<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Høring om forslag til endring i regler om skattefri grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte

Forretningskvinne skriver på whiteboard og holder nettbrett i den ene hånden mens mannlig kollega følger med. ‹ Tilbake til artikler

Finansdepartementet sendte i dag på høring et forslag til forenkling i skattereglene om skattefri grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte. Det foreslås å fjerne någjeldende krav om skattemessig kontinuitet i utlandet for å oppnå skattefritak. Det tas sikte på at endringene får virkning fra og med 2022.

Kort om reglene

Reglene om skattefri grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte kom i 2011. Essensen ved grenseoverskridende transaksjoner er at disse kan gjennomføres uten umiddelbar beskatning av selskapet og aksjonærene basert på regler om kontinuitet både på eiersiden, og for skatteposisjoner på aksjonær- og selskapsnivå. At skatteposisjonene videreføres betyr i praksis at beskatningen utsettes til en senere realisasjon. 

I tillegg er det i dag et krav om at transaksjonen gjennomføres «i samsvar med prinsipper for skattemessig kontinuitet for slike transaksjoner i den stat hvor det [overdragende/overtakende] selskap er hjemmehørende.» Regelen gjelder ved tre tilfeller: når det overtakende selskapet i en fusjon eller fisjon er norsk, når det er utenlandske selskaper som fusjoneres/fisjoneres (norske aksjonærer) og ved aksjebytte.

Bakgrunnen for endring

I etterkant av implementeringen av reglene i 2011 har det vært flere tolkningsuttalelser fra Finansdepartementet. Reglene om kontinuitet for utenlandske aksjonærer og skatteposisjoner har liten betydning for norsk skatteproveny, og har av den grunn også vært gjenstand for kritikk (se bla. Walby i RR (2011) nr 6 og 7, Liland (2016) s. 551 og Zimmer (2019) s. 664).

Departementet erkjenner at rekkevidden av vilkåret oppfattes som uavklart og det skaper unødvendig mye ressursbruk og oppfølging for både skattyter og skatteetaten. Så lenge transaksjonen gjennomføres med full skattemessig kontinuitet på selskaps- og aksjonærnivå i Norge, så vurderes nå dette som tilstrekkelig for å sikre det norske skatteprovenyet og at transaksjonen er reell.

Høringsfristen er 22. desember 2021.

Ta kontakt med Advokatfirmaet PwC dersom du har spørsmål eller behov for rådgivning tilknyttet grenseoverskridende transaksjoner.

Tom Birger Larsen

Tom Birger Larsen

Mitt navn er Tom og jeg jobber som advokatfullmektig i Advokatfirmaet PwC. Jeg har en master i rettsvitenskap med spesialisering i skatterett og selskapsrett fra Universitetet i Oslo. Før jeg begynte hos PwC jobbet jeg i et investeringsselskap og tok fag på Executive master i skatte- og avgiftsrett ved Handelshøyskolen BI. Jeg jobber hovedsakelig med transaksjoner og internasjonal skatterett. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

Lars Hallvard Walby

Lars Hallvard Walby

Jeg heter Lars Walby og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC.

Jeg jobber med bedriftsbeskatning nasjonalt og internasjonalt, og har jobbet med skatt siden 1999.

I hovedsak bistår jeg norske og internasjonale industrielle aktører med løpende skatterådgivning, i forbindelse med reorganiseringer, grenseoverskridende transaksjoner og etableringer, samt oppkjøps- og salgsstrukturering, herunder tax due diligence. Jeg har spesialkompetanse på særskatteregimet for vannkraftprodusenter og generasjonsskifter i aksjeselskaper.

Det er mye som skjer på skatteområdet for tiden, ikke minst internasjonalt. Vi jobber hardt for å holde oss oppdatert og deler gjerne erfaringene. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill til innleggene.

My name is Lars Walby and I work as a lawyer in PwC law firm.

My main areas of expertise is national and international corporate taxation and reorganisations.

There is a lot going on at the tax area especially within the field of international taxation. We work hard to keep updated and we would like to share some of our experiences with you. Please feel free to contact me if you have any questions,comments or input to some of the articles.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Tidligere rentebegrensningsregel i strid med EØS-avtalen?

Den 1. juni avga EFTA-domstolen en rådgivende uttalelse om at rentebegrensningsregelen, slik den var utformet for årene 2014 til og med ...

Les artikkelen
Les artikkelen

EU Commission publishes proposal to implement debt-equity bias reduction allowance (‘DEBRA’)

The European Commission has published an EU Directive proposal regarding a debt-equity bias reduction allowance (DEBRA) and a limitation of ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Høringsforslag om nye regler for beskatning av privat konsum i selskap

Mandag 9. mai 2022 sendte Finansdepartementet ut forslag om særregler for privat konsum i selskap. Høringsfristen er satt til 1. august ...

Les artikkelen