<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Økt opphold i Norge på grunn av koronaviruset? Slik unngår du dobbeltbeskatning

‹ Tilbake til artikler

Ansatte under utestasjonering til utlandet har et behov for å unngå dobbeltbeskatning. Utfordringene som oppstår vil avhenge av hvilken metode for skattebeskyttelse som benyttes. I noen tilfeller vil et økt opphold i Norge medføre at tenkt skattebeskyttelsesregel ikke kan benyttes og den ansatte vil kunne få en økt skatt.

Unngåelse av dobbeltbeskatning

Norske ansatte som sendes for å jobbe midlertidig i utlandet vil fort anses skattepliktige lokalt. Skatteplikten til Norge vil som utgangspunktet fortsatt bestå. Det er derfor nødvendig å se på ulike metoder for å redusere dobbeltbeskatningen.

Emigrasjon

Den mest omfattende metoden innebærer å kreve emigrasjon. Ved en emigrasjon vil generell skatteplikt til Norge opphøre. For personer som har norsk bakgrunn, vil dette tidligst være aktuelt fra og med det fjerde året. Dette skyldes at emigrasjonsvilkårene må være oppfylt i tre år på rad. Et krav om emigrasjon kan utløse betydelig økte kostnader dersom trygdemedlemskapet beholdes og vil kunne utløse utflyttingsskatt dersom personen eier aksjer og lignende instrumenter. Bestemmelsen er derfor ofte lite aktuell å benytte.

Under emigrasjonsperioden på 3 år, kan verken den utestasjonerte eller nærstående disponere bolig i Norge. Personen selv kan heller ikke tilbringe mer enn 61 dager pr år i Norge. Et økt opphold pga koronaviruset vil kunne medføre at emigrasjonsperioden avbrytes.

Endret bosted etter skatteavtale

Videre ”ned på listen” er et krav om endret bosted etter skatteavtalen. Dette kan være en aktuell bestemmelse å bruke hvis man reiser med familien for flere år. På samme måte som for emigrasjon, så opphører skatteplikten, men bare så langt den aktuelle skattearten er omfattet av skatteavtalen.  Bestemmelsen medfører på samme måte som for emigrasjon økte kostnader til trygdemedlemskap og utløser norsk utflyttingsskatt for aksjer o.l.

Et økt opphold i Norge både for den utestasjonerte og familie, kan medføre at Norge fortsetter å være bostedsland slik at utflytting etter skatteavtale ikke kan benyttes.

Skatteavtalens metode for å unngå dobbeltbeskatning

Skatteavtalene har også bestemmelser som gjør at bostedslandet enten skal gi kredit for utenlandsk skatt eller unnta utenlandsk inntekt fra beskatning med eller uten progresjonseffekt. Dersom skatteavtalene benytter seg av unntak med eller uten progresjon, vil dette normalt være det naturlige valget for å unngå dobbeltbeskatning. Likevel må man være oppmerksom dersom man har betydelige kapitalinntekter. Dersom begge land hevder å være bostedsland, vil en dobbeltbeskatning være uunngåelig og forrige alternativ må vurderes.

Denne metoden innebærer i liten grad risiko ved økt opphold i Norge.

Ettårsregelen

Dersom skatteavtalen bygger på kredit, vil de fleste se på mulighetene til å bruke en internrettslig regel - ettårsregelen, for å unngå dobbeltbeskatning. Denne regelen har noen vilkår:

 1. Det må være et sammenhengende arbeidsopphold utenfor Norge av minst 12 måneders varighet
 2. Norge må ikke være gitt eksklusiv beskatningsrett ihht skatteavtale
 3. Den utestasjonerte kan i snitt ikke oppholde seg mer enn 6 dager pr mnd i Norge

Ved et ufrivillig opphold i Norge, kan fort det tredje vilkåret bli et problem. Antallet dager i Norge kan fort overstige 6 dager i snitt pr mnd. Ved innføringen av denne regelen så har man åpnet for at man ved upåregnelige forhold skal kunne ha et større antall dager i Norge uten at man bryter vilkårene for utestasjoneringen. Dersom de forholdene som medfører et økt opphold i Norge var upåregnelige ved starten av utestasjoneringen, øker antall tillatte oppholdsdager til 9. Det vil si at ved en 12 måneders utestasjonering kan man maksimalt ha 108 dager i Norge. Økningen fra 72 dager til 108 dager, dvs med 36 dager begrenses imidlertid til den perioden som det uforutsette oppholdet medfører. 

Eks. 1

Den utestasjonerte tilbringer normalt 5 dager pr mnd i Norge. Vedkommende må være hjemme i 3 uker i mars på grunn av koronaviruset. Oppholdet i Norge i mars blir på 25 dager, hvorav 3 uker pga korona. Samlet opphold i Norge i løpet av de 12 månedene er 80 dager. Snittopphold i Norge er mindre enn 9 dager pr mnd. Økningen fra de tillatte 72 dagene til 80 dager dvs 8 dager er mindre enn antall dager hjemme pga viruset. Den utestasjonerte kan derfor fortsatt bruke ettårsregelen.

Eks. 2

Den utestasjonerte tilbringer normalt 5 dager pr mnd i Norge. Vedkommende må være hjemme i 3 måneder (mars - mai) på grunn av koronaviruset. Samlet opphold i Norge i løpet av de 12 månedene er 137 dager. Snittopphold i Norge er over 9 dager pr mnd. Ettårsregelen er derfor ikke anvendelig selv om vedkommendes opphold utenom koronaperioden ville vært innenfor reglene.

Eks. 3  

Den utestasjonerte tilbringer normalt 7 dager pr mnd i Norge. Vedkommende må være hjemme i 3 uker i mars på grunn av koronaviruset. Oppholdet i Norge i mars blir på 25 dager, hvorav 3 uker pga korona. Samlet opphold i Norge i løpet av de 12 månedene er 102 dager. Vedkommende har et snittopphold i Norge på mindre enn 9 dager pr mnd. Vedkommende kan likevel ikke bruke ettårsregelen fordi økningen fra de normalt tilgjengelige dagene (72) til 102 dager, dvs 30 dager er større enn det antall dager vedkommende oppholdt seg i Norge pga koronaviruset. En uforutsett periode i Norge kan ikke brukes til å "reparere" et brudd på vilkårene.

I det første vilkåret ligger også at oppholdet i utlandet skal være sammenhengende. Skatteetaten tillater at man jobber noe i Norge uten at man anser at utestasjoneringen for avbrutt. I Skatte-ABC så påpekes det at:

Et arbeidsopphold i utlandet kan imidlertid etter omstendighetene anses som avbrutt hvis de tillatte oppholdsdagene brukes til å utføre arbeid i Norge. Dette gjelder særlig når de opptjente dagene tas ut som et samlet opphold i Norge av lengre varighet og dette oppholdet hovedsakelig brukes til å utføre arbeid her.

Ved et langvarig opphold i Norge som følge av koronaviruset, hvor den ansatte utfører arbeid kan derfor utestasjoneringen anses avbrutt selv om man ligger innenfor “tillatte oppholdsdager”. 

PwC har rettet en henvendelse til skattemyndighetene hvor vi ber om at skattemyndighetene ikke praktiserer “avbruddsregelen” så lenge koronaviruset er årsaken. Inntil dette er avklart, kan det være all grunn både for arbeidsgiver og for den ansatte til å passe på hvordan man håndterer hjemmeperiodene. 

Selv om oppholdet i Norge ikke anses som et avbrudd, må arbeidsgiver oppgi dagene i Norge som opptjent i Norge. Disse vil den ansatte da betale ordinær norsk skatt av. Videre må man passe på at dagene med arbeid i Norge oppgis som skattepliktige til Norge. I normaltilfellet skal det da ikke betales skatt til utestasjoneringslandet av denne inntekten.

Et avbrudd av ettårsregelen er uansett ikke problematisk dersom oppholdet både før og etter det ufrivillige oppholdet hjemme er på minst 12 måneder. Den eneste forskjellen blir da at dagene i Norge under “koronaperioden” beskattes hjemme istedenfor i utlandet. Dersom avbruddet medfører at perioden enten før eller etter blir for kort, må man bruke kreditmetoden for å unngå dobbeltbeskatning. Dette kan etter omstendighetene medføre en økt beskatning.

Arbeid i Norge for utenlandsk arbeidsgiver

Ved enkelte utestasjoneringer gis den utestasjonerte en lokal kontrakt i arbeidslandet. Dersom den ansatte i slikt tilfelle reiser tilbake til Norge pga koronaviruset og arbeider for sin utenlandske arbeidsgiver fra Norge, vil dette medføre at denne arbeidsgiveren har aktivitet i Norge. Det vil da være nødvendig å registrere selskapet i Enhetsregisteret og å foreta lønnsrapportering for den ansatte. Selskapet vil også kunne få en plikt til å levere norsk selskapsskattemelding.

Selv om den ansatte ikke er overført på lokal kontrakt, vil den ansatte normalt utføre arbeid på vegne av det utenlandske selskapet når vedkommende er i Norge. Dersom dette arbeidet er omfattende og varig, bør skattekonsekvensene for det utenlandske selskapet vurderes.

Anbefalinger

Under de rådende omstendigheter er det nok av usikkerhet både for ansatte og selskaper som har utestasjonerte til risikoområder. Det er unødvendig også å la skatt bli en usikkerhet. koronaviruset er en ny situasjon for alle - PwC inkludert. PwC er imidlertid vant til å håndtere usikkerhet innenfor skatt. Vi anbefaler derfor følgende:

 1. Sjekk hvilken metode som brukes for å unngå dobbeltbeskatning. 
 2. Ved emigrasjon: Sjekk om emigrasjonsvilkårene brytes
 3. Ved utflytting etter skatteavtale, sjekk om familien enten reetablerer bolig eller tilbringer vesentlig mer tid i Norge
 4. Ved ettårsregel:
  1. Sjekk om den utestasjonerte ligger i faresonen enten for dager eller for usammenhengende utestasjonering
  2. Vurder om oppholdene før og etter oppholdet i Norge isolert er ok
 5. Korriger lønnsrapporteringen
 6. Sjekk om det foreligger en ansettelse utenfor Norge som medfører behov for registrering av utenlandsk selskap
 7. Vurder skattekonsekvenser for det utenlandske selskapet dersom det varig utføres arbeid på vegne av selskapet fra lokasjon i Norge

Dersom det oppstår spørsmål om kompensasjon for skatteulempe eller andre forhold som man ikke kan håndtere, vil PwC gjerne hjelpe med å finne gode løsninger.

Torbjørn Sven Stokke

Torbjørn Sven Stokke

Jeg heter Torbjørn Stokke og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber med de fleste spørsmål som dukker opp i forbindelse med internasjonal mobilitet av arbeidskraft. Det er likevel ikke til å komme bort fra at jeg engasjerer meg aller mest i internasjonal personbeskatning. Jeg har også en god del erfaring innenfor nasjonal personbeskatning og kan være en god diskusjonspartner også her.

Jeg startet min arbeidskarriere med personbeskatning i Skattedirektoratet. Senere har jeg fått erfaring fra to andre revisjons- og rådgivningsfirmaer samt som intern skatterådgiver i Aibel, før jeg fant veien til PwC.

Enkelte ganger så dukker det opp spørsmål, nye lovregler, endret praktisering, rettssaker eller enkeltvedtak som virkelig engasjerer. Når jeg blir engasjert så har jeg et formidlingsbehov. Du kan være trygg på at kommer det et blogginnlegg fra meg, så står det en engasjert skatteadvokat bak!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2020

Revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Hovedinntrykket er at det ikke er noen vesentlige endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - forskriften har kommet -10 viktige oppdateringer

17. april kom forskrift til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall. Forskriften ga flere avklaringer og ...

Les artikkelen