<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Høring om kildeskatt på renter og royalty mv.

‹ Tilbake til artikler

Finansdepartementet sendte i dag ut et høringsnotat med forslag til innføring av kildeskatt på renter og royalty mv. Høringsnotatet følger opp NOU 2014: 13 (Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi), hvor det ble foreslått en rekke tiltak for å motvirke overskuddsflytting. Høringsnotatet har vært ventet i lengre tid, og det har vært knyttet stor spenning til forslagene.

Kildeskatt innebærer at det trekkes skatt av utbetalinger fra Norge til utenlandsk mottaker som ikke utøver skattepliktig virksomhet i Norge. I dag har Norge kun regler om kildeskatt på utbytte til utenlandske aksjonærer (selskaper og fysiske personer), pensjoner og lønn for arbeid av begrenset varighet.

Departementet foreslår i høringen å innføre en begrenset kildeskatteregel som kun rammer rente- og royaltybetalinger til nærstående selskaper. Betalingene som det foreslås innført kildeskatt på er:

  • rentebetalinger til nærstående selskap hjemmehørende i lavskatteland, og
  • vederlag for bruk av eller retten til å bruke immaterielle rettigheter (royalty) til nærstående foretak i utlandet.

Det vurderes også om kildeskatteplikten for royalty bør omfatte leiebetalinger for visse fysiske eiendeler til nærstående foretak i utlandet. Dette vil være aktuelt for kapitalintensive, mobile eiendeler som skip, fartøy, rigger, fly og helikopter.

Hovedformålet med forslagene er å motvirke overskuddsflytting fra Norge i form av høye (fradragsberettigede) rente- og royaltybetalinger til nærstående mottaker i utlandet. Videre er det et formål å motvirke dobbelt ikke-beskatning i de tilfellene hvor inntektene ikke skattlegges eller skattlegges lavt på mottakers hånd.  

Den foreslåtte kildeskattesatsen er 15% av bruttobetalingene. Kildeskatten kan i mange tilfeller reduseres eller bortfalle ved bestemmelser i skatteavtale. For rente- og royaltybetalinger til nærstående selskaper som er reelt etablert innenfor EØS foreslås det at mottaker alternativt kan velge en ordning med nettobeskatning.

Departementet tar sikte på at reglene skal tre ikraft med virkning fra 1. januar 2021.  

PwC kommer tilbake med en mer utdypende analyse av forslagene og deres konsekvenser. 

Hilde Thorstad

Hilde Thorstad

Jeg heter Hilde Thorstad, er partner i Advokatfirmaet PwC, og leder firmaets avdeling for shipping, offshore og oljeservice. Jeg har mer enn 18 års erfaring med skatterådgivning overfor norske og multinasjonale konsern. Mine spesialområder er norsk og internasjonal bedriftsbeskatning, herunder restrukturering over landegrensene, transfer pricing og EU/EØS-skatterett, samt rådgivning til aktører innenfor shipping, offshore og oljeservice.

My name is Hilde Thorstad and I am a partner in PwC Tax & Legal Services. I have more than 18 years of experience with advising Norwegian and multinational groups. I assist clients with general tax advice on Norwegian and international corporate tax law, including cross border restructurings, transfer pricing and EU/EEA tax law, and have a special focus on shipping, offshore and oil service industries.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skattebloggen flytter

PwCs Skatteblogg har flyttet over til Skattenytt på pwc.no. Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta nyheter om skatt og avgifter fra våre ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Forslag til ny lov om global minimumsbeskatning

I proposisjon til Stortinget den 24. november 2023, kom Finansdepartementet med et forslag til lov om suppleringsskatt på underbeskattet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Renteoppgang kan gi betydelig skattebesparelse på næringseiendom

Ved fastsettelse av formuesverdien for utleid næringseiendom benyttes en kalkulasjonsfaktor som er beregnet basert på renten for ...

Les artikkelen