskapet som knyttet selskapene sammen gikk gjennom to (heleide) utenlandske datterselskap (felles oldemor). Skattekontoret mente at gjeldende praksis var begrenset til eierskap gjennom ett utenlandsk datterselskap, noe også SKD bekreftet. Til tross for at dette hevdes å være gjeldende praksis, er vi kjent med flere tilsvarende saker hvor lignende strukturer har blitt fellesregistrert.

Skattekontoret viste til Finansdepartements uttalelse fra 1971 som legger til grunn at to norske datterselskap med utenlandsk morselskap kan fellesregistreres. SKD har med bakgrunn i kontrollhensynet hevdet at uttalelsen skal tolkes snevert slik at den kun er anvendelig på nøyaktig samme faktum (altså at det kun tillates utenlandsk morselskap i strukturen).

Begrensningen i utenlandsk eierskap ble begrunnet med kontrollhensyn, altså norske avgiftsmyndigheters mulighet for å kontrollere om eiervilkåret er oppfylt. I forbindelse med klagebehandlingen, har vi forsøkt å få skattekontoret til å innse at kontrollhensynet ikke er like relevant i dag som i 1971. Vi mener at den generelle teknologiske utviklingen har kommet langt de siste 45 årene, noe som har gjort opplysninger lettere tilgjengelig, for eksempel ved søk i offentlige utenlandske registre.

SKD har nå tatt den teknologiske utviklingen inn over seg og besluttet at gjeldende praksis bør endres, slik at eiervilkåret også må anses oppfylt når det er flere utenlandske datterselskap i eierstrukturen. Det ble særlig vektlagt at informasjon om selskapsstrukturer er lettere tilgjengelig i dag sammenlignet med 1971.

Vi er glad for at skatteetaten endelig har våknet fra en teknologisk dvale - og endret en praksis som er basert på utdaterte hensyn. Dette er en god nyhet for våre klienter med internasjonale konsern!

                                                          ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Kristine Baltzersen.

Marit Barth

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon. Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

SAF-T krav for finansvirksomheter mv. husk frist 31.12.2023

Skatteetaten publiserte i februar 2022 en prinsipputtalelse som avklarte flere spørsmål knyttet til kravet og innholdet i en SAF-T fil for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye retningslinjer for justeringsavtaler fra Oslo kommune - mulighet for utbetalinger av historiske mva-justeringsbeløp

Oslo kommune har vedtatt nye retningslinjer for overtakelse av justeringsrett og -plikt. Dette innebærer at private utbyggere som har ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Finansskatt og holdingselskap

Da finansskatten ble innført ble det forventet at det snarlig ville komme avklaringer og uttalelser fra myndighetene på hvordan regelverket ...

Les artikkelen