<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Høring - Oppbevaringstiden for tolldeklarasjoner

‹ Tilbake til artikler

Tollmyndighetene foreslår å redusere oppbevaringstiden for tolldeklarasjoner med tilhørende grunnlagsdokumenter fra ti til fem år. Vi regner ikke med at forslaget skal møte motforestillinger og at endringen derfor trer i kraft fra 1. februar 2021 slik som foreslått. 

Etter bokføringsloven skal primærdokumentasjon oppbevares i fem år. Importører og eksportører av varer har imidlertid måttet oppbevare tolldeklarasjoner med tilhørende grunnlagsdokumenter i ti år. Vi kjenner til at enkelte importører har separate og manuelle rutiner for oppbevaring av tolldokumentasjon. Andre importører oppbevarer all regnskapsmateriale i ti år for sikkerhets skyld, og for å slippe vurderingen av hva som skal oppbevares etter bestemmelsene i tollforskriften i forhold til det som kan makuleres etter fem år. Tollmyndighetene foreslår nå lettelser for importører og eksportører ved å harmonisere reglene om oppbevaringstid i tollforskriften med reglene i bokføringsloven.  

Forslaget

Ny lov om vareførsel har tidligere vært på høring. Blant høringssvarene ble det meldt et behov for å harmonisere reglene om oppbevaring. Etter bokføringsforskriften skal merverdiavgift, toll og særavgifter ved innførsel av varer, dokumenteres med innførselsdeklarasjon og grunnlagsdokumenter knyttet til deklarasjonen. Etter bokføringsreglene skal denne dokumentasjonen oppbevares i fem år. Slik det er i dag skal de samme dokumentene oppbevares i 10 år i samsvar med tollforskriften. 

Tollmyndighetene har nå tatt tak i dette og foreslår at oppbevaringstiden for deklarasjoner med tilhørende grunnlagsdokumenter for innførsel, midlertidig innførsel og utførsel reduseres fra ti til fem år. Formålet er å harmonisere reglene, samt å gi lettelser for næringslivet. 

Tollmyndighetene anser at en oppbevaringstid på fem år vil være tilstrekkelig i de fleste tilfeller. Redusert oppbevaringstid vil imidlertid kunne redusere tollmyndighetenes kontrollmuligheter, særlig i tilfeller der kontrollen starter i slutten av den pliktige oppbevaringstiden eller der kontrollen blir motarbeidet. Tollmyndighetene har erfaring med at de mest alvorlige sakene strekker seg flere år bakover i tid og at sakene kan være tidkrevende å behandle. Den reduserte oppbevaringstiden kan derfor føre til provenytap og at lovbrudd ikke sanksjoneres. 

Pålegg om lengre oppbevaringstid

Det foreslås derfor at tollmyndighetene gis anledning til å pålegge lengre oppbevaringstid i forbindelse med kontroll. Det finnes tilsvarende bestemmelser i skatteforvaltningsloven, der skattemyndighetene kan pålegge skattepliktige å oppbevare såkalt primærdokumentasjon lenger enn fem år. 

Pålegg om lengre oppbevaringstid skal kunne gis etter at kontrollen er startet og før kontrollen er startet i tilfeller hvor en kontroll er nært forestående. I tilfeller der tollmyndighetene pålegger oppbevaringstid utover fem år gjelder dette dokumentasjon som pliktes oppbevart etter tolloven, noe som medfører at det er tolldeklarasjoner og tilhørende grunnlagsdokumentasjon som for eksempel faktura, tillatelser, opprinnelsesbevis, fraktdokumenter, m.v som skal oppbevares. 

Ikrafttredelse

Tollmyndighetene foreslår i høringen at de nye reglene om fem års oppbevaring av tolldeklarasjoner med grunnlagsdokumentasjon, samt reglene om å kunne pålegge lengre oppbevaringstid, skal tre i kraft 1. februar 2021. Tollmyndighetene vurderer at det ikke er behov for overgangsregler, slik at forskriftsendringen får virkning fra ikrafttredelsen og at femårsfristen løper fra dette tidspunkt. 

Et OBS for importører som er registrert for særavgift hos skattemyndighetene

Selskap registrert for særavgift hos skattemyndighetene etter bestemmelsene i særavgiftsforskriften § 5-1 eller § 5-2, skal i henhold til særavgiftsforskriften § 5-8 føre særavgiftsregnskap. Dette regnskapet skal blant annet vise beholdning, tilgang og levering av særavgiftsbelagte varer, herunder eventuelle avgiftsfrie overføringer. Etter særavgiftsforskriften § 2-8 skal krav om avgiftsfritak kunne dokumenteres. Kravets omfang skal fremkomme av dokumentasjonen sammen med at vilkårene for fritak er oppfylt. 

I henhold til særavgiftsforskriften § 5-8 er oppbevaringsplikten for dokumenter, lagerregnskap og avstemminger ti år. Importører av særavgiftspliktige varer og som er registrert for særavgift hos skattemyndighetene, vil derfor fortsatt måtte oppbevare tolldeklarasjoner i hele denne perioden. Importdeklarasjonene må oppbevares som grunnlag for tilganger i særavgiftsregnskapet, mens eksportdeklarasjoner må oppbevares for å dokumentere eventuelle avgiftsfritak. Det gjenstår å se om skattemyndighetene velger å harmonisere  disse reglene om oppbevaring med andre regler om oppbevaring.  

Kjetil Øpstad

Kjetil Øpstad

Jeg heter Kjetil Øpstad og jeg jobber som tollrådgiver i Advokatfirmaet PwC. Jeg har arbeidet i PwC siden 2014, og til daglig jobber jeg med rådgivning om særavgifter, toll og innførselsmerverdiavgift.

Med 18 års erfaring fra Tollvesenet, hvor jeg har jobbet som spesialrevisor både i lokalforvaltningen og i Toll- og avgiftsdirektoratet, har jeg bred og variert erfaring med særavgifter, toll og innførselsmerverdiavgift. Dette kan være et komplekst område, men med min bakgrunn fra både den praktiske siden i en tollregion og på et mer strategisk nivå i direktoratet har jeg god erfaring å spille på. Jeg bistår derfor gjerne med generell rådgivning, utforming av søknader eller klager på vedtak, i forbindelse med bokettersyn med videre.

My name is Kjetil Øpstad and I work as a Customs advisor at PwC Tax and Legal Services. I have worked for the Customs authorities for 18 years, and as an educated Customs officer and Customs auditor, I work mainly with issues related to import/export of goods, customs/excise duties and import-VAT. I have been associated with the VAT, Customs and World Trade department of the Law firm since 2014, and assist clients with advice and compliance with obligations and regulations related to import/export of goods and excise duties. If any questions or comments, feel free to contact me.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2024

Statsbudsjettet for 2024 ble lagt frem kl 09.00 i dag. Her følger en oversikt over de viktigste forslagene til endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kan spare 45 MNOK i året på forenklet momsregistrering (VOEC)

Det svenske selskapet Boozt har nettopp vunnet en sak mot Skatteetaten i Oslo tingrett. Boozt fikk medhold i at selskapet har rett til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Import av bearbeidede landbruksvarer - Utnytter du mulighetene i RÅK-ordningen?

Råvarepriskompensasjon eller RÅK som det forkortes, har til formål å utjevne konkurransevilkårene for produsenter av bearbeidede ...

Les artikkelen