<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Høring om kildeskatt på renter og royalty mv.

‹ Tilbake til artikler

Finansdepartementet sendte i dag ut et høringsnotat med forslag til innføring av kildeskatt på renter og royalty mv. Høringsnotatet følger opp NOU 2014: 13 (Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi), hvor det ble foreslått en rekke tiltak for å motvirke overskuddsflytting. Høringsnotatet har vært ventet i lengre tid, og det har vært knyttet stor spenning til forslagene.

Kildeskatt innebærer at det trekkes skatt av utbetalinger fra Norge til utenlandsk mottaker som ikke utøver skattepliktig virksomhet i Norge. I dag har Norge kun regler om kildeskatt på utbytte til utenlandske aksjonærer (selskaper og fysiske personer), pensjoner og lønn for arbeid av begrenset varighet.

Departementet foreslår i høringen å innføre en begrenset kildeskatteregel som kun rammer rente- og royaltybetalinger til nærstående selskaper. Betalingene som det foreslås innført kildeskatt på er:

  • rentebetalinger til nærstående selskap hjemmehørende i lavskatteland, og
  • vederlag for bruk av eller retten til å bruke immaterielle rettigheter (royalty) til nærstående foretak i utlandet.

Det vurderes også om kildeskatteplikten for royalty bør omfatte leiebetalinger for visse fysiske eiendeler til nærstående foretak i utlandet. Dette vil være aktuelt for kapitalintensive, mobile eiendeler som skip, fartøy, rigger, fly og helikopter.

Hovedformålet med forslagene er å motvirke overskuddsflytting fra Norge i form av høye (fradragsberettigede) rente- og royaltybetalinger til nærstående mottaker i utlandet. Videre er det et formål å motvirke dobbelt ikke-beskatning i de tilfellene hvor inntektene ikke skattlegges eller skattlegges lavt på mottakers hånd.  

Den foreslåtte kildeskattesatsen er 15% av bruttobetalingene. Kildeskatten kan i mange tilfeller reduseres eller bortfalle ved bestemmelser i skatteavtale. For rente- og royaltybetalinger til nærstående selskaper som er reelt etablert innenfor EØS foreslås det at mottaker alternativt kan velge en ordning med nettobeskatning.

Departementet tar sikte på at reglene skal tre ikraft med virkning fra 1. januar 2021.  

PwC kommer tilbake med en mer utdypende analyse av forslagene og deres konsekvenser. 

Elin Sund

Elin Sund

Jeg heter Elin Sund og arbeider som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har vært ansatt i PwC siden 2003, og har bred erfaring fra arbeid med nasjonal og internasjonal bedriftsbeskatning. Mitt hovedfokus er nasjonal og internasjonal beskatning av selskaper innenfor shipping- og offshorebransjen.

My name is Elin Sund and I am an attorney-at-law at PwC Tax & Legal Services. I have been employed by PwC since 2003. I assist clients with general tax advice on Norwegian and international corporate tax law. My main focus is taxation of companies within the shipping and offshore industry.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - ny frist, bortfall av egenandel og særregler for sesongbedrifter er endelig på plass

Skatteetaten har åpnet søknadsportalen for kompensasjonsstøttesøknader for mai. I denne bloggen tar vi kort for oss de viktigste endringene ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Lettelser i petroleumsbeskatningen gir forbedret likviditet

Regjeringens kontroversielle forslag om midlertidige endringer i petroleumsbeskatningen utløste en lang og intens debatt i Stortinget og i ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hvem bør lede familiebedriften på andre siden av koronaen?

Et spørsmål som mange eiere og bedriftsledere stiller seg nå er hvordan virksomheten kan bli best mulig rustet for den nye normalen - etter ...

Les artikkelen